Den, do kterého je žák, student žákem, studentem školy ve školním roce 2019/2020

Vydáno: 26 minut čtení

Legislativa - ZŠ, SŠ, VOŠ

Právní předpisy, formuláře, metodické materiály

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zákon č. 135/2005 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
 • vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
 • vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

- Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020, dostupný z http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Den, do kterého je žák považován za žáka základní školy

Pravidlo, podle kterého je žák základní školy považován za žáka základní školy, je vymezeno v § 54 odst. 2 školského zákona.

Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku [zdůrazněno autorkou].

Jak je zřejmé z § 54 odst. 2 školského zákona, situace, kdy se žák základní školy považuje za žáka základní školy do určitého data, je založena na předpokladu, že žák byl přijat ke vzdělávání ve střední škole.

V ostatních případech § 54 odst. 2 školského zákona vymezuje případy, kdy žák přestává být žákem školy nebo je žákem školy do určitého data.

Pokud přijímání ke vzdělávání ve střední škole probíhá v obvyklých termínech a lhůtách a vzdělávání v základní škole se také uskutečňuje ve standardních podmínkách, pak je možné do 30. 6. daného školního roku určit, zda žák spadá do jedné ze dvou kategorií:

 • žák ukončil úspěšně vzdělávání v základní škole a nebyl přijat ke vzdělávání ve střední škole,
 • žák ukončil, nebo neukončil úspěšně vzdělávání v základní škole a byl přijat ke vzdělávání ve střední škole.

V prvním případě dle § 54 odst. 2 školského zákona je žák žákem základní školy do 30. 6., ve druhém případě se žák považuje za žáka základní školy do 31. 8. daného školního roku.

Školský zákon v § 54 odst. 2 nepředjímá situaci,

 • kdy k datu 30. 6. není známo, zda žák byl, nebo nebyl přijat ke vzdělávání ve střední škole,
 • kdy k datu 31. 8. není známo, zda žák byl, nebo nebyl přijat ke vzdělávání ve střední škole.

Uvedenou situaci nelze vyloučit v souvislosti s nouzovým stavem. Proto bylo nutné ve školním roce 2019/2020 upravit právní status žáků základní školy. Je zřejmé, že úprava právního statusu žáka je důležitá zejména v případě žáků 9. ročníku základní školy, kteří se typicky přihlašují ke vzdělávání ve střední škole.

Dle § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 platí: Žák základní školy, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, je považován za žáka základní školy do dne právní moci rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu; nebyl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 30. června 2020, a byl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 31. srpna 2020.

Z § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. plyne, že upravuje situaci žáků základní školy, kteří podali přihlášku ke vzdělávání ve střední škole, a to v rámci prvního kola přijímacího řízení. Neupravuje právní status žáků základní školy, kteří se neúčastní přijímacího řízení na střední školu. Na uvedené žáky se standardně vztahují pravidla § 54 odst. 2 školského zákona.

Dále z § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. plyne, že

 1. obecně vymezuje dobu, do které je žák považován za žáka základní školy,
 2. následně vymezuje minimální dobu, po kterou je žák považován za žáka základní školy v případě, kdy nebyl přijat ke vzdělávání ve střední škole,
 3. následně vymezuje minimální dobu, po kterou je žák považován za žáka základní školy v případě, kdy byl přijat ke vzdělávání ve střední škole.

Ze srovnání § 54 odst. 2 školského zákona a § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. plyne následující:

do 30. 6. 2020

situace

školský zákon

zákon č. 135/2020 Sb.

porovnání

- žák úspěšně ukončí základní vzdělávání a

- rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole nabude právní moci

podle § 54 odst. 2 školského zákona přestává být žákem školy 30. 6. 2020

podle § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. žák základní školy, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, je považován za žáka základní školy do dne právní moci rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu; nebyl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 30. června 2020

postup dle školského zákona a zákona č. 135/2020 Sb. je principiálně totožný

- rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole nabude právní moci

dle § 54 odst. 2 školského zákona je žák považován za žáka základní školy do 31. srpna daného školního roku

podle § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. žák základní školy, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, je považován za žáka základní školy do dne právní moci rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu; byl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 31. srpna 2020

postup dle školského zákona a zákona č. 135/2020 Sb. je principiálně totožný

 

od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020

situace

školský zákon

zákon č. 135/2020 Sb.

porovnání

- žák úspěšně ukončí základní vzdělávání a

- rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole nabude právní moci

Ustanovení § 54 odst. 2 zakotvují pravidla spojená s tím, že žák nebyl přijat ke vzdělávání ve střední škole. Vycházejí ze standardního načasování přijímacího řízení a nabytí právní moci rozhodnutí do 30. 6. Aplikace pravidel § 54 odst. 2 školského zákona (např. žák splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, a proto přestává být žákem školy 30. června) není důvodná. Současně však může vzniknout pochybnost, zda se má, nebo nemá použít.

