Nová pravidla pro zařazování a evidenci žáků ve školní matrice

Vydáno: 4 minuty čtení

- plnící povinnou školní docházku v zahraničí nebo formou individuálního vzdělávání od 1. září 2023

Od 1.9.2023 dochází v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 48/2005 Sb. ke změně v evidenci žáků vzdělávaných v zahraničí (dle § 38 školského zákona) a žáků vzdělávaných individuálně (dle § 41 školského zákona). Úpravou dochází ke sjednocení způsobu vykazování těchto žáků.

Od 1.9.2023 dochází v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 48/2005 Sb. ke změně v evidenci žáků vzdělávaných v zahraničí (dle § 38 školského zákona) a žáků vzdělávaných individuálně (dle § 41 školského zákona). Úpravou dochází ke sjednocení způsobu vykazování těchto žáků. Doposud byli tito žáci vedeni v některých případech v konkrétní třídě, v některých případech byli vedeni jako nezařazeni do ročníku.

Úprava se týká povinnosti evidovat tyto žáky v konkrétní třídě a ročníku. Každý žák vzdělávaný dle § 38 nebo § 41 bude od 1.9.2023 evidován v konkrétní třídě podle výsledků zkoušek nebo podle věku.

Třídy, které jsou tvořené pouze žáky vzdělávanými dle § 41 nebo podle § 38 školského zákona, se nebudou od 1.1.2024 započítávat do počtu tříd rozhodných pro stanovení PHmax.

Podrobněji informační materiál pro školy - Metodika

Nová pravidla pro zařazování a evidenci žáků ve školní matrice plnících povinnou školní docházku v zahraničí nebo formou individuálního
vzdělávání od 1. září 2023.

Úprava se týká povinnosti evidovat žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38 školského zákona) nebo formou individuálního vzdělávání (§ 41 školského zákona) ve školní matrice v konkrétní třídě a ročníku 1 a způsobu započítávání tříd složených z těchto žáků v rámci
financování 2 . Způsob zařazování a evidence je účinný od 1. 9. 2023, výpočet parametru PHmax podle upravených pravidel je účinný od 1. 1. 2024.

Evidence žáků

Doposud byli tito žáci vedeni v některých případech v konkrétní třídě, v některých případech byli vedeni jako nezařazeni do ročníku.
Úpravou dochází ke sjednocení způsobu vykazování těchto žáků ve školní matrice. Každý žák vzdělávaný dle § 38 nebo § 41 bude vždy ve školní matrice evidován v konkrétní třídě podle výsledků zkoušek nebo podle věku. Žákovi se neeviduje absence. Pokud tedy škola měla žáky, kteří dosud nebyli evidováni v určitém ročníku a třídě, musí je nově od 1. 9. 2023 začít evidovat ve školní matrice v určitém ročníku a třídě. Tito žáci se budou započítávat do kapacity třídy. Pokud by tím došlo k překročení počtu 30 žáků ve třídě, je nutné žádat o výjimku podle § 23 odst. 5 školského zákona.
Poznámka: Dále se nově stanovuje, že u slovenských vysvědčení, a jiných dokladů o plnění povinné školní docházky se v případě žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38 školského zákona) nevyžaduje jejich překlad. U jiných cizích jazyků nadále platí, že se docházka dokládá včetně překladu do českého jazyka, přičemž ředitel školy je v případě pochybností o správnosti překladu oprávněn vyžadovat předložení úředně ověřeného překladu.
Vliv nové právní úpravy na stanovení PHmax základních škol zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí
Třídy, které jsou tvořené pouze žáky vzdělávanými formou individuálního vzdělávání podle § 41 školského zákona nebo žáky vzdělávanými podle § 38 školského zákona se nově nebudou započítávat do počtu tříd rozhodných pro stanovení PHmax. 

1 § 18, § 18a, § 18b, § 18d a § 18e vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) – účinnost od 1.9.2023.
2 § 5 nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů – účinnost od 1.1.2024.

Zdroj: MŠMT