Odpovědnost mateřské školy

Vydáno:

Zajímá mě, jak je to s odpovědností mateřské školy při výletech mimo školku, konkrétně se mi jedná zejména o jízdy MHD v Praze. Máme úžasnou školku, úžasnou ředitelku a úžasné učitelky, které jsou akční, ochotné s dětmi jezdit na výlety a exkurze, ale mají zákaz od ředitelky jezdit s dětmi MHD. Proto děti nechodí do žádných divadel, muzeí, na výstavy, o Karlově mostě si vyprávějí nad obrázky a pohybují se celou školkovou docházku v dochozí vzdálenosti od školky. Výjimkou je 1x ročně zaplacený autobus, který děti zaveze od školky přímo na dané místo. Zjišťovala jsem, jak je to v jiných školkách v Praze, a situace je evidentně často velmi podobná, najdou se ale i školky, které takový strach nemají a jezdí pravidelně každý týden do kina, divadla, na výstavy či prostě jen na vzdálenější výlety po Praze. Řeší to tak, že jde třída větších a menších dohromady a všechny učitelky těchto tříd. V metru si nechají vypnout eskalátor a jdou pěšky apod. Jednoduše - když se chce, všechno jde. Hledám proto nějaké řešení, které by ředitelce trochu rozvázalo ruce. Samozřejmě chápu její obavy, ale zároveň se nechci smířit s tím, že mé děti stráví svou školkovou docházku v okruhu 1 km od školky, když Praha poskytuje tolik vzdělávacích možností pro mateřské školy. Zvláště když vidím, že samotné učitelky se toho nebojí.

 

 

 

 

Odpovědnost mateřské školy
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
-
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
ODPOVĚĎ:
Odpověď na dotaz by byla velmi rozsáhlá, proto se omezuji pouze na základní principy.
Povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí v mateřské škole vyplývá
a)
jednak o obecné prevenční povinnosti zakotvené v občanském zákoníku (viz § 2900 občanského zákoníku: Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.),
b)
jednak ze školského zákona (viz § 29 školského zákona: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.).
Pokud dojde při výletu mimo mateřskou školu, např. při jízdě v MHD, ke škodě (škoda, která vznikla na majetku) nebo újmě způsobené dítěti (škoda, která vznikla na životě, zdraví nebo cti), pak odpovědnost za škodu mateřské školy vyplývá
-
z již uvedeného § 2900 občanského zákoníku,
-
z § 2924 občanského zákoníku:
Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.
Podle občanského zákoníku se mateřská škola s největší pravděpodobností považuje za tzv. provozní činnost. Komentář občanského zákoníku v této souvislosti uvádí: Povinnost k náhradě škody způsobené provozní činností se nepojí jen s provozem obchodního závodu, ale i jiných zařízení sloužících k výdělečné činnosti. Takovými zařízeními nejsou jen ta, která mají platící klientelu, ale i taková, jejichž výdělkem jsou především příjmy z veřejných prostředků (např. veřejné nemocnice, školy a podobné ústavy) (viz Komentář k § 2924 občanského zákoníku. Průvodce rekodifikací v systému ASPI).
Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností je tzv. odpovědnost objektivní. V případě objektivní odpovědnosti
-
se nezkoumá, zda došlo k újmě, škodě zaviněně,
-
poškozený (dítě zastoupené zákonným zástupcem) musí prokázat pouze vznik újmy, škody a jeho příčinnou souvislost s působením mateřské školy,
-
škůdce (mateřská škola, provozovatel) je povinen k náhradě újmy, škody, jestliže byla újma, škoda vyvolána (tj. je v příčinné souvislosti) činností mateřské školy.
Jak je uvedeno přímo v § 2924 občanského zákoníku, mateřská škola se povinnosti nahradit škodu zprostí, jestliže prokáže, že vynaložila veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.
Dále je vhodné upozornit, že mateřská škola je nejen odpovědná za škodu nebo újmu způsobenou dítěti mateřské školy, ale i za škodu nebo újmu, kterou způsobilo dítě mateřské školy. Jak uvádí § 2921 občanského zákoníku, společně a nerozdílně se škůdcem (tj. dítětem) nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled (tj. případně mateřská škola). Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled.