Co přináší čtvrtý newsletter projektu SRP?

Vydáno: 3 minuty čtení

V pořadí už čtvrtý newsletter projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), vyšel v těchto dnech. Čtenáři, mezi které patří kromě příjemců IPo MAP také školy, vybraní zaměstnanci České školní inspekce nebo určitá vědecká pracoviště, dostali možnost dozvědět se o tom nejdůležitějším, co se projetu SRP za uplynulé tři měsíce událo. 

Jitka Baťková, expertka projektu a vedoucí center podpory, shrnula ve svém článku přínosy setkání příjemců IPo MAP, která proběhla v únoru a březnu letošního roku. Jejich hlavní náplní bylo zpracování návrhů nových šablon pro další výzvy OP VVV, a to na základě analýzy Strategických rámců MAP, jejich priorit a cílů. Analýza byla provedena pracovníky center podpory projektu SRP, kteří shromáždili údaje ze všech MAP na území jednotlivých krajů.

Řízení školy onlineZe setkání příjemců IPo MAP vznikl komplexní dokument, který zahrnuje nejen návrhy šablon pro další výzvu, ale i možná témata pro výzvu k implementaci MAP a návrhy, jak podpořit území v další tvorbě MAP. Jednotlivé MAP měly možnost tento materiál (se zapracovanými podněty ze setkání) připomínkovat. Vznikla tak finální verze, která byla odeslána jednotlivým MAP a bude také poskytnuta ŘO OP VVV. Dokument bude základem i pro další společnou práci MAP a center podpory projektu SRP.

Nejnovější SRPácký newsletter dále nabízí článek o startu klíčové aktivity Individuální pomoc. Jeho autorka Vladimíra Chaloupková v něm mimo jiné popsala činnosti, jejichž cílem je nastavit a ověřit model komplexní vzdělávací, poradenské a metodické pomoci v rámci uvedené aktivity. Ta umožní vedení škol získat užitečné kompetence v oblasti strategického řízení a plánování.

Pro vedení škol jsou připraveny vzdělávací programy, metodiky a manuály, k dispozici budou konzultanti, kteří mohou individuálně pracovat s řediteli škol a jejich zástupci, mentoři, koučové a supervizoři. Důležité je také vzájemné učení se škol prostřednictvím sítě tzv. benchlearningu (učení se z příkladů dobré praxe jiných institucí).

Pracovníci projektu SRP spolupracují s MŠMT na šíření informací o přínosech digitálního vzdělávání pro školy. Tomuto tématu je věnován rozhovor, který novému newsletteru poskytl konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií Ondřej Neumajer. Hovořil v něm mimo jiné o tipech na nástroje, které usnadní řízení lidí nebo procesů ve školách, komunikaci s učiteli, rodiči nebo motivaci lidí.

Newsletter shrnuje také výsledky důležité květnové akce projektu SRP, infopanelů pro zřizovatele, jež proběhly ve všech krajských pracovištích NIDV. Jejich cílem bylo zapojit zřizovatele do tvorby Místních akčních plánů, informovat je o jejich významu, o možnostech, které jim skýtají, ale také o využití informací z MAP pro jejich činnost a o možnostech podpory zřizovaných škol při realizaci jejich cílů, které se vztahují ke kvalitě vzdělávání.

I v druhém letošním čísle představili autoři newsletteru členy realizačního týmu. Nově přibyla rubrika věnovaná dalším systémovým projektům OP VVV. Jako první se v ní uvedl projekt Podpora práce učitelů, (PPUČ), který realizuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Přečtěte si celý newsletter! Stačí kliknout na tento odkaz.

Řízení školy online

Další aktuality