CHARANGA - moderní nástroj v rukou kreativního pedagoga

Vydáno: 10 minut čtení

Díky mezinárodnímu projektu MECLA (Music Education Cultural Learning Alliance – projekt podpory hudebního vzdělávání k rozvoji kulturní kompetence) se otevřela možnost nabídnout i učitelům hudební nauky na ZUŠ a hudební výchovy na ZŠ v České republice skvělého pomocníka – digitální online vzdělávací platformu s názvem CHARANGA.

Aneb šance, jak změnit hudební vzdělávání v naší zemi…
Program Charanga je živá cloudová platforma nabízející množství hudebních zdrojů, výukových aplikací, postupů a materiálů zpracovaných na základě moderní metodiky a pedagogiky, a to vše zprostředkovává pomocí nejnovějších vzdělávacích technologií. Poskytuje hloubkovou podporu mnoha aspektům hudební výchovy ve škole i mimo ni a její zajímavé digitální prezentace a atraktivní obsah pomáhají aktivně zapojit děti a mladé lidi do výuky velmi moderním způsobem.
Je úžasnou pomocí nejen aprobovaným pedagogům, ale díky podrobnému metodickému rozpracování jednotlivých hodin nabízí i neaprobovaným učitelům šanci proměnit nezáživné hodiny hudební výchovy v oblíbený a zábavný předmět, který otevře žákům aktivní vstup k objevování hudebního světa.

A jak to funguje?

