Chceme kvalitní veřejné školy. Soukromé jsou dobrý doplněk.

Vydáno: 4 minuty čtení

Od listopadu 2015 vzniklo v České republice 34 nových soukromých základních škol. Z celkem 53 žádostí o zapsání do rejstříku škol bylo skutečně zapsáno 42 škol, zbývajících 11 žádostí bylo zamítnuto, žádost byla vzata zpět nebo bylo řízení zastaveno. Celkem v ČR existuje 180 soukromých základních, škol, které vzdělávají necelých 12.000 žáků. Veřejné školy navštěvuje 98 % žáků.

„Prioritou ministerstva školství je kvalitní, silná a dostupná síť veřejných škol. Soukromé a církevní školy jsou dobrým doplňkem. U všech typů škol je ale pro nás vždy na prvním místě kvalita,“ uvedl náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

Pro financování soukromých a církevních škol proto zůstane zachován stávající systém financování prostřednictvím normativů na žáka, zatímco financování veřejných škol se má změnit podle skutečného rozsahu vzdělávání a rozsahu pedagogické práce. Veřejné školy tak nebudou nucené k udržování co nejvyššího počtu žáků. V roce 2016 bylo na dotacích pro soukromé školství vyplaceno celkem 4,548 mld. Kč. Podpora státu soukromému školství dosahuje u základních škol až 100 % normativu, u středních škol až 90 %.

Podíl žáků na soukromých základních školách se od roku 2005 do roku 2016 zvýšil o 0,81 %. Celkově ale podíl žáků v těchto zařízeních zůstává nízký a s výjimkou Prahy nedosahuje v krajích ani 2 %. V Praze pak v tomto školním roce navštěvuje soukromé základní školy 2,82 % žáků.

MŠMT proto odmítá nepravdivé informace o rozhodnutí nepovolovat další žádosti soukromých zařízení do rejstříku škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje o vzniku nových škol výlučně na základě školského zákona, kde jsou stanovena kritéria, podle kterých se žádost posuzuje. Jedním z kritérií je nesoulad s Dlouhodobým záměrem vzdělávání České republiky nebo příslušného kraje; jejich součástí je i posuzování dostatečných kapacit škol stejného stupně a zaměření v regionu. Stanovisko ke vzniku nové školy poskytuje ministerstvu dle zákona i krajský úřad. Naplněnost škol a hustota stávající sítě škol jsou tedy jen jedním z kritérií, která se berou v úvahu.

„Co se týká mateřských škol, děláme všechno proto, abychom zajistili každému dítěti a jeho rodičům možnost vzdělávání dítěte ve veřejné mateřské škole. Rodiče nás o to žádají. Dlouho si stěžují na nedostatek míst a vysoké školné soukromých škol a jiných podobných alternativ. Předchozí pravicové vlády hodily školství včetně mateřských škol, dětí a rodičů přes palubu. Je správné, že veřejné mateřské školy zvedají hlavu. Vzdělává se v nich 349 411 dětí, tj. 96,3 % dětí ve všech MŠ,“ upozornil náměstek ministryně školství Stanislav Štech. Do rejstříku škol budou také letos zapsány i všechny lesní mateřské školy, které splní hygienické a další předpisy.

V tomto školním roce MŠMT povolilo například navýšení kapacity o 88 žáků u soukromé základní školy PORG, o kterou je zájem mezi žáky s dvojím státním občanstvím. Do rejstříku škol bylo s účinností od 1. září 2017 zapsáno také Gymnázium Sv. Augustina v Praze, které doplní stávající augustiniánskou mateřskou a základní školu.

Mezi důvody zamítnutí vzniku nové soukromé školy patří nejčastěji nedoložení potřebných dokladů nebo nesoulad s dlouhodobým záměrem vzdělávání daného kraje. Obecně lze říci, že nově zřizované soukromé školy bývají velmi malé. Z 34 nově vzniklých soukromých základních škol jich jen 5 má celkovou kapacitu 100 a více žáků. Naopak 24 nově zapsaných soukromých škol má kapacitu 50 a méně žáků.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/chceme-kvalitni-verejne-skoly-soukrome-jsou-dobry-doplnek