Osm kritérií dobrého kariérového poradenství. Britská inspirace

Vydáno:

Kariérové poradenství na českých školách začíná být postupně stále viditelnější. Mnoho škol se rozhodlo zapojit do krajských akčních plánů, přibývá příležitostí k dalšímu vzdělávání, na poradenství je možné čerpat podporu z tzv. šablon. Současně ale stále častěji slýchám otázky jako „Jak vlastně má vypadat kariérové poradenství na škole?“, „Co tam patří, podle čeho máme postupovat?“ či „Jak poznáme, že ho děláme dobře?“ nebo také (dle mého názoru naprosto oprávněné) obavy: „Nemáme prostor přidávat nové aktivity. Už teď nestíháme všechny povinnosti.“

Osm kritérií dobrého kariérového poradenství. Britská inspirace
Mgr.
Helena
Košťálová
EKS, Expertní komora kariérového poradenství
Co tedy mají školy dělat, mají-li zavést kariérové poradenství? Obvyklá představa je přidat exkurze, zavést kroužek pro děti, pozvat osobnosti na besedy apod. Jsou to všechno dobré nápady, které na jednu stranu nejsou pravděpodobně nutné, na stranu druhou – nestačí. Pro vysvětlení tohoto rozporu jsem si vzala na pomoc příklad, jak podpořili rozvoj poradenství britští kolegové.
Velkou Británii (stejně jako ČR) aktuálně trápí nedostatek kvalifikované pracovní síly. Jistou analogii můžeme spatřit i v tom, že tamní mladí lidé mají často nejasné nebo nerealistické představy o své budoucí kariéře a vykazují vysokou pravděpodobnost, že stráví nezanedbatelné období svého života mimo školu i práci. Je tedy velmi důležité, aby si mladí lidé dokázali volit takové vzdělání (a následně zaměstnání), které se pro ně hodí.
Právě proto v Británii chápou efektivní kariérové poradenství jako veřejně prospěšný nástroj, který přispívá k rozvoji vzdělanosti, usnadňuje vstup na trh práce, pomáhá překonat různá přechodová období a přispívá k sociální rovnosti. Současně si jsou vědomi toho, že aby školy mohly efektivní kariérové poradenství zavádět, je nutné, aby měly k dispozici jasně definovaný rámec a metodickou podporu.
Nejprve tedy skupina expertů provedla podrobný průzkum v zemích, kde je kariérové poradenství považováno za úspěšné (např. Kanada, Finsko, Hongkong). Na základě toho byla identifikována kritéria „efektivního kariérového poradenství“. Jinými slovy – chce-li si škola v anglické části Britského království být jista, že pro budoucí kariéru svých žáků dělá všechno, má k dispozici přehledný „manuál“, podle kterého lze snadno postupovat. Kritéria se jmenují „Gatsby Benchmarks“ podle britské nadace Gatsby Foundation, která výzkum efektivního kariérového poradenství finančně podporuje.
„Dobré kariérové poradenství je klíč k sociální mobilitě: ukazuje všem mladým lidem – bez ohledu na jejich sociální a rodinné zázemí –, že existuje mnoho množností pro každého z nich, pomáhá jim učinit správná rozhodnutí a vybudovat cestu k uspokojivému profesnímu životu.“ (Gatsby Foundation)
K osmi kritériím efektivního/dobrého kariérového poradenství patří následující:
1.
Stabilní kariérní program
Na každé škole i učilišti by měl existovat program kariérového vzdělávání a poradenství přístupný a srozumitelný žákům, rodičům, učitelům, úřadům i zaměstnavatelům.
2.
Práce s informacemi o kariérních možnostech a pracovním trhu
Všichni žáci i rodiče by měli mít přístup k relevantním informacím o dalších studijních možnostech a o příležitostech na trhu práce. Aby se v těchto informacích lépe orientovali, potřebují často odbornou pomoc.
3.
Individuální přístup k potřebám žáků
Žáci procházejí ve vztahu ke kariérnímu poradenství různými fázemi s různými potřebami. Konzultace a asistenci je třeba přizpůsobit jejich individuálním potřebám. Kariérový program školy musí důsledně respektovat rovnost příležitostí a diverzitu žáků.
4.
Propojení učiva s pracovním uplatněním
 
