Česká školní inspekce udělila medaile za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání

Vydáno: 8 minut čtení

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v prostorách Hrzánského paláce v Praze uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti udílení medailí Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání. Ty uděluje, v souladu s příslušným nařízením vlády, Česká školní inspekce fyzickým a právnickým osobám za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice. Ocenění tvoří diplom a medaile.

V reprezentačních prostorách Hrzánského paláce, který pro konání této události zapůjčil Úřad vlády ČR, se sešlo více než sedm desítek hostů z řad představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucích pracovníků ústředí a krajských inspektorátů České školní inspekce, poslanců a senátorů, představitelů dalších významných úřadů a veřejných institucí či zástupců akademické sféry. Mezi hosty tak byl přítomen např. první místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Růžička, státní tajemník v MŠMT Jindřich Fryč, poslankyně a členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Rutová, poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová nebo děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult ČR Libuše Ludíková.

V průběhu slavnostního setkání, kterým provázel náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, byly osmi fyzickým osobám a jedné právnické osobě uděleny medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání. Ty obdrželi ředitel CEITEC – Středoevropského technologického institutu a někdejší první náměstek ministra školství Jiří Nantl, děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jiří Němec, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského Markéta Pánková, děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Randa, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba, státní tajemník v Úřadu vlády ČR a bývalý náměstek ministra školství Petr Špirhanzl, starosta obce Psáry a člen Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Milan Vácha a emeritní ředitel Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť Bohuslav Záruba. Medaili pak získala také obecně prospěšná společnost Post Bellum, kterou zastupoval její ředitel a zakladatel Mikuláš Kroupa. Medaile jménem České školní inspekce předával ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání udělovala Česká školní inspekce již podruhé, prvními laureáty, kterým byla medaile udělena v roce 2016, byli olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner, děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a přední český odborník v oboru pedagogiky Milan Pol, významná osobnost českého gymnaziálního vzdělávání a didaktiky matematiky Dag Hrubý a jedna ze zakladatelek novodobé České školní inspekce po roce 1990, ústřední školní inspektorka v letech 2005–2013 Olga Hofmannová.

V druhé části slavnostního setkání pak byla představena nová publikace o historii školní inspekce v českých zemích od předtereziánských dob po současnost – Od školdozorce k inspektorovi (elektronická verze publikace -zde-). Autory publikace jsou Jana Bartošová, Jan Šimek a Magdaléna Šustová z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského a kniha navazuje na stejnojmennou výstavu, která byla v prostorách pedagogického muzea k vidění od ledna do dubna 2019.
 

Medailonky držitelů medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání

 
Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

Absolvent Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, v letech 2010–2012 ředitel odboru vysokých škol MŠMT, do roku 2013 první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2016 ředitel Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity v Brně. Respektovaný odborník v oblasti vzdělávací politiky, jeden z hlavních autorů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a řady dalších koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání.

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Na brněnské pedagogické fakultě vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů v oborech pedagogika volného času – základy techniky, následně pak pedagogiku a psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2006 se habilitoval a od roku 2015 působí ve funkci děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přední český odborník v oblasti pedagogiky, respektovaná osobnost v oblasti pregraduální přípravy učitelů a výrazný inovátor vysokoškolských učitelských studií.

PhDr. Markéta Pánková

Přední česká komenioložka, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského. Absolventka historie a sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Svou výzkumnou činnost zaměřuje na problematiku dějin školství, vzdělávání a výchovy. Celoživotně se zabývá životem, dílem a odkazem J. A. Komenského. Patří mezi významné evropské osobnosti v oblasti historiografie vzdělávání a jako ředitelka národního pedagogického muzea významně přispívá k popularizaci vzdělávacích témat.

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě v oboru technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Více než třicet let působí v oblasti požární bezpečnosti, v letech 2001–2011 byl ředitelem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a v roce 2011 byl uveden do funkce generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR. Za působení Drahoslava Ryby a na základě jeho osobního angažmá se Hasičský záchranný sbor ČR začal velmi významně věnovat také preventivně-výchovné činnosti směrem k dětem a mládeži a podpoře školního vzdělávání v tématech souvisejících s ochranou člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Od roku 1986 působí na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, v současnosti je také jejím děkanem. Ve své vědecko-pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na astronomii, astrofyziku, atomovou fyziku, řešení fyzikálních úloh a využití ICT při výuce fyziky. V roce 1983 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství matematiky a fyziky, v roce 2002 na téže fakultě absolvoval také doktorské studium. Dlouhodobě, vedle své práce vysokoškolského učitele, působí také jako pedagog na základních a středních školách. Patří mezi významné osobnosti pregraduální přípravy učitelů a také mezi respektované osobnosti v oblasti vzdělávacích politik.

Ing. Petr Špirhanzl

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. V letech 1999–2014 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde zastával funkce ředitele odboru řízení školských úřadů, ředitele odboru dalšího vzdělávání, vrchního ředitele sekce financování a správní, vrchního ředitele kabinetu ministra, vrchního ředitele sekce správní a lidských zdrojů a také náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro oblasti základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Od roku 2015 působí jako státní tajemník v Úřadu vlády ČR. Patří mezi osobnosti, které se významně zasloužily o tvorbu novodobé vzdělávací soustavy samostatné České republiky.

Bc. Milan Vácha

Vystudoval Vysokou školu CEVRO institut v Praze. Od roku 2010 působí jako starosta obce Psáry ve Středočeském kraji, v současnosti je také členem Školské komise Předsednictva svazu měst a obcí ČR. Jako starosta obce klade velký důraz na oblast vzdělávání a velmi aktivně se podílí na debatách o kvalitě ve vzdělávání. Díky svému zájmu o vzdělávání a také o kontinuální zvyšování jeho kvality tak patří mezi velmi progresivní představitele samospráv, kteří mohou být pro učitele a ředitele škol i pro vzdělávací proces jako takový velmi prospěšnými a podporujícími partnery.

Mgr. Bohuslav Záruba

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Celoživotní pedagog a významná osobnost gymnaziálního vzdělávání v ČR. Dlouhodobě pedagogicky působil na zlínském Gymnáziu Lesní čtvrť, v letech 1990–1998 byl také ředitelem této školy. V období let 1998–2006 byl poslancem Parlamentu ČR a působil také v jeho školském výboru.

Post Bellum, o.p.s.

Nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových událostí 20. století. Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií období totalit 20. století. Velkou pozornost věnuje Post Bellum také vzdělávacím aktivitám a podpoře vzdělávání žáků v tématech moderních dějin, zejména prostřednictvím zážitkových vzdělávacích workshopů a rozsáhlého celorepublikového vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.