Celý prostor Charangy se skládá z několika navzájem provázaných oblastí s konkrétním zaměřením na specifické oblasti hudebního vzdělávání.
Na tuto oblast navazuje druhá záložka, SOUBOROVÁ HRA, která obsahuje zatím I. díl školy souborové hry pro začínající děti s názvem Vzlétni! Tento materiál je vhodný pro začínající hráče přípravných dechových souborů a orchestrů a je ideální pro individuální nebo celoškolní výuku, pro dechové orchestry a soubory libovolné velikosti.První oblast se skrývá pod záložkou NÁSTROJOVÁ HRA a obsahuje množství interaktivních materiálů pro výuku hry na hudební nástroje. Pokud pracujete s malými dětmi a začátečníky, naleznete zde různé druhy interaktivních hudebních materiálů, které vám budou velkou pomocí. Děti totiž milují moderní přístup.
Pod třetí záložkou s názvem ZPĚV se skrývá více než 500 písní všech možných žánrů od staré hudby až po současnost v úpravě pro dětské pěvecké sbory. I tyto materiály jsou zpracovány moderní interaktivní formou – obsahují jak audio stopu s nezávislou vokální a doprovodnou složkou, tak i vizuální zobrazení vokálního partu.
Následující záložka HUDEBNÍ TŘÍDA zahrnuje nejobsáhlejší materiál, proto se jí budeme věnovat jako poslední. Další v pořadí je záložka MECLA, kde jsou soustřeďovány materiály, které vznikly jako výstup již zmíněného mezinárodního projektu MECLA.
Lištu záložek uzavírá MŮJ PRACOVNÍ PROSTOR, což je záložka, která slouží pedagogům k organizaci výukových materiálů a tvorbě vlastních lekcí. Kreativní pedagogové totiž nejsou odkázáni jen na připravené materiály a lekce, ale můžou si své hodiny strukturovat podle své představy. Mohou k tomu využít nejen nepřeberné množství materiálu, který poskytuje Charanga, ale mohou si do tohoto prostoru nahrát své vlastní zdroje a materiály, které mohou poskytnout ke sdílení i ostatním uživatelům platformy a tím rozmnožovat a obohacovat databázi české Charangy o příklady dobré praxe z našeho kulturního a vzdělávacího prostředí.
V tom tkví velká síla této platformy a uchováváme si naději, že právě tímto způsobem díky otevřenosti a spolupráci aktivních a šikovných učitelů, ochotných sdílet své osvědčené nápady a materiály, se česká Charanga zanedlouho stane bohatým zdrojem inspirace pro pedagogy napříč naší zemí.
Pod touto záložkou najdete také nástroje k vytvoření svých žákovských skupin a tříd, dále oblast hodnocení žáků s vypracovanými podklady pro hodnocení jak sumativní, tak především formativní, a to včetně možnosti ukládat digitální hodnoticí důkazy a budovat portfolio úspěšnosti žáka. S tím souvisí také speciální sekce pro žáky s názvem YUMU, což je bezpečný online prostor sdílený s vašimi žáky, kam mohou přistupovat ze svého domova a kde mohou zkoumat, procvičovat a rozvíjet své dovednosti v oblasti hudby. Jako učitel můžete se svými žáky sdílet širokou paletu hudebních aktivit probíraných ve výuce a děti tak mohou pracovat na zadaných úkolech zábavnou formou i ze svých domovů.
Nyní se tedy pojďme zaměřit na nejdůležitější záložku s názvem HUDEBNÍ TŘÍDA. Pod touto záložkou se skrývají další tři podstránky: STUDIJNÍ PLÁN, FREESTYLE a SVP (Speciální vzdělávací potřeby). Tato třetí podstránka obsahuje materiály, dokumentaci a videa pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Na stránce FREESTYLE najdeme oblast s názvem Kreativní aplikace. To jsou interaktivní nástroje, obrázky a hry, které propojují a rozšiřují hudební poznání a také podporují děti v rozvíjení jejich originálních nápadů a hudební tvorby. Využití těchto kreativních aplikací slouží k prohloubení hudebních znalostí žáků a jejich porozumění učivu.
Druhá oblast nese název Poslechové centrum. Jedná se o digitální knihovnu audio nahrávek, jejímž prostřednictvím má být dětem představena vážná hudba. Do této hudební knihovny bylo vybráno 40 reprezentativních skladeb s faktografickým popisem i vizuálním zařazením do historických souvislostí.
Podstránka STUDIJNÍ PLÁN se věnuje vlastní koncepci výuky hudební výchovy a obsahuje strukturované týdenní výukové lekce pro děti ve věku od 5 do 11 let, což odpovídá dvěma ročníkům Přípravné hudební výchovy a pěti ročníkům Hudební nauky na ZUŠ nebo I. stupni základních škol (v plánu je doplnit Studijní plán tak, aby obsahoval zpracované učivo nejen pro I. stupeň, ale i pro II. stupeň základních škol). Studijní plán hudební školy Charanga poskytuje učitelům podporu týdenní výuky pro každý ročník ve škole. Je ideální pro specializované i nespecializované učitele a poskytuje plány hodin, hodnocení, jasný průběh a poutavé materiály pro výuku na tabuli. Program podporuje všechny požadavky národního kurikula.
V souladu s učebními osnovami pro výuku hudby a s využitím moderních pedagogických poznatků tento studijní plán směřuje svou koncepcí k integrovanému, praktickému, průzkumnému a dětskému přístupu k hudebnímu vzdělávání. Logické propojení a vzájemné vazby mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi a činnostmi napomáhají rozvoji hudebních dovedností, protože je výuka realizována nasloucháním a hodnocením, různými hudebními aktivitami (včetně vlastní tvorby a zkoumání hudebního světa) a také vlastní prezentací – vystupováním.

Jak je studijní plán strukturován?

