Poradna

Lze připustit situaci, aby škola v dopolední době neměla běžnou výuku, ale realizovala vzdělávací činnost v rámci kroužku/klubu viz § 2 odst. 1 písm. a), b)vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, nebo některého z dalších bodů tohoto paragrafu? 
Vydáno: 12. 07. 2024
Jsme církevní základní škola a v rámci školního klubu (případně školní družiny) nabízíme našim žákům kroužek náboženství, jejž vede jednak naše vychovatelka, jednak externí učitelka náboženství. Můžeme tento kroužek nabízet i "cizím" žákům, tedy žákům, kteří nenavštěvují naši školu? Pokud ano, jakým způsobem budeme tyto žáky vykazovat? Budeme-li mít kapacitu školního klubu, můžeme je zapsat do našeho školního klubu? Za zájmové vzdělávání nevybíráme žádnou úplatu, neboť vybíráme školné. 
Vydáno: 06. 07. 2024
1. Jak postupovat v případě, kdy žák dělal zkoušky v náhradním termínu z jednoho předmětu, ze kterého byl neklasifikován, v polovině června a dostal 5. Může tento žák dělat ještě opravné komisionální přezkoušení na konci srpna a po jejím úspěšném splnění se přihlásit na jarní termín MZ 2025? 2. Jak postupovat v případě, kdy se rovněž žákyně posledního maturitního ročníku měla v červnu dostavit na doklasifikaci z předmětů, ze kterých měla N, ale omluvila se ze zdravotních důvodů. Zůstává jí na vysvědčení z posledního ročníku u daných předmětů N, s tím, že doklasifikaci bude mít na konci srpna nebo se N změní na 5, i když se omluvila?
Vydáno: 04. 07. 2024
V dubnu jsme přijali dítě do 1. ročníku. Proti rozhodnutí o přijetí se neodvolal. Nyní se zákonný zástupce rozhodl, že by zažádal o odklad školní docházky. Potřebné dokumenty od lékaře a PPP má. Jak máme, prosím, postupovat, aby to bylo správně. 
Vydáno: 04. 07. 2024
Jaký je rozsah PPČ ředitele školy za těchto podmínek: MŠ - 2 třídy - 36 dětí, ZŠ - 8 tříd - 113 žáků, ŠD - 2 oddělení - 50 žáků? Ředitel zároveň vykonává funkci koordinátora ICT. 
Vydáno: 28. 06. 2024
  Náš zaměstnanec pracující na DPČ má ve smlouvě uvedenou pracovní dobu: „v průměru 20 hodin týdně". Předem stanoveným rozpisem pracovní doby má stanovené dny většinou takto: v pondělí nepracuje, v úterý pracuje 2 hodiny, ve středu 2 hod., ve čtvrtek 4 hod., v pátek 6 hod., celkem tedy 14 hodin týdně. Za dobu od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 odpracoval celkem 281 hodin, čímž mu vznikl nárok na 27 hod. dovolené. V červnu bude tyto hodiny čerpat. Jakým způsobem stanovím počet dnů dovolené? Bude to dle rozvrhu pracovní doby, tj. za 1 týden 14 hodin, v druhém týdnu 13 hodin, což je tedy bez 1 hodiny 10 pracovních dnů dovolené? Samotné čerpání dovolené u DPČ se považuje stejně jako u zaměstnance za dobu odpracovanou, čímž by mu čerpáním dovolené v červnu vznikl nárok na další dovolenou?
Vydáno: 25. 06. 2024
Kdo zodpovídá za přepravu dětí v autobuse? Objednali jsme autobus pro 38 dětí a učitele, 1. stupeň. Dopravce přistavil vůz, který neměl tolik sedaček k sezení, protože tam byl značný prostor pro kočárky a děti seděly na dvou sedačkách po třech, nebo mohly stát.
