Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce

Vydáno: 19 minut čtení

Článek svým obsahem navazuje na text publikovaný ve Speciálu pro školní družiny 5/2020 a vyčleňuje uzlové body činnosti školní družiny a školního klubu (dále jen "školní družina") vyplývající z Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/20211). Článek je zaměřen na druhou oblast vyčleněnou Českou školní inspekcí (dále jen "ČŠI"), tj. na oblast Pedagogické vedení školní družiny, a popis jednotlivých kritérií rozvádí do bodů "kontrolních listů"2).

 

 

 

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz, e-mail: puskinova@monikapuskinova.cz
Oblast Pedagogické vedení školní družiny a charakteristika kritérií
Činnost školní družiny v oblasti Pedagogické vedení školní družiny je hodnocena podle pěti kritérií. Jejich výčet a popis vymezený pro školní rok 2020/2021 je totožný s výčtem a popisem určeným pro školní rok 2019/2020. Pro snazší orientaci jsou dále uvedena označení těchto kritérií:
2.1
Vedení školní družiny aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školní družiny a přijímá účinná opatření
2.2
Vedení školní družiny aktivně vytváří zdravé školní klima - pečuje o vztahy mezi pedagogy, žáky i vzájemné vztahy mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech aktérů
2.3
Vedení školní družiny usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání, cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami a účinně podporuje začínající pedagogy
2.3
Vedení školní družiny usiluje o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich účelné využívání
2.5
Vedení školní družiny klade důraz na vlastní profesní rozvoj
Pomocí čtyř kritérií ČŠI hodnotí vedení školní družiny zacílené na školní družinu jako takovou (pedagogické a organizační řízení školní družiny, zajištění optimálního klimatu, personálních a materiální podmínek školní družiny). Jedno kritérium poměřuje "sebeřízení" vedení školní družiny (řízení vlastního profesního rozvoje vedení školy).
Kritéria, pomocí kt