Individuální vzdělávání předškoláka

Vydáno:

Do mateřské školy nenastoupil předškolák, začali jsme se po něm shánět ve spolupráci se zřizovatelem a OSPODem. Dnes se se mnou spojila pracovnice OSPODu a chtěla tlumočit žádost matky o individuální vzdělávání. Odkázal jsem ji na ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že žádost o individuální vzdělávání dítěte bylo možno podat do konce května. Informace byly na našem webu, na nástěnkách ve škole i mateřských školách, informoval o nich i zřizovatel. Pokud tak rodiče neučinili, jsem přesvědčen, že musí do mateřské školy, já nemohu rozhodovat o dodatečné žádosti koncem září v nesouladu se zákonem. Myslím navíc, že je v zájmu dítěte chodit do MŠ a připravovat se na vstup do ZŠ. Pokud dítě nenastoupí do konce září, budeme vše považovat za neomluvenou absenci dle školního řádu (dodnes žádná zpráva o dítěti od zákonných zástupců) a budu vše hlásit zřizovateli, Policii ČR a OSPODu. Je tento postup správný?

 

Individuální vzdělávání předškoláka
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
ODPOVĚĎ
Z dotazu není zřejmé, zda je dítě přijato k předškolnímu vzdělávání v dané mateřské škole, či nikoli. Tato informace je zásadní, neboť pouze to dítě, které je přijato k předškolnímu vzdělávání v určité mateřské škole, se může v dané mateřské škole individuálně vzdělávat.
Stejně tak pouze to dítě, které je přijato ke vzdělávání v určité mateřské škole, je povinno v dané mateřské škole plnit povinnost předškolního vzdělávání. Pokud v případě dítěte mateřské školy zákonný zástupce nedodržuje pravidla uvolňování nebo omlouvání dítěte, může být tato nepřítomnost dítěte vyhodnocena jako neomluvená nepřítomnost.
1. Přijetí dítěte a na ně navazující činnosti
Pokud je dítě přijato k předškolnímu vzdělávání v určité mateřské škole od určitého data, musí se v dané mateřské škole vzdělávat v rámci pravidelné denní docházky nebo jako dítě dané mateřské školy plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním.
Jestliže se má dítě vzdělávat v rámci pravidelné denní docházky, pak se musí vzdělávat tak, jak to vymezuje školský zákon (v pracovních dnech - viz § 34a odst. 3 školského zákona, v rozsahu nepřetržitých 4 hodin - viz § 1c odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů; povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na dny prázdniny - viz § 34a odst. 3 školského zákona).
Pokud se dítě takto z určitého důvodu nebude vzdělávat, zákonný zástupce dítěte požádá ředitele školy o uvolnění dítěte, a to podle pravidel stanovených školním řádem. Pokud se dítě podle uvedených pravidel již nevzdělává (tj. jedná se o nepředvídanou nepřítomnost dítěte), pak zákonný zástupce nepřítomnost dítěte omluví podle pravidel stanovených školním řádem.
V případě, že je dítě dítětem mateřské školy, nevzdělává se, není uvolněno, zákonný zástupce škole neoznámil nepřítomnost dítěte, je dle mého právního názoru vhodné nejprve využít výzvu k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte dle § 34a odst. 4 věta druhá školského zákona.
Pokud po výzvě zákonný zástupce nezjedná nápravu (nedoloží důvody) a dítě se stále nebude vzdělávat v mateřské škole, lze důvodně předpokládat, že se dopustil přestupku, neboť zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte [§ 182a odst. 1 písm. a) bod 3 školského zákona].
V současné době se liší výklady ohledně toho, komu se má uvedené jednání zákonného zástupce ohlásit. Podle materiálu MŠMT
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zřizovatele (březen 2017)
má ředitel mateřské školy začít spolupracovat s OSPOD. Stejně tak v daném materiálu MŠMT uvádí, že dle § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, má škola vůči obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamovací povinnost, pokud vzniknou skutečnosti nasvědčující zanedbávání školní docházky.
Jestliže v dané situaci zákonný zástupce dítěte nepožádá o uvolnění dítěte nebo nepřítomnost dítěte neomluví podle pravidel stanovených školním řádem, nepřítomnost dítěte v daných dnech je neomluvená.
2. Nepřijetí dítěte a na ně navazující činnosti
Pokud zákonný zástupce nepřihlásil dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, lze důvodně předpokládat, že se dopustil přestupku dle § 182a odst. 1 písm. a) bod 2 školského zákona. Také pro tento případ uvádím informace MŠMT obsažené v dokumentu MŠMT
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zřizovatele (březen 2017).
Projednávání přestupků
Před projednáváním přestupků je nezbytné, aby škola kontaktovala zákonné zástupce a pokusila se zjistit důvody vzniklé situace. Vhodné je také začít spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
Co se týče oznamovací povinnosti, lze poukázat zejména na § 10 odst. 4 ve spojení s § 6 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je škola povinna oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti nasvědčující zanedbávání školní docházky, tj. zejména se jedná o případy, kdy zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolní vzdělávání a ředitel školy ani nedostane informaci, že dítě plní povinnost předškolního vzdělávání v jiné škole nebo jiným způsobem. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je orgánem sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).
Přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
3. Individuální vzdělávání dítěte
Pouze to dítě, které je přijato k předškolnímu vzdělávání v určité mateřské škole, se může individuálně vzdělávat. Individuální vzdělávání dítěte zákonný zástupce dítěte řediteli mateřské školy
oznamuje
(§ 34b odst. 1 a 2 školského zákona), nežádá o ně. Jinými slovy, ředitel školy nerozhoduje o tom, zda individuální vzdělávání dítěte povolí, či nikoli.
Dle § 34b odst. 1 školského zákona platí:
Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání
.
To znamená, že zákonný zástupce může oznámit individuální vzdělávání dítěte i v průběhu školního roku a dítě se začne individuálně vzdělávat nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli školy. Zopakuji, že ředitel mateřské školy individuální vzdělávání dítěte nepovoluje.