podle § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. žák základní školy, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, je považován za žáka základní školy do dne právní moci rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu

zákon č. 135/2020 Sb. zavádí nutné pravidlo; pokud by se aplikovala pravidla školského zákona, logicky by nenavazovala na mimořádné načasování průběhu přijímacího řízení

- rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole nabude právní moci

Ustanovení § 54 odst. 2 školského zákona vycházejí ze standardního načasování přijímacího řízení a nabytí právní moci rozhodnutí do 30. 6. Aplikace pravidel § 54 odst. 2 školského zákona (např. žák splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, a proto přestává být žákem školy 30. června) není důvodná. Současně však může vzniknout pochybnost, zda se má, nebo nemá použít.

podle § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. žák základní školy, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, je považován za žáka základní školy do dne právní moci rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu; byl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 31. srpna 2020

zákon č. 135/2020 Sb. zavádí nutné pravidlo; pokud by se aplikovala školského zákona školského zákona, logicky by nenavazovala na mimořádné načasování průběhu přijímacího řízení

 

od 1. 9. 2020

situace

školský zákon

zákon č. 135/2020 Sb.

porovnání

- žák úspěšně ukončí základní vzdělávání a

- rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole nabude právní moci

Ustanovení § 54 odst. 2 zakotvují pravidla spojená s tím, že žák nebyl přijat ke vzdělávání ve střední škole. Vycházejí však ze standardního načasování přijímacího řízení a nabytí právní moci rozhodnutí do 30. 6. Aplikace pravidel § 54 odst. 2 školského zákona (např. žák splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, a proto přestává být žákem školy 30. června) není důvodná. Současně však může vzniknout pochybnost, zda se má, nebo nemá použít.

podle § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. žák základní školy, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, je považován za žáka základní školy do dne právní moci rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu

zákon č. 135/2020 Sb. zavádí nutné pravidlo; pokud by se aplikovala školského zákona, logicky by nenavazovala na mimořádné načasování průběhu přijímacího řízení

- rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole nabude právní moci

Ustanovení § 54 odst. 2 školského zákona vycházejí ze standardního načasování přijímacího řízení a nabytí právní moci rozhodnutí do 30. 6. Aplikace pravidel § 54 odst. 2 školského zákona (např. žák splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, a proto přestává být žákem školy 30. června) není důvodná. Současně však může vzniknout pochybnost, zda se má, nebo nemá použít.

podle § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. žák základní školy, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, je považován za žáka základní školy do dne právní moci rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu.

zákon č. 135/2020 Sb. zavádí nutné pravidlo; pokud by se aplikovala pravidla školského zákona, logicky by nenavazovala na mimořádné načasování průběhu přijímacího řízení

 

Schematické shrnutí § 43 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb.:

Řízení školy

Žák, který koná maturitní zkoušku, a den, do kterého je žákem školy

Maturitní zkouška nebude vykonána náhradním způsobem dle § 35 zákona č. 135/2020 Sb.

Podle § 77 školského zákona žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. přebírá právní úpravu školského zákona, neboť stanoví: Žák vykoná úspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

Podle § 81 odst. 10 školského zákona platí:

 • žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku,
 • nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Speciální právní úpravu určenou pro případný posun konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 upravuje § 44 zákona č. 135/2020 Sb.

(2) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal úspěšně nebo neúspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku.

(3) Pokud se poslední zkouška maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky konala do 30. června 2020 a žák maturitní nebo závěrečnou zkoušku nevykonal úspěšně, přestává být žákem školy 30. června 2020.

Srovnání právní úpravy, která vymezuje den, kdy žák přestává být žákem školy, je uvedeno dále.

poslední zkouška maturitní zkoušky se koná do 30. 6. 2020

situace

školský zákon

zákon č. 135/2020 Sb.

porovnání

žák úspěšně vykonal maturitní zkoušku

§ 81 odst. 10: žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku,

§ 44 odst. 2: žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal úspěšně maturitní zkoušku

pravidla jsou principiálně shodná

žák nevykonal maturitní zkoušku úspěšně

§ 81 odst. 10: žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

§ 44 odst. 3: žák přestává být žákem školy 30. června 2020

pravidla jsou principiálně shodná

 

poslední zkouška maturitní zkoušky se koná po dni 30. 6. 2020

situace

školský zákon

zákon č. 135/2020 Sb.

porovnání

žák úspěšně vykonal maturitní zkoušku

§ 81 odst. 10: žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku,

§ 44 odst. 2: žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal úspěšně maturitní zkoušku

pravidla jsou principiálně shodná, ustanovení zákona č. 135/2020 Sb. však vychází z předpokládaného posunu konání maturitní zkoušky do července 2020, případně měsíců následujících

žák nevykonal maturitní zkoušku úspěšně

§ 81 odst. 10: žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

§ 44 odst. 2: žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal neúspěšně maturitní zkoušku

Školský zákon nepředjímá situaci, kdy byl žák nevykonal maturitní zkoušku úspěšně v červenci (nebo následujících měsících) daného školního roku, proto by ve školním roce 2019/2020 mohlo v dané situaci vzniknout právní vakuum. Zákon č. 135/2020 Sb. vymezuje speciální pravidlo, které je odstraňuje.

