Česká školní inspekce jednala s odborníky o možnostech propojování vnitřní a vnější evaluace škol

Vydáno: 4 minuty čtení

Ve středu 24. 10. 2018 se na ústředí České školní inspekce konal v pořadí čtvrtý Odborný panel realizovaný v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení (KSH).  Odborný panel se již podruhé zaměřil na jedno z klíčových témat, kterým se Česká školní inspekce v rámci projektu věnuje - na propojování externího a interního hodnocení, a to jak na úrovni vzdělávacího systému, tak na úrovni konkrétních škol.

Cílem Odborného panelu bylo pokračovat ve sjednocování pohledu na vizi kvalitní školy s odborníky z širokého spektra institucí. Více než tři desítky ředitelů škol a jejich zástupců, školních inspektorů, zřizovatelů, ale i zástupců akademické sféry, MŠMT a spolupracujících projektů měly možnost v otevřené atmosféře diskutovat příležitosti i rizika propojování externího a interního hodnocení.

Celodenní jednání bylo rozděleno do dvou částí. Dopolední blok prezentací zahájil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který mj. zdůraznil, že záměrem odborné diskuzní platformy je společně hledat cesty, jak prostřednictvím propojení externí a interní evaluace zajistit kvalitní vzdělávání pro děti a žáky, a přitom dále nekomplikovat náročnou situaci ředitelů škol. Následovalo vystoupení Pavla Koce, ředitele Základní školy ZŠ Josefa Kajetána Tyla v Písku, který představil přístup své školy k vlastnímu hodnocení a přiblížil panelistům jednotlivé nástroje, které se svým pedagogickým sborem na škole pravidelně využívá. V poslední prezentaci, která byla zároveň přípravou na diskuzní část, představila Eva Filipová z kanceláře náměstka ústředního školního inspektora jednoduchý metodologický koncept vytvořený expertní skupinou OECD na podporu dialogické evaluace a řízení procesu zlepšení v oblasti vedení škol.

V další části Odborného panelu následovaly diskuzní bloky, pro něž byli účastníci rozděleni do tří pracovních skupin. V prvním diskuzním bloku měli účastníci možnost prakticky ověřit a posoudit funkčnost diskuzního dotazníku určeného pro skupinové posouzení aktuální situace v oblasti vedení škol a návrhu pro zlepšení stavu do budoucna. Ze závěrů prvního bloku diskuzí vyplynulo, že při obměně obsahu např. využití kritérií z modelu Kvalitní škola může být tento nástroj vhodným formátem pro vedení a vyhodnocení skupinové diskuze a nastavení podmínek pro zlepšení v dílčích oblastech práce školy.

Druhý diskuzní blok byl věnován rozhovorům nad vybraným kritériem z modelu Kvalitní škola, během něhož měli účastníci možnost vyměnit si zkušenosti a názory na problematiku zajištění psychického a fyzického bezpečí na škole. Vedle specifických pohledů souvisejících s typem školy a její aktuální situací bylo rovněž zdůrazněno, že samotná existence kritérií vycházejících z modelu Kvalitní škola pomáhá školám porozumět, které z oblastí jejich práce jsou vnímány jako důležité. Dochází tak k postupné proměně vztahu škol a České školní inspekce, která je školami stále více vnímána jako metodická podpora a partner pro dialog.

V závěrečné panelové části se k účastníkům opět připojil ústřední školní inspektor a přímo reagoval na otázky týkající se usnadnění cest, kterými mohou školy využívat kriteriální model Kvalitní škola pro svou práci. Přítomné také seznámil s aktuálně řešenými úkoly v dané oblasti, jako je mj. příprava vysvětlujících komentářů pro školy, které ČŠI průběžně konzultuje s řediteli příslušných typů škol. Dalším diskutovaným tématem byla podpora užší spolupráce relevantních aktérů na úrovni školy, a to zejména účast zřizovatele a případně zástupce školské rady na diskuzích probíhajících v úvodu a na konci inspekční návštěvy. V závěru jednání byla znovu zdůrazněna důležitost setkávání a budování synergického pohledu všech aktérů na kvalitu práce škol na všech úrovních systému školství tak, aby z ní měli prospěch zejména děti a žáci.

Prezentace ke stažení ve formátu pdf:
Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, Ing. Dana Pražáková, Ph.D.
Mgr. Eva Filipová
Mgr. Bc. Pavel Koc