Cíle OP VVV na rok 2018

Vydáno: 5 minut čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje v roce 2018 vyhlásit z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 20 výzev na podporu výzkumu a vývoje, vysokého i regionálního školství. Většinou se bude jednat o další vlnu již ukončených výzev. Plánováno je například pokračování Výzkumných infrastruktur, Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, ESF a ERDF výzev pro vysoké školy nebo tzv. šablon. Novinkou bude výzva zaměřená na celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Alokace byla již stanovena u 18 výzev a činí téměř 20 miliard korun.

Více informací naleznete v informačním letáku: Cíle OP VVV 2018

Zdroj

Z letáku (v příloze)

Dosavadní bilance: Do 31. 12. 2017 bylo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeno 46 výzev za 76,5 miliardy korun. Vydáno bylo již 6 804 rozhodnutí o poskytnutí dotace za 40,6 miliardy korun. Příjemcům bylo dosud proplaceno 12,8 miliardy korun.

Výběr výzev plánovaných na rok 2018

  • Výzkumné infrastruktury II - Vyhlášení výzvy s názvem Výzkumné infrastruktury II je plánováno na červen 2018. Na aktivity jako dobudování, modernizace nebo upgrade infrastruktury jsou připraveny 3 miliardy korun. Podpořeny mohou být i dodávky částí výzkumných infrastruktur či zařízení do výzkumných infrastruktur v zahraničí.
  • Předaplikační výzkum pro ITI II - Na začátku roku 2018 bude znovu vyhlášena také výzva zaměřená na realizaci výzkumných projektů v předaplikační fázi. Její alokace bude upřesněna na základě výsledků hodnocení předchozí výzvy Předaplikační výzkum pro ITI.
  • Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF II / Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků II - Na březen 2018 je plánována druhá vlna podpory projektů, které byly kladně hodnoceny v rámci programu Horizont 2020 – MSCA-IF, ale z důvodu nedostatku financí dosud nebyly podpořeny. Alokace této výzvy bude upřesněna. Dalších 300 milionů korun je na podzim 2018 připraveno na pobyty výzkumných pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích v Evropské unii i mimo ni a na pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v českých výzkumných organizacích.
  • Smart Akcelerátor II - V květnu 2018 se pokračování dočká také jedna z prvních výzev OP VVV. Na podporu a rozvoj lidských zdrojů implementujících strategii inteligentní specializace na regionální úrovni bude vyčleněno 550 milionů korun. Důležitá bude také podpora dlouhodobé spolupráce veřejného, akademického a aplikačního sektoru.
  • ESF a ERDF výzvy pro vysoké školy - V únoru 2018 bude spuštěna ESF výzva pro vysoké školy ve strukturálně postižených regionech a ERDF výzva pro vysoké školy ve strukturálně postižených regionech. Tyto výzvy budou naplňovat úkoly, které byly vládní strategií RE:START stanoveny jednotlivým rezortům, s cílem překonání strukturálních deficitů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. ESF výzva pro vysoké školy ve strukturálně postižených regionech se s předpokládanou alokací 600 milionů korun zaměří na rozvoj akademických i neakademických pracovníků, podporu tvorby studijních programů, které jsou poptávány na trhu práce, prohlubování internacionalizace Plánovaná alokace výzev v roce 2018 (v mld. Kč) 3 9,27 7,65 Dosavadní bilance: Do 31. 12. 2017 bylo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeno 46 výzev za 76,5 miliardy korun. Vydáno bylo již 6 804 rozhodnutí o poskytnutí dotace za 40,6 miliardy korun. Příjemcům bylo dosud proplaceno 12,8 miliardy korun. studia nebo na podporu studentů se specifickými potřebami. ERDF výzva pro vysoké školy ve strukturálně postižených regionech s předpokládanou alokací 1,6 miliardy korun bude sloužit jako investiční doplnění předchozí výzvy. Budou umožněny rekonstrukce a modernizace prostor pro studium, nákup přístrojového vybavení a za zvláštních podmínek také výstavba nových budov. Další dvě výzvy, jejichž věcné zaměření bude zúžením aktivit tzv. čtyřvýzvy, budou vyhlášeny v červnu 2018. Na ESF výzvu pro vysoké školy II je připravena 1 miliarda korun. ERDF výzva pro vysoké školy II bude mít alokaci 1,5 miliardy korun.
  • Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II - Výzva zaměřená na rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení výzkumných organizací, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, popularizaci VaV nebo mezinárodní spolupráci se plánuje na říjen 2018. Její alokace bude činit 1,1 miliardy korun.
  • Celoživotní vzdělávání na vysokých školách - V září 2018 se předpokládá vyhlášení nové výzvy za 200 milionů korun cílící na zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání.
  • Implementace strategie digitálního vzdělávání II - Tato výzva s alokací 250 milionů korun bude podporovat například vzájemné učení škol a pedagogů, inovaci výuky nebo propojování formálního a neformálního vzdělávání. Vyhlášena bude v červnu 2018.
  • Pregraduální vzdělávání II - Na závěr roku je plánovaná také druhá vlna výzvy určené pro vysokoškolské fakulty připravující budoucí učitele. Její alokace byla stanovena na 400 milionů korun.
  • Šablony II / Šablony pro SŠ a VOŠ II – méně rozvinuté regiony a více rozvinuté regiony (MRR a VRR) - V roce 2018 bude vyhlášena také další vlna oblíbených výzev na tzv. šablony, které budou opět určeny pro celou Českou republiku. Na únor je připraveno vyhlášení výzev za 6 miliard korun pro mateřské, základní i základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a další příjemce upřesněné ve výzvě. V prosinci budou následovat výzvy určené středním a vyšším odborným školám, pro které je připravena 1 miliarda korun.

Zdroj