Dopady pandemie covid-19 na žáky

Vydáno: 3 minuty čtení

Výsledky prvního ze tří výstupů studie, která má cíl zmapovat dopady distanční výuky na žáky a poskytnout data pro cílení podpůrných opatření

Vnímání distanční výuky žáky a poptávka podpůrných opatření rodiči 

Vstupní první report je zřejmě prvním výzkumem, který zkoumá rok distanční výuky i očima žáků. Výzkum mezi 1401 žáky ZŠ a jejich rodiči mimo jiné ukazuje, že:

  • Více než třetina (36 %) žáků říká, že se během distanční výuky nestíhala naučit probíranou látku. Častěji ti s nižším vzděláním rodičů, neúplných rodin či horším vybavením.
  • Zhruba polovina žáků říká, že je distanční výuka bavila méně než běžné vyučování a 41 % cítila zhoršení motivace se učit. Pokles motivací byl častější u žáků, kteří cítili, že se nestíhají naučit probíranou látku. Příčinná souvislost zde může jít oběma směry - horší učení díky poklesu motivací a horší motivace díky zaostávání v osvojování učiva.
  • 38 % rodičů by uvítalo nějakou formu doučování ve škole - příliš jim nezáleží na formě, jde spíše o obecnou poptávku, aby škola pomáhala dohánět případné zaostávání a poskytovala podporu. Doučování více chtějí rodiče z nižších sociálních vrstev. Není tedy pravda, že by jim na vzdělávání dětí méně záleželo a podpůrné programy nechtěli využívat.
  • 20 % tvoří žáků cílovou skupinu, která cítila zaostávání v distanční výuce a jejich rodiče by uvítali podporu v oblasti doučování. Častěji jsou z nižších sociálních skupin, žáků s odlišným mateřským jazykem a horším technickým vybavením. To mohou být indicie, kam mj. cílit podporu, protože doučování chtějí i rodiče, jejichž děti zaostávání necítili (např. za účelem přechodu na výběrové školy).
  • Takřka polovina rodičů (49 %) napříč skupinami by uvítala, pokud by se jejich děti v rámci podpůrných programů po epidemii mohly zapojit do nízkoprahových volnočasových sportovních či kulturních aktivit. Každý 7. rodič by uvítal podporu školního psychologa. U těchto podpůrných opatření nezáleží tolik na sociálním statusu, ale wellbeingu - více je chtějí rodiče, jejichž žáci pociťovali přetížení v distanční výuce a zhoršili se jim vztahy s vrstevníky a v rodině. 
  • Velká je i poptávka po letních kempech (18 %), o nichž mluví MŠMT. Ty chtějí spíše chudší rodiče a neúplné rodiny, kteří mohou mít problém je jinak zajistit.

Zdroj: PaQ, Kalibro; Zpráva: Dopady distanční výuky, Report1; https://www.paqresearch.cz/post/distan%C4%8Dn%C3%AD-v%C3%BDuka-36-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-c%C3%ADtilo-%C5%BEe-nest%C3%ADh%C3%A1-pokles-motivac%C3%AD-podporu-cht%C4%9Bj%C3%AD-rodi%C4%8De-ni%C5%BE%C5%A1%C3%ADch-vrstev