Otevřený článek: Individualizovaný wellbeing (aneb nedívejme se na všechny stejně)

Vydáno: 10 minut čtení

Wellbeing je termín, který se začíná objevovat ve slovníku vedoucích pracovníků, a tedy i ředitelů škol a školských zařízení. Co wellbeing představuje? A jak dosáhnout jeho naplnění u dovednostně, zkušenostně i věkově rozdílných pracovníků? Zapojením age managementu? Pojďme se na wellbeing podívat individuálně a zajistit si jeho prostřednictvím spokojené zaměstnance.

S
větová zdravotnická organizace (WHO) wellbeing definuje jako „Stav životní pohody, v níž každý jedinec realizuje svůj vlastní potenciál, dokáže se vyrovnat s běžnými stresy života, dovede pracovat produktivně a užitečně a je schopen přispět k rozvoji své komunity.“ Podíváme-li se na tuto definici pohledem vedoucího pracovníka, který chce podporovat wellbeing u svých kolegů, je jasné, že musíme:Řízení školy online
1.
Napomáhat rozvoji potenciálu každého pracovníka
2.
Podporovat jeho produktivitu a užitečnost
3.
Zvyšovat odolnost vůči stresu

Představme si nyní složení našeho pedagogického sboru (a klidně i nepedagogické kolegy) a zamysleme se, jak je možné u nich tyto tři aspekty wellbeingu efektivně a smysluplně podpořit. Určitě si nejpozději teď uvědomíme, že rozhodně nepomůže jednotný přístup. Ve škole máme totiž velmi heterogenní skupinu zaměstnanců z hlediska jejich věku, pracovních zkušeností, životních potřeb, ale třeba i jazykových nebo zdravotních omezení. Chceme-li skutečně své kolegy podpořit na cestě ke spokojenému, a nejen pracovnímu, životu, potřebujeme akceptovat jejich specifické potřeby, které často vychází z konkrétních životních fází. Takto individualizovaný přístup k zaměstnancům popisuje age management (Novotný et al., 2014), který stanovuje principy umožňující zaměstnavatelům akceptovat proměňující se životní okolnosti pracovníku. Age management není jenom o aktivním stárnutí, ale i o slaďování rodinného a pracovního života a celkově o akceptování rozdílných potřeb jednotlivce, které nastávají v průběhu aktivního pracovního života. Zavést principy age managementu do vedení školy nemusí být vlastně žádná složitá věda a nepotřebujeme na něj ani vynakládat žádné
extra
finanční prostředky. V podstatě „stačí“, když se budeme skutečně zajímat o potřeby našich pracovníků a reagovat na ně. V rámci tohoto příspěvku představujeme devět různých období a životních situací, které mohou pedagogičtí pracovníci v průběhu své kariéry prožívat, a nabízíme k zamyšlení klíčové oblasti potřebné k tomu, aby se v takovém období v naší škole cítili podporovaní, užiteční a neměli žádný zbytečný stres - tj. mohli zažívat opravdový a individualizovaný wellbeing.
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Životní okolnosti I Důležité principy                   I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Pedagog absolvent I - Uvědomme si, že ho vysoká či jiná škola na spoustu  I
I          I  věcí nepřipravila, a tyto věci mu dávkujme postupně I
I          I  a optimisticky.                   I
I          I - Přidělme mu uvádějícího učitele, kromě důrazu na   I
I          I  odbornost pečlivě zvažujme přístup tohoto      I
I          I  zkušenějšího kolegy k práci i jeho hodnotový systém. I
I          I - Oceňujme nápady začínajícího kolegy a opatrně je   I
I          I  korigujme. Podpořme jeho nadšení a chuť do práce.  I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Studující pedagog I - Dohodněme se. Nezavírejme oči nad potřebou času na  I
I          I  studium a nastavme si rovnou na začátku školního   I
I          I  roku harmonogram a kritická období.         I
I          I - Podpořme studujícího pedagoga a umožněme mu     I