Všichni učitelé by měli poukazovat na možnost pracovního uplatnění probírané látky. Zvláště učitelé přírodovědných a technických předmětů by měli klást důraz na souvislost s různými obory a profesemi.
5.
Kontakt se zaměstnavateli a zaměstnanci
Každý žák by měl mít možnost dozvědět se přímo od zaměstnavatelů, jakou nabízejí práci, co požadují a kterých dovedností si nejvíc cení. Kontakt může probíhat různě, například formou besed, mentoringu nebo spolupráce s firmami.
6.
Zkušenosti z pracovišť
Každý žák by měl mít možnost osobně navštívit různá pracoviště, absolvovat exkurzi či praxi a práci si vyzkoušet, aby lépe pochopil, co která profese obnáší, a navázal užitečné kontakty.
7.
Kontakt s vyšším odborným a vysokým školstvím
Všichni žáci by si měli být vědomi celého spektra studijních možností, které se jim nabízejí. To znamená jak akademických, tak i odborných směrů a studia ve školách, v učilištích, na univerzitách nebo při práci.
8.
Osobní/individuální poradenství
Každý žák by měl mít možnost poradenských konzultací s kariérním poradcem, ať už interním, nebo externím, za předpokladu, že je řádně vyškolený. Konzultace by měly být dostupné vždy, když žáka čeká důležité rozhodnutí ve vztahu k dalšímu studiu či pracovnímu uplatnění. Konzultace by měli absolvovat všichni žáci, ale rozsah by se měl přizpůsobit individuálním potřebám.
Jak chápat tato kritéria? Podíváme-li se pozorněji na kritéria Gatsby Benchmarks, je nutné si uvědomit, že reagují na britský vzdělávací systém i tamní kulturní zvyklosti, a že tudíž není možné systém jednoduše zkopírovat do českého kontextu. Inspirace z Británie ale potvrzuje, že dobré kariérové poradenství nedělá jeden „magický trumf“, jde spíše o to, dělat popsané činnosti konzistentně a dobře. V prvé řadě je dobré si uvědomit, že volbě školy či povolání – chceme-li, aby byla pro daného žáka ta nejvhodnější – musí předcházet systematické „kariérové vzdělávání“ (tj. proces podporující porozumění vlastním silným stránkám i limitům, seznámení s kariérními možnostmi, posílení rozhodovacích schopností apod.).
Když realizuji audity kariérového poradenství na českých školách, obvykle je první reakcí překvapení, kolik toho v oblasti kariérového poradenství školy již dělají, aniž by si toho byly vědomy. První krok k systematizaci poradenství na škole tedy znamená všechny aktivity zmapovat, podívat se, jak na sebe navazují, jak jsou naplánované a zda si učitelé, kteří je ve svých předmětech realizují, navzájem vyměňují informace. Nejčastější nedostatek, na který narážím, není nízký počet těchto aktivit, ale nahodilost a nesystematičnost. V takovém případě totiž nemůžeme mluvit o systému, který všem žákům garantuje kvalitní podporu při volbě budoucí profesní cesty. Přitom jsou-li aktivity kariérového poradenství systematizovány a v souladu se školními plány, ušetří se mnoho času i energie kariérových a výchovných poradců.
Kritéria Gatsby Benchmarks mohou na první pohled vypadat i trochu ambiciózně. Je dobré si připomenout, že i školy v Anglii obvykle nesplňují všech osm v prvním roce auditu. Zkusme to chápat jako vodítko, které ukazuje cíl, kam bychom jednou mohli dospět. Doporučujeme celý proces rozčlenit na dílčí cíle a plnit je krok po kroku. Je lepší zavést jednu změnu, která zůstane trvale součástí života školy, než se pokusit o „revoluci“, která se vzápětí ukáže jako nerealizovatelná.
Čeho si já osobně na Gatsby Benchmarks cením, je především jednoduchost, přehlednost a srozumitelnost. Vše lze zpracovat do tabulky, kvantifikovat a průběžně se k tématům vracet. V EKS jsme tento systém využili jako základ pro zpracování české varianty, která mj. zohledňuje kontext RVP a ŠVP, využití konceptu tzv. klíčových kompetencí a průřezových témat a především existenci vzdělávacího okruhu Člověk a svět práce, který považujeme za důležitou součást kariérového poradenství (a kariérového vzdělávání) pro české žáky. A stejně jako v Anglii i u nás je nezbytně nutné při zpracování systému kariérového poradenství zohlednit realitu konkrétní školy. Tedy nejen ŠVP, ale i velikost školy, její priority či regionální specifika.
ZDROJE
*
Gatsby Foundation. Good Career Guidance [online]. Dostupné z: http://www.gatsby.org.uk/uploads/education/reports/pdf/gatsby-sir-john-holman-good-career-guidance-2014.pdf.
*
Gatsby Foundation. Good Career Guidance: Reaching the Gatsby Benchmarks [online]. Dostupné z: https://www.gatsby.org.uk/uploads/education/good-career-guidance-handbook-digital.pdf.
*
Good Care Guidance. Gatsby [online]. Dostupné z: www.gatsby.org.uk/GoodCareerGuidance.
*
Mezinárodní seminář Kariérové poradenství – nástroj do školy, do práce i do života (EKS, 7. 6. 2017).

Související dokumenty

Pracovní situace

Kariérové poradenství

Poradna

Kariérový poradce na ZŠ
Kariérový poradce