Každý výukový blok se skládá z částí hudební výuky, které odpovídají národnímu vzdělávacímu kurikulu:
  1. Poslech a hodnocení
  2. Hudební aktivity
Všechny aktivity jsou založeny na probírané písni.
  1. Hudební hry – umožňují upevňování poznatků a souvislostí v hudbě pomocí zábavného opakování.
  2. Zpěv – je jádrem celé hudební výchovy.
  3. Hra na nástroje společně s probíranou písní – je možné využít sady melodických i nemelodických perkusních nástrojů a také libovolné hudební nástroje, které máte k dispozici. Ke každému nástroji je k dispozici zvuková stopa, notový záznam i alternativní grafické symboly.
  4. Improvizace s písní pomocí zpěvu nebo hry na nástroje – zařazení této aktivity umožní výrazný posun v některých oblastech výuky a vede žáka ke svobodnějšímu pohybu v hudebním světě.
  5. Komponování – tvorba vlastních melodií s pomocí hudebních nástrojů v prostředí probírané písně.
3. Předvedení/Sdílení
Je důležité učit se prezentovat své výsledky směrem k divákovi.
Řízení školyManuál aktivit vám poskytne znalosti, porozumění a podporu při přípravě a realizaci vašich hodin. Vysvětlí podpůrné myšlenky a metodiku a to, jak každá část hudební výuky v rámci výukových bloků odpovídá národním osnovám.
Výukové bloky hudební školy Charanga umožňují dětem porozumět hudebním souvislostem prostřednictvím výuky založené na opakování. Učení o stejném hudebním konceptu prostřednictvím různých hudebních aktivit umožňuje jistější učení do větší hloubky a zvládnutí hudebních dovedností. Manuál aktivit vás provede každým úsekem hudební výuky od přípravných ročníků až po vyšší ročníky prvního stupně, abyste si mohli lépe naplánovat výuku a vidět možnosti, jak rozšířit výuku do hloubky pro efektivnější rozvoj a upevnění znalostí, porozumění a dovedností.
Hudební výuka a učení neprobíhá čistě lineárně. Části hudebního vzdělávání, prezentované v plánech lekcí a materiálech na obrazovce, jsou součástí vzdělávací spirály. Časem děti dokážou rozvíjet nové hudební dovednosti a koncepty a zároveň se vracet k již osvojeným dovednostem a konceptům. Opakování hudební dovednosti nemusí nutně znamenat, že jejich postup se zpomaluje nebo se jejich vývoj pohybuje dozadu! Je to jen posun uvnitř spirály. Efektivní osvojení učiva znamená hlouběji porozumět hudebním dovednostem a konceptům, a přitom objevovat vždy něco nového.
K dalšímu prohloubení hudebních dovedností slouží různé kreativní aplikace, např. Hudební průzkumník, což je výukový nástroj, který lze použít mnoha různými způsoby k podpoře hudebního vzdělávání, improvizace i kompozice: 
Další velmi oblíbenou aplikací jsou Rytmické mřížky, které jsou výborným nástrojem pro podporu výuky rytmu. Mohou být použity jako rozehřívací aktivita, k uvedení nových pojmů, jako je notace a metrum, nebo jako nástroj pro skládání rytmických vzorců: 
Nástroj Perkusista umožňuje hrát rytmické vzorce společně s výňatky ze slavných děl nebo vytvořit vlastní jednoduché rytmické skladby na perkuse:
Platforma Charanga jednoduše představuje moderní nástroj v rukou kreativního pedagoga, který poskytuje nepřeberné množství materiálu pro kvalitní výuku hudební výchovy.K dispozici je také sada videoanimací, které výstižnou a zábavnou formou přibližují význam pojmů, jako je např. pulz, rytmus, dynamika a výška tónu. Další videa seznamují se základy hudební notace apod. – to vše pomocí srozumitelných multimediálních nástrojů. Součástí jsou i různé testy a hudební kvízy pro procvičování a upevňování znalostí.
MECLA je tříletý projekt v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ Evropské unie, kterého se účastní partneři z České republiky, Dánska a Spojeného království. V rámci projektu MECLA britská společnost Charanga Ltd. vytváří českou verzi světového interaktivního vzdělávacího softwaru, která vychází z pedagogických postupů uplatňovaných v hodinách hudební nauky na Základní umělecké škole v Polici nad Metují a hodinách hudební výchovy v Základní škole Pavlišovská („Na Babí“) v Náchodě (partneři projektu za českou stranu).
Bližší informace jsou k dispozici na
Celostátní konference k využívání platformy Charanga – středa 26. února 2020, Krajský úřad v Hradci Králové (zájemci se mohou přihlásit na www.charanga.cz, účast na konferenci je zdarma!)
V každém kraji ČR budou v rámci DVPP probíhat i semináře pod hlavičkou NPI.
 
 
Zdroj: Pro časopis Speciál pro ZUŠ Lubor Bořek