Změna v nastavení PHmax 2024

Vydáno: 5 minut čtení

Úprava maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na 95 % původních hodnot. Novela je účinná od 1. září 2024.

Nařízení vlády č. 110/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů.)

Posunutí maximální hranice o pět procent je průměrné, u základních škol jde o snížení o nula až osm procent podle typu a velikosti školy. Při jeho stanovení se vycházelo z průměrného stavu čerpání PHmax od zavedení reformy financování regionálního školství v roce 2020, který je u základních škol na úrovni přibližně 93 % a u středních škol na úrovni necelých 82 %. Výsledná regulace je také výsledem kompromisu v rámci připomínkového řízení, kdy bylo zohledněno specifické postavení některých škol ve vzdělávacím systému ČR.

Stanovení upravených hodnot koeficientů bylo vedeno úsilím, aby i po úpravě bylo možné naplňovat rámcové vzdělávací programy, a byla zachována kvalita vzdělávání. Bude nadále možné v potřebné míře dělit třídy na skupiny i využívat tandemovou výuku

Přijaté opatření nebude mít žádný vliv na rozsah přímé pedagogické činnosti, která zůstane zachována ve stávajícím rozsahu.

Informace k aplikaci novely NV PHmax

K 31. květnu 2024 budou školy a školní družiny vyplňovat výkaz P 1d‑01 o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků ve škole a školní družině podle předpokládaného stavu k 30. září 2024. Při zpracování výkazu je potřeba zohlednit i změny, které budou provedeny v důsledků novely NV PHmax.

Změny od 1. září 2024

S ohledem na účinnost novely je potřeba organizaci vzdělávání (tzn. rozvrhy hodin, úvazky učitelů) plánovat podle nových podmínek novely nařízení vlády PHmax již pro školní rok 2024/2025 a to počínaje 1. zářím 2024.

Novelou se nemění principy výpočtu PHmax školy, aktualizovaná metodika pro základní školy, pro střední školy a konzervatoře jsou k dispozici na odkazech níže.

V oblasti financování pedagogické práce ve školách je nutné připomenout, že právnické osoby mají stanovený rozpis rozpočtu na činnost základní, střední školy nebo konzervatoře podle stavu vykázaného ve výkonových výkazech a výkazu P 1c-01 k 30. září 2023 na celý kalendářní rok 2024.

Postup při organizačních změnách škol a školských zařízení v průběhu kalendářního roku stanovuje Čl. X směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „krajský úřad“) v důsledku změn v souvislosti se zahájením nového školního roku každoročně na vrub nebo ve prospěch rezervy upravuje rozpis rozpočtu právnickým osobám, pokud u nich dojde k významné změně jednotek rozhodných pro rozpis rozpočtu přímých výdajů, která by právnickou osobu podstatným způsobem neoprávněně zvýhodnila nebo znevýhodnila. Při úpravách rozpisu rozpočtu v oblasti pedagogické práce zajišťující povinný rozsah vzdělávání v mateřské, základní nebo střední škole, konzervatoři, nebo školní družině, nesmí celkový počet financovaných hodin přímé pedagogické činnosti těchto pedagogických pracovníků překročit hodnotu stanovenou právnické osobě pro jednotlivé mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, nebo školní družiny právními předpisy.

V souvislosti s krácením normativně rozepisované nepedagogické práce ve školách v letošním roce bylo krajským úřadům doporučeno posuzovat žádosti na odstranění disproporcí v provedeném rozpisu i s ohledem na připravovanou novelu NV PHmax a např. tak nezohledňovat nedostatek peněžních prostředků na nepedagogickou práci u škol, kde lze očekávat pokles financovaných hodin přímé pedagogické činnosti. Pokud však s ohledem na jiné změny by byla právnická osoba po organizační změně od 1. září 2024, byť v důsledku novely NV PHmax, významně zvýhodněna, nelze vyloučit, že ze strany krajského úřadu dojde ke snížení rozpisu rozpočtu. S ohledem na výši krácení PHmax v průměru o 5 % a skutečnost, že se tato změna týká 1/3 roku, lze předpokládat, že ke snížení rozpisu z titulu NV PHmax dojde pouze v ojedinělých případech.

Změny od 1. ledna 2025

Z hlediska organizace vzdělávání se pro školy nic nemění, nastavení organizace vzdělávání zůstane takové, jak ho škola naplánovala na školní rok 2024/2025 počínaje 1. zářím 2024.

Stejně tak jako každý rok bude i pro rok 2025 určen rozpis rozpočtu školám na základě vykázaných údajů k 30. září 2024, resp. k 31. říjnu 2024, tj. v případě základních, středních škol a konzervatoří se už plně zohlední hodnoty stanovené novelizovaným NV PHmax.

Zdroj: https://www.edu.cz/methodology/zmena-v-nastaveni-phmax-2024/