Dlouhodobý záměr České republiky 2023-2027

Vydáno: 4 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pracuje na tvorbě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Tento implementační dokument Strategie 2030+ stanoví úkoly a cíle, kam se české školství vydá v letech 2023 až 2027. Materiál bude předložen Vládě ČR ke schválení na podzim příštího roku a ovlivní tvorbu dlouhodobých koncepcí napříč kraji.

V listopadu a prosinci tohoto roku proto proběhne řada kulatých stolů a konzultací s odbornými skupinami i širokou odbornou veřejností k prioritním oblastem. Zveme vás tak na on-line setkání, kde budou prioritní oblasti a návrhy opatření, včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 2030+, poprvé veřejně prezentovány. Následovat bude pak i veřejné připomínkování.

Kulaté stoly MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru ČR 2023-2027 proběhnou ON-LINE na YouTube kanále MŠMT. Jednotlivé odkazy budou součástí každé jednotlivé události (na webech edu.cz, msmt.cz a sociálních sítích resortu).

 • 22.11.2022
  14:00-15:30
   Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání
  16:00-17:30 Moderní základní vzdělávání pro 21.století
 • 19.12. 2022
  14:00-15:30
   Strategie dalšího rozvoje škol a školských zařízení: Rejstřík
 • 29.11. 2022
  14:00-15:30
   Systémová podpora a řízení škol práce
  16:00-17:30 Odborné vzdělávání pro uplatnitelnost na trhu
 • 13.12. 2022
  14:00-15:30
   Podpora a rozvoj kapacit pedagogů a leaderů škol
  16:00-17:30 Vzdělávání v celoživotní perspektivě
 • 15.12. 2022
  14:00-15:30
   Rovný přístup a efektivní podpora pro všechny
  16:00-17:30 Prevence a ústavní péče

Co je Dlouhodobý záměr České republiky?

Dlouhodobý záměr ČR je implementačním dokumentem Strategie 2030+, který aktuálně vzniká na druhé realizační období. Uvádí základní tendence a cíle vzdělávací politiky​ na dané období, stanovuje opatření na úrovni státu​ a vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni krajů. Kromě Strategie 2030+ jsou prioritní témata stanovena podle vyhodnocení předchozího záměru a na základě dat: analýz, šetření  a výzkumů. Svou podstatou tak reaguje na změny, které hýbou současnou společností, ať už se jedná o změny společenské, kulturní, ekonomické či technologické. Záměrem dokumentu je stanovit cíle vzdělávací politiky a dále pak na úrovni státu předložit opatření, která kraje aplikují již v konkrétní podobě skrze své vlastní dlouhodobé záměry. Dokument mj. stanoví pravidla pro zapisování nových škol a kapacit do školského rejstříku.

Kdo řídí přípravu Dlouhodobého záměru České republiky?

Přípravu ​strategického dokumentu ​řídí a koordinuje v rámci MŠMT Odbor vzdělávací politiky prostřednictvím Oddělení strategie a analýz. Na přelomu května a června tohoto roku došlo ke schválení prioritních oblastí českého školství, které budou také v Dlouhodobém záměru ČR zpracovány. V červenci pak byla ustanovena expertní pracovní skupina, jejímž úkolem je základní teze dokumentu připravit. Skupina se skládá z řad odborníků MŠMT, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, CERMATu a Domu zahraniční spolupráce.

Jaký je harmonogram příprav Dlouhodobého záměru České republiky?

Dokument je připravován v souladu metodikou přípravy veřejných strategií, transparentně a objektivně. Do přípravy tak v konkrétních fázích je a nadále bude zahrnut široký okruh všech zainteresovaných aktérů ve vzdělávání. Po fázi expertní přípravy tak v listopadu a prosinci následují veřejné kulaté stoly, do poloviny ledna 2023 pak bude moci připravená prioritní témata veřejně připomínkovat (zveřejnění proběhne v polovině prosince 2022). Do 15. května 2023 bude již připravený dokument předložen k vyjádření krajům. A během letních měsíců pak proběhne mezirezortní a veřejné připomínkování. O realizaci veřejného připomínkování bude MŠMT informovat na stránkách www.edu.cz. V říjnu 2023 bude Dlouhodobý záměr ČR předložen ke schválení vládě.

Zdroj: https://www.msmt.cz/dlouhodoby-zamer-ceske-republiky-2023-2027