Přehled aktivity HZS ČR pro střední školy

Vydáno: 7 minut čtení

V rámcových vzdělávacích programech od mateřských po střední školy je zakotvena problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále jen „OČMU“) jako soubor znalostí a dovedností, které mají připravit děti, žáky a studenty na zodpovědný přístup k ochraně svého zdraví a života, ochraně majetku a životního prostředí. Je důležité, aby každý znal základní zásady sebeochrany a vzájemné pomoci, aby se uměl adekvátně zachovat v život nebo zdraví ohrožujících situacích.

V rámci středoškolského vzdělávání je cílem vybavit všechny studenty souborem klíčových znalostí a dovedností, kompetencí a postojů tak, aby dokázali přiměřeně ke svým schopnostem předcházet rizikovým situacím a na již vzniklé rizikové situace či mimořádné události účinně reagovat. Aby si jednak uvědomovali potřebu umět sebe a své blízké ochránit a dále aby se postupně seznamovali s právy a povinnostmi občanů v oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a krizového řízení a správně je chápali.
Ve výuce této problematiky hraje nezastupitelnou roli pedagog. HZS ČR však tuto výuku dlouhodobě podporuje ať vlastními silami, nebo ve spolupráci s dalšími subjekty. Jedná se zejména o tyto aktivity:
1) Akreditovaný vzdělávací program
Pro pedagogy středních škol, kteří chtějí získat základní odborné vzdělání z oblasti výuky OČMU, je organizován akreditovaný vzdělávací program (akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), který probíhá minimálně jednou ročně v každém kraji ČR a je pořádán zdarma. Účastníci programu se zde blíže seznámí s problematikou OČMU, s jejím konkrétním zařazením v rámcových vzdělávacích programech. Získají podrobný přehled o vhodných publikacích, učebnicích a dostupných pomůckách k výuce, seznámí se s metodickými příručkami. Program také představí příklady dobré praxe a účastníci se seznámí s důležitými informacemi z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a IZS, například jak se zachovat při povodních nebo jiných mimořádných událostech, které nejvíce ohrožují daný region. Vzdělávací program má formu výkladu a semináře s praktickými ukázkami. Je rozvržen do sedmi vyučovacích hodin a absolventi kurzu na závěr obdrží osvědčení.
2) Tvorba učebnic, příruček a materiálů pro výuku v tištěné i elektronické podobě
V současné době jsou zpracovány různé soubory materiálů, ať už jde o metodické pomůcky pro pedagogy, příručky správného chování, nebo učebnice a učební pomůcky. Podrobné informace týkající se této formy podpory výuky OČMU lze nalézt na webových stránkách HZS ČR (http://www.hzscr.cz/clanek/pro-ucitele.aspx), kde jsou materiály umístěny volně ke stažení.
3) Portál www.ocmu.cz
Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele mateřských, základních a středních škol k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci HZS ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát, není zde třeba žádné registrace a vše je zdarma.
4) Dlouhodobé výukové programy
Hasík CZ (http://www.hasik.cz/) je akreditovaný výukový program, který spočívá v předávání informací studentům středních škol formou besed v problematice OČMU. Besedy vede dvojice vyškolených instruktorů z řad příslušníků HZS ČR či dobrovolných hasičů. Probíhají ve druhém ročníku a odpovídajícím ročníku víceletých gymnázií. Studenti si tak mají možnost zábavnou a atraktivní formou ověřit a upevnit informace, které získali při výuce.
Vaše cesty k bezpečí aneb Chytré blondýnky radí (http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci). Na webových stránkách tohoto projektu radí příslušnice HZS Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje a pracovnice Diecézní charity Brno, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení osobní bezpečnosti či majetku. Vše vytvořené je na webové stránce zdarma ke stažení.
