Dlouhodobý záměr vzdělávání České republiky 2023–2027 – kulaté stoly MŠMT

Vydáno: 4 minuty čtení

MŠMT pracuje na návrhu implementačního dokumentu Strategie 2030+ na druhé realizační období, který jednoznačně stanoví úkoly a cíle, kam se české školství vydá v letech 2023 až 2027. Tímto dokumentem je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.

Zveme vás na on-line setkání, kde budou prioritní oblasti a návrhy opatření, včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 2030+, poprvé veřejně prezentovány. Následovat bude pak i veřejné připomínkování (od 15.12.2022 na stránkách www.edu.cz).

Kulaté stoly proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT, kde je možné také pokládat dotazy nebo diskuze zhlédnout ze záznamu:

29. 11. 2022 14:00-15:30 Systémová podpora a řízení škol

16:00 – 17:30 Odborné vzdělávání pro uplatnitelnost na trhu práce

YT link: https://www.youtube.com/watch?v=ciidgMgBsZA

13. 12. 2022 14:00-15:30 Podpora a rozvoj kapacit pedagogů a leaderů škol

16:00 – 17:30 Vzdělávání v celoživotní perspektivě 

YT link: https://www.youtube.com/watch?v=Ma24jeMKeQ4

15. 12. 2022 14:00-15:30 Rovný přístup a efektivní podpora pro všechny
16:00 – 17:30 Prevence a ústavní péče 

YT link: https://www.youtube.com/watch?v=4zLpe7joy-4

19. 12. 2022 14:00-15:30 Strategie dalšího rozvoje škol a školských zařízení: Rejstřík

YT link: https://www.youtube.com/watch?v=A7oDFx6Q2Zg

Záznam 1. kulatého stolu z 22. 11. 2022 14:00-15:30 Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání
16:00 – 17:30 Moderní základní vzdělávání pro 21. století

YT link: https://www.youtube.com/watch?v=K7QmDY8ZC_o

Co je Dlouhodobý záměr ČR

Dlouhodobý záměr ČR je implementačním dokumentem Strategie 2030+, aktuálně na druhé realizační období. Uvádí základní tendence a cíle vzdělávací politiky na dané období, stanovuje opatření na úrovni státu a vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni krajů.  Je zpracováván na základě § 9 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 150/2022 Sb. Kromě Strategie 2030+ jsou prioritní témata stanovena dle vyhodnocení předchozího záměru a na základě dat: analýz, šetření a výzkumů. Svou podstatou tak reaguje na změny, které hýbou současnou společností, ať už se jedná o změny společenské, kulturní, ekonomické či technologické. Záměrem dokumentu je stanovit cíle vzdělávací politiky a dále pak na úrovni státu předložit opatření, která kraje aplikují již v konkrétní podobě skrze své vlastní dlouhodobé záměry. Dokument mj. stanoví pravidla pro zapisování nových škol a kapacit do školského rejstříku.

Přípravu strategického dokumentu řídí a koordinuje v rámci MŠMT Odbor vzdělávací politiky prostřednictvím Oddělení strategie a analýz. Na přelomu května a června tohoto roku došlo ke schválení prioritních oblastí českého školství, které budou také v Dlouhodobém záměru ČR zpracovány. V červenci pak byla ustanovena expertní pracovní skupina, jejímž úkolem je základní teze dokumentu připravit. Skupina se skládá z řad odborníků MŠMT, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, CERMATu a Domu zahraniční spolupráce.

Dokument je připravován v souladu metodikou přípravy veřejných strategií, transparentně a objektivně. Do přípravy tak v konkrétních fázích je a nadále bude zahrnut široký okruh všech zainteresovaných aktérů ve vzdělávání. Po fázi expertní přípravy tak v listopadu a prosinci následují veřejné kulaté stoly, do poloviny ledna 2023 pak bude moci připravená prioritní témata veřejně připomínkovat (zveřejnění proběhne v polovině prosince 2022). Do 15. května 2023 bude již připravený dokument předložen k vyjádření krajům. A během letních měsíců pak proběhne mezirezortní a veřejné připomínkování. O realizaci veřejného připomínkování bude MŠMT informovat na stránkách www.edu.cz. V říjnu 2023 bude Dlouhodobý záměr ČR předložen ke schválení vládě.

Zdroj: MŠMT