Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – červen 2023

Vydáno: 3 minuty čtení

Účinný od 1. září 2023

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (červen 2023) ke stažení

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ke stažení.

Poznámky a doporučení k opatření (č. j. MSMT-12464/2023-3)

 • Opatření je účinné k 1. září 2023. Od tohoto data mohou školy upravit školní vzdělávací programy (ŠVP) podle Opatření.
 • Úprava RVP ZV se týká v jedné části pouze vzdělávání žáků cizinců a v další části obecně také žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.
 • Úprava umožňuje u žáků cizinců nahradit vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v nejlepším zájmu žáka-cizince kromě vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk také vzdělávacím obsahem Češtiny jako druhého jazyka (lze využít Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání). Jinými slovy – místo druhého cizího jazyka je možno zařadit výuku Češtiny jako druhého jazyka.
 • Upozorňujeme,že text RVP ZV záměrně obsahuje upřesnění pro využití úpravy vzdělávacího obsahu:
  • “V nejlepším zájmu žáka”. Nejedná se tedy o automatickou úpravu, kterou může/musí škola vždy nabízet pro všechny žáky cizince, ale o úvahu ředitele školy, zda se jedná o nejlepší zájem žáka/žáků cizinců a zda tuto možnost nabídne.
  • V těchto případech se nejedná o podpůrné opatření, vzdělávací obsah se nahrazuje bez vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro žáka.
  • Dále úprava výslovně upozorňuje na možnost využití disponibilních hodin k realizaci vzdělávacího obsahu Češtiny jako druhého jazyka pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (lze využít Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání), tedy nejen pro žáky - cizince.
  • V podstatě se jedná o vytvoření volitelného předmětu, bez omezení ročníku, tedy i na 1. stupni. Zároveň se doporučuje s výhodou využít možnost vytvářet skupinu žáků na výuku napříč všemi ročníky a stupni základní školy.

Jak uvést úpravu v ŠVP

Pokud škola využije změnu RVP ZV, musí ji uvést v ŠVP. Je možné vydat aktualizovaný ŠVP v úplném znění, nebo je možné k dosavadnímu ŠVP vytvořit dodatek s účinností od 1. září 2023. Obě varianty jsou možné, rozhodnutí je v kompetenci ředitele školy.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Jedná se o běžný předmět,ze kterého budou žáci hodnoceni na vysvědčení. Pravidla hodnocení jsou součástí školního řádu. Je možné hodnotit klasifikací (= známkou) nebo slovním hodnocením (pokud je tato možnost součástí školního řádu – pravidel hodnocení).

Financování výuky (= přímé pedagogické činnosti) 

Výuka je financována v rámci limitů PHmax, stejně jako kterýkoliv jiný povinný předmět. Přímá pedagogická činnost je vykazována v příslušných výkazech a na tomto základě jsou škole poskytovány finanční prostředky.

Kdo může předmět vyučovat

Platí stejná pravidla, jako pro ostatní předměty. (Další informace budou průběžně doplňovány dle podnětů od škol.)

Zdroj: MŠMT