Uvědomujeme si význam učitelů pro společnost

Vydáno: 3 minuty čtení

Vzdělávání dětí, žáků a studentů je nepochybně jednou z nejdůležitějších a nejvýznamnějších veřejných služeb, kterou stát svým občanům poskytuje. Učitelská profese by tak vždy měla stát v popředí zájmu a společnost by si měla svých učitelů vážit.

Na učitele jsou v současnosti kladeny velmi široké a komplexní požadavky. Učitel by měl být nejen odborníkem ve svém oboru, ale měl by mít také znalosti a dovednosti v řadě dalších oblastí, jako je např. pedagogická diagnostika, management třídy, moderní metody a formy výuky, vzdělávání heterogenních kolektivů, krizová komunikace, prevence a řešení rizikových jevů apod. Aby mohl učitel tyto náročné požadavky naplnit, musí mít adekvátní podporu. Od svého ředitele, od státu i od veřejnosti. A pokud takto komplexních znalostí a dovedností učitel dosahuje, musí za to být i adekvátně ohodnocen. Totéž se pak týká ředitelů škol, kteří nad rámec znalostí a dovedností, kterými by měl disponovat každý učitel, musí zvládat také dovednosti související s řízením pedagogického procesu, řízením změny, vedením pedagogického sboru i řízením instituce jako takové.

Česká školní inspekce si uvědomuje, jak náročná je učitelská a ředitelská profese, jak složité úkoly a výzvy před našimi pedagogy a řediteli škol stojí, i to, v jak nelehkých podmínkách učitelé a ředitelé své poslání mnohdy naplňují. I přes mnoho velkých kvalitativních výzev, které před českým vzdělávacím systémem i před jednotlivými učiteli a řediteli škol stojí, je potřeba připomenout, že náš vzdělávací systém tvoří množství skutečně kvalitních pedagogů a ředitelů škol, kteří svou práci berou jako důležitou veřejnou službu, snaží se ji vykonávat zodpovědně, poctivě a co nejvíce ve prospěch těch, kvůli kterým se stali učiteli.

A proto jménem České školní inspekce, u příležitosti Dne učitelů, upřímně děkuji všem učitelům a ředitelům škol, kterým záleží na kvalitě poskytovaného vzdělávání a na jejím neustálém zvyšování. Děkuji všem učitelům a ředitelům škol, kteří i přes veškeré překážky a komplikace mají v popředí zájmu ty, pro které svou práci dělají, tedy děti, žáky a studenty. Děkuji všem učitelům, ředitelům škol a také všem dalším pracovníkům ve vzdělávání za jejich energii, chuť a zájem pracovat ve prospěch budoucích generací a celkově za vše dobré, co pro český vzdělávací systém dosud vykonali.

Česká školní inspekce si váží učitelů, ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků i ředitelů škol a školských zařízení a je připravena přispívat svými činnostmi k jejich podpoře v rámci společné snahy o excelenci kvality vzdělávání a školských služeb v České republice.


Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA
ústřední školní inspektor