I          I  neúčastnit se jiných vzdělávacích aktivit po dobu  I
I          I  jeho studia.                     I
I          I - Ujistěme ho, že si vážíme jeho vzdělává se pro    I
I          I  školu, a komunikujme tento postoj i ostatním - on  I
I          I  sice nyní studuje, ale pak nám díky tomu může lépe  I
I          I  pomoci.                       I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Pedagog z jiné  I - Oceňme jeho odbornost a využijme kontakty, které   I
I profese      I  umožní přemostit svět školy a svět práce.      I
I          I - Vysvětleme mu, že neučí svoji odbornost, ale žáky  I
I          I  a něžně mu ukažme jejich limity (a doporučme,    I
I          I  ať v hodinách na spoustu odborných věcí zapomene).  I
I          I - Vykomunikujme s rodiči jeho odbornost a zdůrazněme  I
I          I  přínosy pro školu. A buďme - nejen v komunikaci -  I
I          I  nápomocni.                      I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Indisponovaný   I - Kolega, který je dlouhodobě nemocný, určitě nechce  I
I pedagog      I  být odložen a zapomenut. Udržujme s ním kontakt,   I
I          I  ponechme ho v mailing listu.             I
I          I - Respektujme jeho přání, jak chce o svých       I
I          I  zdravotních problémech hovořit, a pomozme mu v    I
I          I  komunikaci s kolegy a žáky.             I
I          I - Pokud jeví zájem o práci, dejme mu ji a zapojme   I
I          I  ho. Řada věcí se dá dělat i doma a přiměřená     I
I          I  pracovní zátěž může pomoci cítit se užitečný.    I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Pedagog rodič   I - Mít svoje dítě ve škole je určitě nejen       I
I          I  komunikačně náročné a konfliktu rolí se nevyhneme.  I
I          I  Otevřeně o něm mluvme a nedělejme, že žák našeho   I
I          I  kolegy je jako každý jiný. Není.           I
I          I - Pokud jsou s dítětem kolegy nějaké problémy,     I
I          I  nastavme si způsob komunikace a otevřeně pojmenujme, I
I          I  že teď s ním musíme mluvit jako s rodičem. Zeptejme I
I          I  se ho na jeho potřeby v dané situaci.        I
I          I - Umožněme mu učit v jiné třídě a nenuťme ho chodit  I
I          I  na třídní schůzky, dejme přednost individuálním   I
I          I  konzultacím. Nechtějme po něm roli prostředníka mezi I
I          I  učiteli a rodiči nebo nějaké další funkce ve třídě  I
I          I  jeho dítěte.                     I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Pedagog s malým  I - Školka zavírá stejně jako škola, bude tedy nutné   I
I dítětem      I  akceptovat, že odpolední vyučování nebude pro toto  I
I          I  životní období vhodné. Možná ale udáte díky tomu   I
I          I  všechny nulté hodiny.                I
I          I - Malé děti jsou často nemocné a vedení školy nemá   I
I          I  možnost, jak tuto skutečnost ovlivnit. Bude lepší  I
I          I  počítat s častějšími absencemi a připravit se na ně I
I          I - například vhodně rozepsanou suplovací pohotovostí  I
I          I  nebo u třídního učitele zvolením vhodného zástupce  I
I          I  apod.                        I
I          I - Výjezdy a odpolední akce jsou pro učitele s malým  I
I          I  dítětem často obtížně proveditelné, pokud si ale   I
I          I  na akci může vzít svoje dítě, s ošetřeným dohledem i I
I          I  financemi, problém zmizí.              I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Pedagog pilíř   I - Střední věk, zkušenosti, dobré zdraví a       I
I          I  optimistická nálada - to je pedagogický pilíř naší  I
I          I  školy.     Pečujme o něj co nejvíce a hlavně tak, jak on I
