Celostátní seminář pro učitele hry na varhany

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), krajské pracoviště Karlovy Vary, pořádá v rámci vzdělávací oblasti „Umělecké vzdělávání ZUŠ/SUŠ“ již šestý celostátní seminář pro pedagogy hry na varhany. Akce se uskuteční 25. února 2017 v Olomouci, v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie. 

Řízení školyLektorkou letošního celodenního semináře učitelů-varhaníků je Mgr. art. Emília Dzemjanová, ArtD., přední slovenská varhanice, profesorka varhanní hry a vedoucí oddělení varhanní a církevní hudby na Konzervatoři v Košicích. Výsledkem její dlouholeté metodické činnosti jsou učebnice Organová škola a Metodika hry na organe, které budou hlavními tématy kurzu.

Dnes již pravidelné setkávání učitelů hry na varhany vzniklo spontánně při tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání a následně při tvorbě vlastních školních vzdělávacích programů na školách, kde vyučují tito učitelé (zhruba na 150 základních uměleckých školách v České republice). Od října 2014 se konají tato setkání pod hlavičkou NIDV jako akreditované celostátní vzdělávací programy Hra na varhany pravidelně 2x ročně.

Zájem účastníků o tyto vzdělávací programy každoročně roste, což dokazují i pozitivní ohlasy – Kurz byl skvělý, mohl by být i vícedenní, velmi obohacující; Vynikající, více takových přednášek!; Hluboký vhled lektorů do dané problematiky, rozšíření obzorů, vstupů, které je dobré (a potřebné) brát v úvahu při práci s hudebním materiálem, respektive s žáky. Z jejich reakcí je patrné, že by uvítali i delší hodinové dotace na tyto kurzy, aby byl čas na ukázky a podrobnější vysvětlení témat. Vesměs velmi oceňují složení programu kurzů a kvalitu lektorů, významných pedagogů, organologů a interpretů, jako jsou např. prof. Jan Hora (téma: Varhanní skladby B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů a L. Janáčka), prof. Jitka Chaloupková (téma: Specifické technické prvky manuálové a pedálové techniky, srovnání frekventovaných škol, nejčastější nešvary žáků, praktická metodická poradna), MgA. Tomáš Thon (téma: Od interpreta k vydavateli a zpět), MgA. Lukáš Vendl, Ph.D. (téma: J. S. Bach – 8 malých preludií a fug) a další.

Témata a odbornost lektorů vzdělávacích seminářů učitelé hry na varhany označují jako velmi přínosné pro jejich další praxi a vítají možnost vzájemné výměny zkušeností při těchto setkáních.

Vlasta Kohoutová, PR NIDV