Centra kolegiální podpory Nové školy, o. p. s. - Vytváříme společenství nad knihou

Vydáno: 4 minuty čtení

Říká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak překonat „čtenářskou krizi“? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky? Hledejme společně odpovědi na tyto a další otázky, které se dětského čtenářství týkají. Pojďme se o ně podělit na pravidelných setkáních Center kolegiální podpory (CKP).

„Smysl center kolegiální podpory vidíme v tom, že se pravidelně scházejí lidé, kteří přímo pracují s dětmi. Navzájem si mohou předávat podnětné informace a zpracované materiály ke konkrétním činnostem.  V současnosti jsou na pedagogy kladeny vysoké nároky. Všeobecně je z jejich strany větší poptávka po praktických nápadech. Centra kolegiální podpory je umožňují nejen sdílet, ale i prakticky prožít. Následně jsou aktivity přímo použitelné v hodinách“, oceňuje přínos center Magdaléna Handlířová, učitelka ze ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově. Tato škola je jednou z osmi základních škol zapojených do sítě center s výmluvným mottem Vytváříme společenství nad knihou.

Co je cílem CKP?

Hlavní myšlenkou vzniku center je především možnost průběžného sdílení zkušeností v oblasti dětského čtenářství mezi pedagogy ZŠ, MŠ či SŠ, knihovníky, vychovateli, rodiči a všemi, které toto téma zajímá. Vycházíme ze zkušenosti s již dobře zavedenými čtenářskými kluby na školách, kterým se daří vytvářet malá společenství, jež svým žákům, včetně těch se socio-ekonomickým znevýhodněním, nabízí jednou týdně volnočasovou aktivitu strávenou mezi knihami.

Vytváříme platformu, kde se mohou účastníci dozvědět k tomuto tématu mnoho nového, ale především se o své osobní zkušenosti a dobrou praxi podělit s ostatními. Myšlenky čtenářských klubů jako bezpečného prostředí pro rozvoj dětského čtenářství budeme společně s návštěvníky center adaptovat jak pro použití v běžné výuce, tak i v neformálním vzdělávání.

Jak CKP fungují?

V osmi centrech na území České republiky probíhají jednou za měsíc dvouhodinová setkání formou workshopu na předem dané téma. Při těch mohou účastníci pomocí osvědčených metod rozvíjet své znalosti a zkušenosti a inspirovat se pro svoji další práci. Pod odborným vedením si budou moci formulovat konkrétní dopad vyslechnutých inspirací na svou práci a hledat vlastní zónu nejbližšího rozvoje v oblasti didaktiky čtenářské gramotnosti.

S narůstajícím věkem dětí totiž nabývá na významu role školy v rozvoji dětského čtenářství. Chceme mimo jiné společně hledat způsoby překonávání tzv. „čtenářské krize“, která obvykle přichází mezi čtvrtým a pátým ročníkem ZŠ bez ohledu na intelekt dětí. Dnešní pedagogové mají širokou nabídku vzdělávacích kurzů. Obtížněji však hledají možnosti podpory pro přenesení poznatků z kurzů do běžné výuky či práce s dětmi. Odborně moderovaná a zacílená kolegiální podpora je efektivním nástrojem, jak tento nedostatek překonat. CKP mají své místo i v návaznosti na tzv. „šablony“, umožňující školám se profilovat.

Centra fungují při základních školách, které v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků mají zkušenosti a v této oblasti již působí, a to nejen skrze své čtenářské kluby. Setkání neprobíhají formou přednášky – prostor zde dostávají návštěvníci, kteří společně tvoří čtenářské společenství. Čas od času je akce obohacena o návštěvu externího experta či autora dětské literatury, stejně tak každé centrum nabídne svým návštěvníkům možnost účastnit se běžného setkání svého čtenářského klubu.

Centra kolegiální podpory s mottem Vytváříme společenství nad knihou pracují v rámci projektu „Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ“ Nové školy, o. p. s., který probíhá od listopadu 2016 do října 2019 a je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pokud se chcete dozvědět více o činnosti našich center, navštivte naše webové stránky www.ctenarskekluby.cz. Máte-li zájem se některé z akcí zúčastnit, je třeba se zaregistrovat na e-mailové adrese uvedené u každého centra.

Program CKP na říjen 2018

 

Zdroj: Tisková zpráva, Nová škola o. p. s.