Celkem 246 projektů z OP VVV přispěje k lepšímu vzdělávání

Vydáno: 4 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokončilo hodnocení dalších čtyř výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřených na zvyšování kvality regionálního školství. Hodnoceno bylo 317 projektů za více než 3,4 miliardy korun. Úspěšně hodnotícím procesem prošlo 246 projektů za téměř 3,2 miliardy korun, většina z nich se již nachází ve fázi realizace.

Celková alokace výzev Individuální projekty systémové a Individuální projekty systémové II byla 2,45 miliardy korun. Desítka projektů, která úspěšně prošla hodnocením, dostane téměř 2,2 miliardy korun. Konkrétně finanční podporu získaly projekty Národního institutu pro další vzdělávání, Národního ústavu pro vzdělávání, Úřadu vlády České republiky a České školní inspekce. Již nyní se 7 z nich nachází ve fázi realizace. „Cílem těchto projektů je systémově a koncepčně snížit nerovnosti ve vzdělávání, podpořit kvalitní řízení vzdělávacího systému a učitele jako klíčový předpoklad kvalitní výuky,“ doplňuje Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Ve výzvách podporujících místní a krajské akční plány rozvoje vzdělávání byla pro žadatele připravena více než 1 miliarda korun. Celkem 236 projektů obcí, krajů, místních akčních skupin a dalších žadatelů si tyto finanční prostředky rozdělí. Jejich cílem je zlepšit strategické řízení a plánování regionálního školství v území, podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i jednotlivých krajů. Zároveň podporované aktivity zlepší kvalitu vzdělávání ve školách. V neposlední řadě místní akční plány podporují rozvoj potenciálu každého žáka, a to například prostřednictvím lepší spolupráce formálního a neformálního vzdělávání.

Řízení školy online

Konkrétní aktivity realizovaných projektů

Systémové projekty se zaměřují na strategické řízení a plánování ve školách, inkluzivní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, podporu kvalitních poradenských služeb ve školách na podporu inkluze, podporu práce učitelů a budování kapacit pro rozvoj základních gramotností v předškolním i základním vzdělávání, implementaci kariérního systému učitelů a modernizaci odborného vzdělávání.

Cílem Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Napomůže tomu spolupráce škol, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání založená na společném informování, vzdělávání a plánování aktivit. Důležitým aspektem je zaměření na problémy a potřeby specifické pro dané území. Díky této vzájemné interakci budou podpořeny školy se slabšími výsledky, rozvoj potenciálu každého žáka, dostupnost kvalitního vzdělávání v inkluzivních školách i zlepšení spolupráce s rodiči. Projekty z této výzvy jsou realizovány napříč celou Českou republikou.

O dotaci z výzvy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání požádaly všechny kraje České republiky a také hlavní město Praha. Jejich projekty jsou již nyní realizovány. Zabývají se například hodnocením kvality vzdělávání a plánováním společných strategických kroků, jejichž cílem je zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Prostřednictvím těchto projektů se také organizují setkání ředitelů středních a vyšších odborných škol, na kterých se diskutuje zlepšení řízení dotčených škol. Krajské akční plány rozvoje vzdělávání se soustředí na odborné vzdělávání relevantní k trhu práce. Podpora míří do oblastí, jako je přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání, kariérové poradenství, spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání nebo inkluze. Klíčovou podmínkou funkčního systému spolupráce pro krajské akční plánování je možnost zapojení všech středních a vyšších odborných škol z daného kraje, rodičů, zástupců firem a dalších významných aktérů.

Řízení školy online

Více informací o jednotlivých výzvách naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránkyFacebookový profilE-mail:opvvv@msmt.cz

Zdroj