Vydáno: 21. 06. 2024
Za jakých podmínek je možné na maturitní obor přijmout žáka, který neuspěl v přijímacím řízení na jinou školu? Je možné jej přijmout bez toho, aby škola vyhlásila další kolo přijímacího řízení? Dotaz pokládáme v situaci, kdy je v roce 2024 ukončeno 2. kolo přijímacího řízení. Jak se liší postup v případě žáka, který v roce 2024 ukončí ZŠ, a žáka, který žádá o přestup do 1. ročníku naší školy z jiné SŠ?
Vydáno: 21. 06. 2024
Máme v ZUŠ žáky, kteří přišli později než v 7 letech. Teď jsou například v 6. ročníku I. stupně a je jim 17 let. Znamenalo by to, že by příští rok byli v 7. ročníku I. stupně a bylo jim (před začátkem školního roku) 18 let. Pokud by se rozhodli pokračovat i dále, bylo by možné je zařadit do 1. ročníku II. stupně (úspěšně ukončí I. stupeň), nebo by se museli zařadit rovnou do SPD (studia pro dospělé)? Neradi bychom se dostali do situace, kdy bychom špatným zařazením žáků neoprávněně čerpali státní prostředky. 
Vydáno: 19. 06. 2024
Má žák nebo jeho zákonný zástupce právo (právní nárok) požadovat kopii své písemné práce (pololetní, čtvrtletní) v době, kdy je již opravena a má z ní nějakou známku? Stává se, že ji požaduje, ale vyučující ji odmítá poskytnou s tím, že nechce, aby se autentické znění písemných prací rozšiřovalo mezí studenty. Vytvářet stále nová zadání je prakticky nemožné a zakázat studentovi, aby svou písemnou práci dále poskytl, je nemožné.
Vydáno: 19. 06. 2024
Jsme střední škola, zřízená krajem. Naše mzdová účetní poslala na finanční úřad pozdě vyúčtování daně z příjmů fyzických osob 2023, tzv. tvrzení daně, ale daň byla během roku 2023 řádně placena. Byla nám FÚ předepsána pokuta za pozdní podání tvrzení daně. Zažádali jsme o prominutí. Není ještě vyřízeno, tedy jsme zatím pokutu uhradili. Neprominutou částku budeme požadovat po mzdové účetní? Jak správně v tomto případě postupovat a jak o tomto správně účtovat?
Vydáno: 18. 06. 2024
Naše základní škola pořizovala novou skluzavku na hřiště. Na faktuře je uvedeno: Skluzavka laminátová v částce 19 422 Kč, demontáž a likvidace stávající skluzavky a montáž nové skluzavky v ceně 3 500 Kč, plastová deska – výměna demontáž montáž v ceně 2 000 Kč, doprava bude upřesněna. Budu zařazovat do majetku, až mi přijde faktura za dopravu? A  budou všechny tyto ceny součástí pořizovací ceny nové skluzavky? 
Vydáno: 18. 06. 2024
Mají žáci s dočasnou ochranou (v souvislosti s válkou na Ukrajině) míti uvedeno na vysvědčení Lex Ukrajina (v letošním školním roce)? 
Vydáno: 18. 06. 2024
Jak je to se vstupními prohlídkami budoucích zaměstnanců učitelů? Nemůžeme se s kolegyní dohodnout, jak je to správně. Já tvrdím: Vstupní prohlídku může učitel realizovat u svého praktického lékaře, protože je v kategorii 1 a dřívější povinnost absolvovat ji u závodního lékaře byla zrušena. Pokud ji bude absolvovat po podpisu smlouvy, musím mu prohlídku proplatit, předloží doklad od svého praktického lékaře. Pokud ji bude absolvovat před podpisem smlouvy, můžeme se dohodnout, kdo ji proplatí nebo si ji proplatí sám. Kolegyně tvrdí: Vstupní prohlídku musí absolvovat u závodního lékaře, jinak ji nemůžeme proplatit a na vstupní musí stejně k závodnímu lékaři. Novela se týká periodických. Já bych to tedy potřebovala nějak zjistit, protože byly novely a já si nejsem jistá, zda jsem to tedy pochopila správně a nerada bych udělala chybu. 
