Čerpání OP JAK

Vydáno: 3 minuty čtení

S 15 vyhlášenými výzvami a dalšími 13 plánovanými ještě v tomto roce je OP JAK skutečně v plném proudu. Více než 5 tisíc projektů s vydanými právními akty v hodnotě přes 15,5 miliard korun to jenom potvrzuje. 

Vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF a zároveň předseda MV OP JAK Václav Velčovský zahájil zasedání 4. MV OP JAK připomenutím, jaké všechny zdroje má Česká republika k dispozici a jak velkou výzvu pro ni představují:

„Máme jedinečnou příležitost, která se již nebude opakovat. Podařilo se získat podporu kohezní politice, strukturálně postiženým regionům i opatřením na zmírnění dopadů koronavirové krize na celé Česko. Jedná se o mix, který ve svých synergiích může České republice systémově pomoct. Ovšem pouze za předpokladu, že při plánování intervencí napříč zdroji budeme my, všichni stakeholdeři reprezentující různé přístupy a různé zájmy, postupovat holisticky, s jasnými dělítky mezi oblastmi, a především s vědomím vyššího zájmu.“

První část jednání byla věnována aktuálnímu stavu implementace. Ředitelka Aneta Caithamlová vyčíslila, že již bylo vyhlášeno 15 výzev v hodnotě téměř 40 miliard, dalších 13 výzev je v plánu k vyhlášení ještě v tomto roce. Momentálně eviduje OP JAK přes 8 tisíc zaregistrovaných žádostí a více než 5 tisíc projektů již má vydané právní rozhodnutí, a to v hodnotě přesahující 15,5 miliardy. Dále seznámila zasedání s činností Plánovací komise programu OP JAK, jejími jednotlivými tematickými zasedáními a aktuálním harmonogramem výzev.

MV vzal na vědomí představenou Průběžnou realizační zprávu programu, obsahující informace o vyhlášených a plánovaných výzvách, stavu čerpání alokace, plnění predikcí čerpání a hodnot indikátorů.

Hlavním bodem programu bylo schválení metodiky výběru operací a hodnoticích kritérií pěti výzev, které budou vyhlášeny v průběhu června 2023. Konkrétně se jedná o dvě výzvy v prioritě Výzkum a vývoj (Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI) a tři výzvy v prioritě Vzdělávání (Akční plánování v území – MAP, Akční plánování v území – IDZ, Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek). Aktuální informace o výzvách jsou vždy zveřejňovány na webu OP JAK v sekci výzev. Všechny výzvy představují koncepty, které byly ozkoušeny již v OP VVV a po jejich evaluaci se posunuly dále jako koncepty pro Českou republiku velice potřebné i v dalším programovém období.

Příští zasedání MV OP JAK je plánováno na 5. října 2023. Informace o MV OP JAK a zápisy z jednání jsou zveřejňovány na webu OP JAK v sekci Dokumenty – Monitorovací výbor.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Zdroj: https://opjak.cz/aktuality/cerpani-op-jak-v-plnem-proudu-vice-nez-5-tisic-schvalenych-projektu/

Další aktuality