Aktuální informace pro ředitele/ky mateřských škol ke vzdělávání dětí z Ukrajiny

Vydáno: 9 minut čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) připravilo leták s informacemi k tématu vzděláván dětí z Ukrajiny v mateřských školách v souvislosti s ukrajinskou krizí pro ředitele/ky mateřských škol a také děti z Ukrajiny a jejich rodiče.

Děti z Ukrajiny mají možnost vzdělávat se v mateřských školách. Platí pro ně stejná legislativní ustanovení jako pro děti s trvalým pobytem v České republice. Není třeba, aby se děti ihned po příjezdu přihlásily do mateřské školy, i když jsou ve věku povinného předškolního vzdělávání. Důležité je dopřát dětem dostatek času na stabilizaci a adaptaci na nové prostředí. V adaptačním období je důležité zajištění základní potřeb, fyzické kondice a psychické zotavení z prožitých traumatizujících zážitků. Více informací viz leták v PDF níže.

Více informací naleznete v části webu Edu.cz/ukrajina k tématu Ukrajina ve školách.

 

KDO MŮŽE BÝT VZDĚLÁVÁN V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

 • Dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • Dítě, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

 • Zákonný zástupce dítěte (ust. § 183 odst. 7 školského zákona: „Zákonným zástupcem je pro účely tohoto zákona osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka.“). Podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec, viz informace MPSV, str. 2-3;
 • osoba, která má dítě svěřené do péče;
 • obecný opatrovník (určený soudem);
 • ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.

JAK PŘIJMOUT DÍTĚ MIMO REŽIM ZÁPISU?

 • Správní řízení o přijetí do MŠ v průběhu školního roku probíhá standardním způsobem. I ukrajinské děti musí doložit potvrzení dětského lékaře o očkování, nejedná-li se o povinné předškolní vzdělávání.
 • Ředitel školy zpravidla může o nepřijetí ke vzdělávání dítěte ze spádové oblasti rozhodnout pouze v případech, kdy pro jeho přijetí nemá škola dostatečnou rejstříkovou kapacitu.

JAK PŘIJMOUT DÍTĚ V ŘÁDNÉM ZÁPISU?

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat kolik cizinců setrvá na území České republiky i v následujícím školním roce, se zavádí institut „zvláštního zápisu” k předškolnímu vzdělávání. Zvláštní zápis je určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně. Probíhá v období od 1. 6. do 15. 7. 2022 v termínu stanoveném ředitelem konkrétní mateřské školy.

Ředitel školy tedy v předstihu stanoví kritéria přijímání, předpokládaný počet přijímaných, následně přidělí registrační čísla, vyvěsí seznam přijatých dětí a doručí rozhodnutí o nepřijetí. Vzhledem k tomu, že seznam přijatých dětí i rozhodnutí o nepřijetí se vyhotovují v českém jazyce, ředitel školy zároveň zašle sdělení o přijetí/nepřijetí v českém a ukrajinském jazyce podle vzoru na uvedeném zde. Povinnost vyhlásit tento zvláštní zápis pro cizince se vztahuje na všechny mateřské školy, které mají stanoven školský obvod.

Povinnost vyhlášení zvláštního zápisu platí i pro případ, kdy je současná kapacita školy naplněna, neboť počet podaných žádostí je v takovém případě signálem pro zřizovatele, že musí situaci řešit.

JAKÁ STANOVIT KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

 • Ředitel školy v předstihu stanoví kritéria přijímání. Posuzuje se jen dítě, a to jeho věk a trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince ve spádové oblasti.
 • Ředitel určené školy je povinen rozhodnout o přijetí dítěte ze spádové oblasti ke vzdělávání, není-li překročen nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.

JAK POŽÁDAT O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Písemně, a to v listinné podobě, datovou schránkou nebo e-mailem elektronicky podepsanou žádostí nebo v souladu se správním řádem ústním podáním do protokolu

CO POŽADOVAT U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

 • K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
 • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Dokládání očkování ukrajinských dětí bez očkovacího průkazu zde.

CO DĚLAT, KDYŽ NESTAČÍ KAPACITA?

 

Školský zákon neumožňuje přijetí dítěte v případě plné kapacity školy (naplnění nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení).

Nejvyšší počet dětí ve třídě je 24, na výjimku 28. Nadále se uplatňují odpočty dle platné legislativy (vyhláška č. 14. Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) za dvouleté děti a za děti s SVP

Pokud z kapacitních důvodů nelze přijmout dítě z Ukrajiny s místem pobytu ve spádové oblasti, postupuje se následovně:

 1. Ředitel spádové školy z důvodu plné kapacity toto dítě nepřijme a bezodkladně informuje o této situaci zřizovatele.
 2. Zřizovatel projedná s řediteli ostatních mateřských škol, které zřizuje, možnost přijetí dítěte do některé z těchto škol. Pokud zřizovatel žádnou další školu nezřizuje nebo do žádné z ostatních jím zřizovaných škol není z důvodu kapacity možné dítě přijmout, informuje zřizovatel příslušný krajský úřad.
 3. Krajský úřad určí po projednání s ostatními zřizovateli a řediteli škol jinou školu ve své působnosti, kam bude možné dítěte přijmout. Krajský úřad je oprávněn tímto postupem po projednání „určit“ nejenom školu zřizovanou obcí či svazkem obcí, ale také školu soukromého či církevního zřizovatele.

