Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělávání

Vydáno: 3 minuty čtení

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k Rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L, M a K stanovených v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 školského zákona mění dodatkem opatření ministra za účelem zmírnění negativních dopadů na vzdělávání v době pandemie nemoci COVID-19, platné rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L, M a K.

Obsahem změny je možnost upravit ve školním roce 2021/2022 pro 2. až 4. ročníky dvouletých, tříletých a čtyřletých oborů vzdělání, 4. až 6. ročníky šestiletých borů vzdělání a 6. až 8. ročníky osmiletých oborů vzdělání, ve školním roce 2022/2023 pro 3. a 4. ročníky tříletých a čtyřletých oborů vzdělání, 5. a 6. ročníky šestiletých oborů vzdělání a 7. a 8. ročníky osmiletých oborů vzdělání a ve školním roce 2023/2024 pro 4. ročníky čtyřletých oborů vzdělání, 6. ročníky šestiletých oborů vzdělání a 8. ročníky osmiletých oborů vzdělání v denní formě vzdělávání rámcový vzdělávací program tak, aby bylo odučeno učivo nezbytné pro profil absolventa, a dále pak možnost upravit počet týdenních vyučovacích hodin stanovených v učebním plánu.

  • se rámcový vzdělávací program mění tak, že součástí jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů nemusí být to učivo, které nemá dopad na profil absolventa a které lze pro profil absolventa považovat za zbytné,
  • řediteli školy se umožňuje upravit týdenní minimální počet vyučovacích hodin stanovený v učebním plánu tak, že sníží či zvýší hodinové dotace vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů v maximálním rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně; o sníženou hodinovou dotaci musí být hodinová dotace jinde navýšena. Týdenní minimální počet vyučovacích hodin vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů za celou dobu vzdělávání nesmí klesnout pod 1 hodinu. Při úpravě počtu týdenních vyučovacích hodin nesmí být překročen nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin týdně stanovený v § 26 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-1