Programy Asociace Záchranný kruh (www.zachrannykruh.cz).
  1. Internetový bezpečnostní portál Záchranný kruh je ucelený zdroj rad, informací a vzdělávacích materiálů, na jehož tvorbě se podílejí všechny záchranné složky a další organizace. Přístup ke všem materiálům na webových stránkách je zdarma, stačí pouze jednoduchá registrace. Portál je rozdělen do několika sekcí dle cílových skupin. Sekce pro školy obsahuje interaktivní multimediální učebnice, pracovní listy, databázi obrázků, výuková videa či testovací systém, vše může usnadnit pedagogům jejich práci při přípravě na vyučování. Registraci zde má již více než 3 000 škol z celé ČR.
  2. Ty to zvládneš (https://www.tytozvladnes.cz) je série vzdělávacích videoklipů zabývajících se např. správným chováním chodců, záchranou života u dopravní nehody, požární prevencí či první pomocí. První celorepubliková kampaň z tohoto cyklu je věnována problematice chodců a nese podtitul Chodci nejsou nesmrtelní. Je zaměřena na nejčastější chyby chodců a řidičů ve vztahu k chodcům a tvoří ji 10 emotivních videoklipů a k nim 10 instruktážních analytických videí. Dále je vytvořeno sedm dílů cyklu Ty to zvládneš – Setkání s realitou. Jedná se o unikátní spojení reálných záběrů ze zásahu složek IZS společně s analýzou dopravních nehod a preventivně-emotivním sdělením z úst záchranářů nebo přímých účastníků. Na projektu spolupracovaly složky IZS a další odborníci na bezpečnost v dopravě. Vzniklé klipy jsou publikovány na sociálních sítích, webech a rovněž v médiích. Velké užití mají v rámci vzdělávacího procesu ve školách, autoškolách a kurzech či seminářích. Vzniklé materiály jsou umístěny ke stažení zdarma na webových stránkách http://realita.tytozvladnes.cz.
5) Praktická cvičení nebo projektové dny
Ve spolupráci s odborníky z jednotlivých HZS krajů je možné zorganizovat praktická cvičení nebo projektové dny přímo ve škole, na školním hřišti a podobně.
6) Pohybově-vědomostní soutěže
Jednotlivé HZS krajů pořádají každoročně různé typy soutěží, zejména vědomostní a pohybově-vědomostní. Zde si studenti mohou zábavnou formou ověřit své znalosti a dovednosti z problematiky OČMU. Konkrétní informace jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých HZS krajů.
7) Exkurze školních kolektivů na požárních stanicích hasičských záchranných sborů krajů
Návštěvníci v průběhu exkurze procházejí v doprovodu profesionálních hasičů jednotlivé části požární stanice od techniky až po zázemí, seznámí se s výstrojí a výzbrojí, s prací hasiče a dozvědí se důležité informace o požární prevenci, ochraně obyvatelstva, linkách tísňového volání apod.
8) Besedy pro žáky
Tyto přednášky či besedy vedou profesionální hasiči. Nejedná se o náhradu výkladu pedagoga, ale jejich smyslem je obohatit či zpestřit výuku, zaujmout posluchače informacemi z praxe, zážitky či problémy samotných hasičů, které zažívají při výkonu svého povolání, a v neposlední řadě předat důležité informace z problematiky OČMU.
Účelem podpory a spolupráce HZS ČR se středními školami je doplnění již probíhající výuky, její zpestření a posílení jejího významu. Aktivity podporující výuku mají pouze obohacující charakter a nejsou zde proto, aby nahrazovaly poslání pedagoga.
V případě zájmu o nabízené aktivity či k zodpovězení dotazů na činnosti vztahující se k výchově a vzdělávání v OČMU je možné kontaktovat HZS příslušného kraje
koordinátora preventivně výchovné činnosti nebo celostátní koordinátorku preventivně výchovné činnosti. Kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách HZS ČR (http://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx).
 
Zdroj:  Pro časopis Speciál pro střední školy,  Mgr. Martina Talichová, celostátní koordinátorka preventivně výchovné činnosti (martina.talichova@grh.izscr.cz)