Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie stupně dosaženého vzdělání M, K a L podle § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k termínům stanoveným ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2021/2022 (č. j. MSMT-22753/2021-1 ze dne 26. srpna 2021). 

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné zkoušky je uveden v příloze k tomuto sdělení.

Zkušební schéma je pro 1. a 2. řádný termín stanoveno odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia (dále jen „víceletá gymnázia“), jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia (dále jen „čtyřleté obory vzdělání“), a to pro všechny formy vzdělávání. V 1. i 2. náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory vzděláníshodně, a to pro všechny formy vzdělávání.

Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny v příloze zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %. O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení, zejména v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

1. Řádný termín jednotné zkoušky

  • 12. dubna 2022 – ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ
  • 19. dubna 2022 – VÍCELETÁ GYMNÁZIA

2. Řádný termín jednotné zkoušky

  • 13. dubna 2022 – ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ
  • 20. dubna 2022 – VÍCELETÁ GYMNÁZIA

1. Náhradní termín jednotné zkoušky

  • 10. května 2022 – VŠECHNY OBORY VZDĚLÁNÍ

2. Náhradní termín jednotné zkoušky

  • 11. května 2022 – VŠECHNY OBORY VZDĚLÁNÍ

Zdroj: MŠMT