I          I  si péči představuje. Základy práce s interaktivní  I
I          I  tabulí už po páté skutečně slyšet nemusí.      I
I          I - Nabídněme možnost vybrat si vzdělávání dle      I
I          I  vlastních potřeb.                  I
I          I - Nepřetěžujme ho rutinou, dávejme pilíři skutečné   I
I          I  kritické úkoly. Na méně kritických se mohou vycvičit I
I          I  další budoucí pilíře.                I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Odcházející    I - Nezavírejme dveře - ujistěme pedagoga před      I
I pedagog      I  důchodem, že pokud bude chtít, počítáme s ním na   I
I          I  záskoky, doučování, asistenci. Některé z nich je   I
I          I  možné nasadit i jako podporu pro začínající pedagogy I
I          I  a skvěle tak předat identitu naší školy další    I
I          I  pedagogické generaci.                I
I          I - Dejme ostatním kolegům jasně najevo, že zkušený   I
I          I  kolega je pro nás k nezaplacení a že jeho zkušenosti I
I          I  jsou jedinečné.                   I
I          I - Dopřejme mu prostor pro přijímání novinek,      I
I          I  netlačme zbytečně a neočekávejme rychlost. Rychlost I
I          I  nahrazují tito lidé spíše stabilitou, akceptujme   I
I          I  tuto skutečnost.                   I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Rodilý mluvčí   I - Jaký bude mít pro kolegu bez znalosti českého    I
I          I  jazyka smysl sedět na poradách v češtině? Žádný.   I
I          I  Pošleme ho domů a dejme mu místo toho jinou práci - I
I          I  například korekturu cizojazyčné části webu apod.   I
I          I - V rámci školního jazykového projektu přeložme    I
I          I  náplně práce a zásadní směrnice do jazyka, kterým  I
I          I  mluví naši kolegové. Usnadníme jim i dalším     I
I          I  příchozím adaptaci na naše pracovní zásady.     I
I          I - Pomozme jim zdolat českou byrokracii. Představme   I
I          I  si, co pro ně musí znamenat vyplnění českého     I
I          I  formuláře, se kterým má řada českých vysokoškolsky  I
I          I  vzdělaných lidí problémy. Pomoci mohou starší žáci  I
I          I  nebo jazykem vládnoucí kolegové.           I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
Výše uvedené příklady nám ukázaly, že pedagogové rozhodně nejsou homogenní skupinou se stejnými potřebami, naopak. Možná byste mohli namítnout, že nelze dělat úlevy v rozvrhu učitelce s malými dětmi, protože se nejedná o spravedlivý přístup a jak k tomu přijdou ti, kteří malé děti nemají. Při hlubším zamyšlení se ale zjistíme, že každý máme „něco“, někdo malé děti, a proto nemůže mít odpolední výuku. Někdo staré rodiče, o které se musí postarat, a někdo jiný zase musí ráno chodit pravidelně na injekce a bude rád za výuku odpoledne, aby si ráno mohl vyřídit lékaře. Někdo má zkušenosti, ale chybí mu rychlost, jiný je rychlý dost, ale zkušenosti musí ještě nabrat a další a další. Respektováním a individualizováním se naopak spravedlivému přístupu přibližujeme, stačí se jen skutečně zamyslet. Učitelé, kteří budou ve svém wellbeingu lépe usazeni, budou určitě spokojenější, z čehož pak budeme těžit úplně všichni. K promýšlení individuálního přístupu ke kolegům (a také k sobě) vám přejeme hodně elánu a také - a hlavně - odpočinkové léto!
ZDROJE
-
NOVOTNÝ, P. et al. 
Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat: možnosti uplatnění age managementu v České republice: průvodce pro jednotlivce, organizace a společnost
. Plzeň: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2014. ISBN 978-80-904531-7-3.
autorky blogu skolaroduzenskeho.cz
 
Zdroj: Pro Letní speciál Mgr. Zuzana Svobodová a Mgr. Irena Trojanová

Další aktuality