3 miliardy z OP VVV pro regionální školství

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.

Cílem výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území. Výzva podporuje intervence naplánované v místním akčním plánu, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Tato spolupráce bude zaměřená na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy. V rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků bude podporována i spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. místních knihoven, muzeí nebo mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných nestátními neziskovými organizacemi). Součástí výzvy je i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

„Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání II navazuje na cíle dosažené díky předchozí výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání I a posouvá se již ke konkrétním krokům, které pomohou školám v rozvoji jejich potenciálu a spolupráce,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT. Realizovány mohou být neinvestiční aktivity, které jsou komplementární s aktivitami škol podpořenými prostřednictvím tzv. šablon (zjednodušených projektů).

Místní akční skupiny, obce, svazky nebo sdružení obcí, městské části hlavního města Prahy a další subjekty splňující podmínky dané výzvou mohou o dotaci žádat od 15. listopadu 2017 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. října 2018. Alokace výzvy byla stanovena na 3 miliardy korun.

Více informací o výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání II naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Zdroj