Co přinese Strategie 2030+ do učitelské profese

Vydáno: 6 minut čtení

Svět se mění rychleji, než si myslíme. Naše děti budou žíti v jiném světě, než ve kterém jsme vyrůstali my. Dnešní prvňáčci budou pracovat do roku 2080! Za život změní dle odhadů více než pětkrát své povolání. Na to vše by měla děti škola připravit. Je to těžký úkol, ale společně ho můžeme zvládnout.

V říjnu byla vládou schválena nová Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Pokud jste ještě neměli možnost se s dokumentem seznámit, je ke stažení na stránkách MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030). Jedná se o zcela zásadní dokument, určující směřování a podobu vzdělávání v Česku po jednu celou dekádu. Uvědomujeme si, že vzdělávací strategie by měla být srozumitelná, jasná a dlouhodobá ve snaze zajistit sdílenou vizi dobrého systému vzdělávání. Strategie se zaměřuje na proměnu samotného vzdělávání, oblast nerovností, zvyšování odbornosti všech aktérů vzdělávání, budování důvěry a vzájemné spolupráce a v neposlední řadě i na zajištění stabilního financování. Pokud je něco opravdu zásadního, jsou to právě opatření zaměřená na podporu pedagogů. Vzdělávací soustava v ČR je velmi různorodá a mezi jednotlivými školami i konkrétními učiteli panují velké rozdíly. I to bylo diskutovaným tématem během přípravy strategie, která trvala bezmála dva roky a stavěla na základě odborných podkladů od expertní skupiny vedené prof. Arnoštem Veselým. Do její přípravy se ale nejrůznějšími formami podařilo zapojit další stovky lidí – akademiky, odborníky, ředitele, učitele a vychovatele, zřizovatele, ale i rodiče a žáky. Diskutovány, a nakonec i široce přijaty jako hlavní byly tyto dva cíle:

  • Strategický cíl 1: Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.
  • Strategický cíl 2: Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. Strategické cíle jsou rozvedeny do pěti strategických linií, které již obsahují konkrétní kroky a opatření.

Patří mezi ně následující: 

Dlouhodobé trendy ve vzdělávání i společnosti vedou k nutnosti proměny nejen prostředí, ve kterém ke vzdělávání dochází, ale také obsahu, forem a metod vzdělávání i způsobu hodnocení. Vzdělávání ve smyslu práce se znalostmi se zaměřuje méně na jejich memorování a soustředí se více na jejich pochopení, využití a vzájemné provázání, rozvoj gramotností a zvyšování kompetencí. Pro vás učitele jsou asi nejzajímavější dvě následující strategické linie.

SL1 Revize RVP

Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) proběhnou postupně na všech úrovních vzdělávání. Cílem je provzdušnit celkový objem učiva a vytvořit tak prostor pro hlubší porozumění učivu v širších souvislostech. Tato proměna bude doprovázena intenzivní a dostupnou metodickou podporou pro učitele. Prostřednictvím proměn obsahu, metod a forem vzdělávání chceme výuku posunout k větší individualizaci a rozvoji kompetencí žáků nezbytných pro dynamický svět, který je čeká.

Pro vás učitele to bude znamenat, že se budete moci více zaměřit na náročnější úkoly vyžadující hlubší porozumění, jejich praktickou aplikaci a také na schopnost žáků spolupracovat a hledat společná řešení. Žáci musejí být schopni reagovat nejen na výzvy současné, ale zejména na ty, které je teprve čekají. Proto jim společně pomůžeme v tom, aby byli schopni znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty získané ve škole i mimo ni skutečně použít a využít, měli by však těchto dovedností umět dosahovat ve spolupráci s druhými a s ohledem na ně.

SL3 Podpora pedagogických pracovníků

Jedna ze strategických linií se zaměřuje na vás pedagogy, tedy nejdůležitější článek vzdělávání. Opatření jsou zaměřená na komplexní profesní přípravu a podporu po celou dobu výkonu pedagogické profese. Pro začínající učitele by měl začít fungovat systém jejich uvádění do praxe. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude mnohem více individualizované a zaměřené na potřeby jednotlivých pedagogů a škol (tzv. školení pro sborovny „na klíč“). Vlastní podporu práce pedagogů nebylo možné omezit pouze na tuto linii, ale prolíná se celou strategií, všemi jejími opatřeními s důrazem na nezbytnou podporu jejich práce.

Implementace

Některé školy předkládané cíle naplňují již nyní a navrhovaná opatření již dávno realizují, pro některé školy budou konkrétní opatření inspirací na jejich cestě za vytyčenými cíli. Ministerstvo chce speciální pozornost věnovat právě učitelům a pedagogickým lídrům, kteří představují klíčové aktéry plánovaných proměn vzdělávání. Nejen v souvislosti s letošním rokem, který je výzvou pro nás všechny, je třeba vytvořit i podmínky pro rozvoj digitálního vzdělávání všech žáků a učitelů.

Těmto záměrům odpovídají i aktuální kroky implementace Strategie 2030+, v jejímž prvním období (2020–2023) se právě nacházíme. Bylo stanoveno pět hlavních oblastí, které jsou zapsány v tzv. kartách opatření. Jsou to:

 

Oslovily vás myšlenky ve strategii? Ptáte se, jak na ně můžete reagovat? Rádi bychom vás požádali o jednoduchou věc. Přečtěte si text strategie, přemýšlejte nad tím, jak je možné přispět k naplňování myšlenek strategie v rámci vaší školy, a nebojte se otevřít debatu o výuce s kolegy. Víme, že bývá těžké otevřeně hovořit o své práci s kolegy, ale buďte odvážní. Jen otevřená debata a shoda na posunu školy může odstartovat změnu. Strategie bude úspěšná pouze tehdy, pokud si myšlenky strategie osvojí každý z vás. V případě dotazů ke Strategii 2030+ se na nás prosíme neváhejte obrátit na e-mailové adrese edu2030@msmt.cz anebo na facebookovém profilu https://www.facebook.com/Edu2030plus.

Zdroj: Učitelský měsíčník 4/2020; autoři: Jaromír Beran, Lukáš Seifert, MŠMT

Další aktuality