Balíčky pro návrat zpět do normálního života

Vydáno: 4 minuty čtení

Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě.

ačasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.

BALÍČEK 1: již schválený vládou a částečně realizovaný

Realizace: od 12.4.2021, další fáze 26.4.2021

Obnovené činnosti:

 • Obnovení výuky na 1.stupni základních škol v rotačním systému.
 • Obnovení výuky předškolních dětí v mateřských školách.
 • Obnovení praktické výuky na středních školách (všechny ročníky, 180 tisíc žáků nebo učňů ve střídavém režimu).
 • Obnovení praktické výuky na vysokých školách (pouze poslední ročníky - 30 tisíc studentů, částečně ve střídavém režimu).
 • Zprovoznění mateřských škol + dětských skupin + lesních školek a podobných zařízení pouze v krajích, kde bude incidence k datu vyhlášení mimořádného opatření do 100/100 tis obyvatel týdně s tím, že seznam krajů bude aktualizován 1x týdně novelou mimořádného opatření.
  • Od 26.4. to budou kraje Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský (29 tisíc dětí + návaznost na odpovídající počet jejich rodičů, kterým to umožní návrat do zaměstnání).
  • S tím souvisí ukončení testování předškolních dětí, protože ty jsou v mateřských školách s menšími dětmi promíseny a testování malých dětí nepovažujeme za vhodné.
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po dvojicích, celkem max 12 osob (6 dvojic) na sportovišti o výměře min 15m² na 1 osobu s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v klubech (oddílech).

BALÍČEK 2: plán předložení ke schválení vládou dne 26.4.2021

Realizace: plán 3.5.2021 (nebudou-li k 26.4. známky zhoršování epidemiologické situace)

Rozhodnutí o balíčku padne v době, kdy nebude ještě spolehlivě zhodnocen efekt ukončení nouzového stavu a částečného obnovení I. stupně ZŠ v rotačním systému, může se projevovat též efekt zprovozňování mateřských škol.

Obnovené činnosti:

 • 2. stupeň základních škol (a nižších stupňů víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému po celých třídách a týdnech pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně s testováním, ochranou dýchacích cest a hyg.epid.režimem.
  • V krajích, kde je již incidenci pod <100/100tis týdně nyní, dojde k obnovení od 3.5.2021 (s odstupem jednoho týdne po MŠ)
  • V ostatních krajích, ve kterých incidence klesne pod <100/100tis týdně k pondělí příslušného týdne, dojde k obnovení od následujícího pondělí (společně s MŠ)
  • Ve všech zbývajících krajích dojde k obnovení v okamžiku celoplošného poklesu pod <100/100tis týdně (společně s MŠ) s výjimkou silně postižených okresů.
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně ve skupinách max 20 osob (na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15m² na 1 osobu) bez ochrany dýchacích cest s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v oddílech. Uvedené se vztahuje i na tělesnou výchovu a sportovní činnosti ve školách ve venkovním prostředí.

BALÍČEK 3: dle epidemiologické situace (<100/100tis týdně)

Realizace: až dojde k setrvalému poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad mezi 10.-17.5.2021 při příznivém vývoji.

Praktická výuka na vysokých školách s testem a ochranou dýchacích cest.

 

 

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota-187921/