Vydáno: 18. 06. 2024
Vedení školy plánuje své další vzdělávání v oblasti školského managementu v rámci MBA studia. Jde o pravidelná setkání 1× měsíčně s moduly pro oblast vzdělávání u soukromé instituce. Studium je zahájeno v září/říjnu, ukončováno v červnu obhajobou práce. S ohledem na cenu vzniká požadavek a zároveň jistá možnost poskytnout úhradu části studia (např. 30 % celkové částky) např. formou úhrady za jeden z modulů. Je možné tuto částku poskytnout z ONIV, mj. s ohledem na fakt, k jakým změnám došlo v legislativě od září 2023 a na co také navazuje dopis Mgr. Mareše z MŠMT? Samozřejmě je povinností moduly zahrnout do plánu DVPP a mít v ONIV prostředky. Vzdělávání je nyní jako celek akreditováno u MŠMT, nikoliv jeho moduly. Způsob fakturace je možné s institucí dohodnout. 
Vydáno: 17. 06. 2024
Může mít vychovatelka smlouvu na vychovatelku bez ohledu na to, zda pracuje v ŠD či v ŠK v církevní škole, nebo musí mít pracovní smlouvy dvě, jednu na ŠD a druhou na ŠK? Můžeme od nějaké odpolední hodiny promíchat žáky družinové s klubovými, opět v církevní škole?
Vydáno: 17. 06. 2024
Dle § 8 vyhlášky č. 13/2005 Sb. se za částečné vzdělání žáka považuje absolvování pouze některých ročníků jiné střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, či jiné vzdělávání, zejména v odborných kurzech nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Lze za částečné vzdělání žáka považovat absolvování pouze některých ročníků téže střední školy i když vyhláška uvádí výslovně „jiné střední školy“? Konkrétní příklad: žák 4 letého oboru Gastronomie absolvuje ZPV (biologie) v prvním ročníku. V pololetí druhého ročníku přestoupí na tříletý obor kuchař-číšník, který má předmět ZPV (biologie) ve 3. ročníku. Lze ve třetím ročníku téže školy uznat předmět již absolvovaný dříve v jiném oboru téže školy? Logicky soudím ano, nejistotu vnáší znění § 8 vyhlášky č. 13/2005 Sb. 
Vydáno: 14. 06. 2024
Je ředitel školy povinen vydat zvláštní příkaz k tomu, aby vyučující opravil písemnou maturitní práci a zkoušel u ústní zkoušky? Je tato práce nahlížena jako práce mimo povinnosti související s přímou pedagogickou činností? 
Vydáno: 14. 06. 2024
Stávající ředitel SVČ je odvolán k 31. 7. 2024. Nový ředitel mu navrhne 1. 8. 2024 změnu pracovního zařazení na pozici pedagoga volného času. Bývalý ředitel ji nepřijme. Zůstává dále v pracovním poměru a nový ředitel mu musí dát výpověď dle § 52 písm. c), v srpnu, tedy k 31. 10. 2024? Může mu být nařízena řádná dovolená, která mu ještě zbývá? Může po dobu této výpovědní lhůty dostat bývalý ředitel přidělenou práci, nebo automaticky nastávají překážky v práci na straně zaměstnavatele a bývalý ředitel bude doma? (V srpnu by měl odevzdat monitorovací zprávu projektu MŠMT, může mu nový ředitel nařídit tuto zprávu vypracovat? Zatím má přístupová práva do systému projektu jen stávající ředitel.)
Vydáno: 07. 06. 2024
Jsme základní škola. Když chce zaměstnanec rozvázat pracovní poměr dohodou, žádáme ho, aby napsal žádost k jakému dni, ředitel školy se k žádosti vyjádří zda-li souhlasí nebo navrhne např. pozdější termín ukončení pracovního poměru a na základě jejich vzájemné dohody je zaměstnavatelem sepsána dohoda o ukončení pracovního poměru dohodou. Je tento postup správný, nebo pokud zaměstnanec chce ukončit pracovní poměr dohodou, přinese rovnou sepsanou dohodu a ředitel školy ji buď podepíše, nebo ne?
Vydáno: 07. 06. 2024