1. zasedání nové Rady pro velké infrastruktury

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová uvítala dnes odpoledne v roli předsedkyně Rady pro velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace její členy na 1. zasedání v nově konstituovaném složení.

Ve svém úvodním projevu ministryně Valachová hovořila o nutnosti vytvoření metodiky hodnocení pro velké infrastruktury. V této souvislosti uvedla: „Co se týká zapojení odborníků z mezinárodního prostředí, chceme navázat na dobrou tradici předchozích hodnocení, kde byli tito odborníci zapojeni. Nicméně chceme také reflektovat náměty z vědeckého prostoru, které směřují k tomu, abychom lépe diferencovali jednotlivé obory a rozšířili týmy expertů z hlediska hodnocení jednotlivých oborů tak, že hodnocení bude více odpovídat tomu, co od něj očekáváme.“

Tajemník Rady Lukáš Levák poté představil působnost, zaměření činností a personální složení Rady pro velké infrastruktury a také koncept 1. průběžného hodnocení velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace schválených vládou ČR k poskytnutí účelové podpory MŠMT v letech 2016-2019.

Členové Rady se během svého prvního zasedání rovněž seznámili s harmonogramem 1. aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016-2022 a obdrželi informace o provedeném vyhodnocení Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace do roku 2015, jehož výstupy byly ministerstvem školství předloženy pro informaci členům vlády ČR.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/1-zasedani-rady-pro-velke-infrastruktury

Rada pro velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace byla ustavena jako odborný poradní orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy roku 2010, tj. v době, kdy MŠMT zahájilo výkon činností gestora tvorby koncepce velkých infrastruktur podle ust. § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a začalo poskytovat podporu velkým infrastrukturám z výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace v souladu s ust. § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Podpisem Statutu a Jednacího řádu dne 31. března 2016 došlo k ustavení nově konstituované Rady, odborného poradního orgánu ministryně školství pro výkon věcně příslušné agendy. 

Více informací a seznam členů Rady je k dispozici pod odkazem: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/rada-pro-velke-infrastruktury