Do práce metodických kabinetů se od začátku roku zapojilo už téměř 700 učitelů

Vydáno: 3 minuty čtení

Od začátku roku 2024 proběhlo již více než 330 setkání územních metodických kabinetů, do kterých se zatím zapojilo přibližně 700 učitelů z různých škol. Ve 35 vybraných územích po celé ČR díky tomu vznikají učící se komunity. Dosavadní průběh setkání ukazuje nejen zájem učitelů o profesní rozvoj, ale také o vzájemnou spolupráci a sdílení know-how. Učitelé v metodických kabinetech mají zároveň možnost poskytnout hlubší zpětnou vazbu k právě probíhající veřejné konzultaci RVP.

Metodické kabinety vznikají v rámci projektu Podpora kurikulární práce škol Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) a mají za cíl mimo jiné podpořit zavádění revizí rámcových vzdělávacích programů. Představují unikátní platformu, kde učitelé z různých škol spolupracují na základě principů učící se komunity. Na financování projektu se podílí EU a MŠMT.

„Je to místo, kde se setkávají inovativní myšlenky, nové přístupy a zkušenosti, což má přínos nejen pro učitele v metodických kabinetech, ale následně také pro jejich kolegy, a hlavně pro děti a žáky,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu.

Jana Smíšková, zástupkyně ředitele ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady a členka územního metodického kabinetu Společenské vědy ve Středočeském kraji k projektu uvádí: „Máme za sebou první setkání, při kterých jsme se vzájemně seznámili a začali plánovat společné činnosti. Nyní již společně promýšlíme témata výukových lekcí, následně je odučíme a společně se budeme věnovat zhodnocení práce, tzn. reflexi a zpětné vazbě. Očekávám, že v budoucnu přímo v praxi škol podpoříme zavádění zrevidovaných RVP a přispějeme tak k modernizaci obsahu, metod a forem vzdělávání. Jednoduše řečeno k tomu, aby učitelé lépe učili a žáci se lépe vzdělávali. To je také důvod, proč jsem se do projektu zapojila.“

Učitelé budou moci díky projektu využívat nejrůznější formy podpory a vzdělávání, které zahrnou například zvyšování oborových kompetencí a obecně pedagogického vzdělávání nebo práci se školními vzdělávacími programy (ŠVP). Projekt je podpoří v tom, aby žáky vedli k získávání potřebných kompetencí.

O metodických kabinetech

Metodické kabinety vycházejí z principů učící se komunity. Jsou rozděleny na Národní metodický kabinet a územní metodické kabinety, které fungují ve 35 územích ČR.

Metodické kabinety rozděleny do šesti sekcí:

  • Jazyk a komunikace,
  • Kultura, umění a zdraví,
  • Matematika a informatika,
  • Předškolní a prvostupňové vzdělávání,
  • Přírodní vědy,
  • Společenské vědy.

Členy Národního metodického kabinetu jsou zástupci MŠMT, vysokých škol, ČŠI, NPI ČR, CERMATu, asociací a dalších vzdělávacích organizací a předsedové sekcí územního kabinetu za kraj.

Mezi členy územních metodických kabinetů jsou aktivní učitelé, odborníci na danou vzdělávací oblast, zástupci školního poradenského pracoviště, zástupci VŠ. Dále zástupci MAS a další přizvaní zástupci organizací působících ve školství v daném území dle potřeby či zájmu.

Kontakt pro média:

R. Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR, tel: +420 725 890 501, radek.melichar@npi.cz

Věra Štěpánová, tel: +420 770 141 878, vera.stepanova@npi.cz