Elektronický formulář žádosti o navýšení kapacity je uveden zde.

DO JAKÉ TŘÍDY MOHU DÍTĚ ZAŘADIT?

 Kam ředitel zařadí dítě v mateřské škole je v jeho kompetenci. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku.

 

JAKOU FINANČNÍ ČÁSTKU PO RODIČÍCH POŽADOVAT?

Úplatu za předškolní vzdělávání a za stravování může ředitel dle vlastního uvážení snížit nebo zcela odpustit na základě § 123 odst. 4 školského zákona. Doporučujeme tento postup projednat se zřizovatelem, neboť neuhrazené náklady bude škola financovat nejčastěji z provozního rozpočtu, případně z darů.

JAKÉ BUDE FINANCOVÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V ROCE 2022? Platové tarify pedagogických pracovníků jsou od 1. ledna 2022 navýšeny o 2 %. Celý objem 2 % navýšení prostředků na platy pedagogických pracovníků není tedy rozdělen zcela rovnoměrně mezi všechny školy. Krajský úřad při úpravě rozpisu přímých výdajů pro školy postupuje podle směrnice MŠMT čj. MSMT-14281/2018. Kromě ONIV budou mateřským školám poskytnuty další finanční prostředky z Národního plánu obnovy.

JAK BUDE PROBÍHAT JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA? V případě přijetí dětí cizinců, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mateřská škola poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně pro skupiny od 4 dětí podle § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V případě menšího počtu dětí cizinců než 4,se podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jazyková podpora poskytuje průběžně v rámci dne. Mateřské školy již nyní poskytují dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou podporu v rámci běžné činnosti, při které dochází díky kontaktu dětí mezi sebou a kontaktu s učiteli přirozeně ke vzdělávání v českém jazyce.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu  https://www.edu.cz/ukrajina/dalsi-uzitecne-odkazy/

MOHU ZAMĚSTNAT UKRAJINSKÉHO PEDAGOGA? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo informaci především pro vedení škol, aby vyjasnilo možnosti zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka. Profese pedagogického pracovníka je v České republice regulovaným povoláním. Tzn., že pro výkon takového povolání nebo činnosti jsou právními předpisy předepsány požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat. Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků jsou stanoveny v § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

https://www.edu.cz/informace-k-moznostem-zamestnavani-ukrajinskych-obcanu-na-pozicipedagogickeho-pracovnika/

JAK BUDE ZAJIŠTĚNA ADAPTACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

 Vstup do mateřské školy lze dítěti cizinci usnadnit sestavením adaptačního plánu, kde bude mj. kladen důraz na osvojení si českého jazyka. Sestavení tohoto plánu však není právní povinnost. Adaptační plán bude sestavován dle individuálních potřeb dětí (a situace konkrétní rodiny) na první týdny docházky do mateřské školy, kdy se bude dítě postupně seznamovat s novým prostředím, režimem, kulturou, pravidly apod.

Tento adaptační plán je vhodné rozdělit na čtyři fáze.

 1. V první fázi mohou zákonní zástupci hned po nástupu dítěte na nezbytně nutnou dobu zůstávat s ním ve třídě.
 2. Další dny budou děti ve třídě samy (bez zákonného zástupce) jen na 2 až 3 hodiny.
 3. V předposlední fázi budou děti v mateřské škole celé dopoledne a zákonní zástupci si je mohou vyzvednout po obědě.
 4. Poslední fáze, kdy už všechny předešlé proběhly bez problémů, budou děti v mateřské škole celý den.

KDE NAJÍT KONKRÉTNÍ MATERIÁLY?

 Nejdůležitější dokumenty – hlavní informace, metodická podpora (MŠMT)

 Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní vzdělávání (MŠMT)

 Metodický portál – podpora pedagogických pracovníků (NPI)

 Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků - metodická pomoc (ČŠI)

 Jak mluvit s dětmi o válce? -leták v ukrajinštině (Centrum Locika)

 Na podporu duševního zdraví dětí – letáky v češtině a ukrajinštině (ČOSIV)

 Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský tematický slovníček (EDUA Group)

 On-line překladač ČJ-UA Univerzity Karlovy  Inspirace a podpora pro pedagogy mateřských škol pro práci s dětmi s OMJ (META)

 Časopis Kamarádi – multikulturním dětem a jejich rodičům

 Materiály pro pedagogy do výuky (Člověk v tísni)

 Výukové materiály pro ukrajinské děti (Učitelnice)

 

Zdroj: https://www.edu.cz/aktualni-informace-pro-reditele-ky-materskych-skol-ke-vzdelavani-deti-z-ukrajiny/

Další aktuality