 

Maturitní zkouška bude vykonána náhradním způsobem dle § 35 zákona č. 135/2020 Sb. a žák nevykonal komisionální přezkoušení dle § 35 zákona č. 135/2020 Sb.

Jestliže nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání a maturitní zkouška bude vykonána náhradním způsobem dle § 35 zákona č. 135/2020 Sb., pak je pro žáka zásadní, zda prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku.

Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení (§ 35 odst. 2 zákona č. 135/2020 Sb.).

Podle § 44 odst. 4 zákona č. 135/2020 Sb. platí: Pokud žák komisionální přezkoušení nevykoná úspěšně nebo se k němu nedostaví, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020.

Důsledky § 44 odst. 4 zákona č. 135/2020 Sb. v souvislosti s načasováním komisionálního přezkoušení jsou porovnány dále

 

komisionální přezkoušení proběhne do 30. 6. 2020

komisionální přezkoušení proběhne po dni 30. 6. 2020

žák komisionální přezkoušení nevykoná úspěšně nebo se k němu nedostaví

žák přestává být žákem školy 30. června 2020.

žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení

 

Opakování ročníku

Opakování ročníku žáka střední školy je upraveno § 66 odst. 7 školského zákona.

§ 66 odst. 7 školského zákona

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.

Z uvedeného je zřejmé, že školský zákon

 • spojuje žádost o opakování ročníku se situací, kdy žák neprospěl nebo nemohl být hodnocen na konci druhého pololetí (nikoli na konci prvního pololetí),
 • pokud žák již splnil povinnou školní docházku, ředitel školy má možnost (nikoli povinnost) žádosti vyhovět.

Ustanovení § 44 odst. 5 zákona č. 135/2020 Sb. zakotvuje pravidlo nadělující určitou skupinu žáků speciálním oprávněním a ukládající řediteli školy speciální povinnost:

 • žáci, kteří dle § 44 odst. 5 zákona č. 135/2020 Sb. nevykonali úspěšně komisionální přezkoušení dle § 35 zákona č. 135/2020 Sb. nebo se k tomuto komisionálnímu přezkoušení nedostavili a přestali být žáky školy 30. června 2020 nebo dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, mají právo do 5 pracovních dnů ode dne, kdy přestali být žákem školy, požádat ředitel školy o umožnění opakování posledního ročníku,
 • ředitel školy je povinen žádosti vyhovět.

Žák, který koná závěrečnou zkoušku, a den, do kterého je žákem školy

Závěrečná zkouška nebude vykonána náhradním způsobem dle § 42 zákona č. 135/2020 Sb.

Podle § 75 odst. 1 školského zákona žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

Ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb. přebírá právní úpravu školského zákona, neboť stanoví: Žák vykoná úspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

Podle § 75 odst. 3 školského zákona platí: Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Speciální právní úpravu určenou pro případný posun konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020 upravuje § 44 zákona č. 135/2020 Sb.

§ 44 zákona č. 135/2020 Sb.

(2) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal úspěšně nebo neúspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku.

(3) Pokud se poslední zkouška maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky konala do 30. června 2020 a žák maturitní nebo závěrečnou zkoušku nevykonal úspěšně, přestává být žákem školy 30. června 2020.

Srovnání právní úpravy, která vymezuje den, kdy žák přestává být žákem školy, je uvedeno dále.

poslední zkouška závěrečné zkoušky se koná do 30. 6. 2020

situace

školský zákon

zákon č. 135/2020 Sb.

porovnání

žák úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku

§ 75 odst. 3: žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku

§ 44 odst. 2: žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal úspěšně závěrečnou zkoušku

pravidla jsou principiálně shodná

žák nevykonal závěrečnou zkoušku úspěšně

§ 75 odst. 3: nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

§ 44 odst. 3: žák přestává být žákem školy 30. června 2020

pravidla jsou principiálně shodná

 

poslední zkouška závěrečné zkoušky se koná po 30. 6. 2020

situace

školský zákon

zákon č. 135/2020 Sb.

porovnání

žák úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku

§ 75 odst. 3: žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku

§ 44 odst. 2: žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal úspěšně závěrečnou zkoušku

pravidla jsou principiálně shodná, ustanovení zákona č. 135/2020 Sb. však vychází z předpokládaného posunu konání závěrečné zkoušky do července 2020, případně měsíců následujících

žák nevykonal závěrečnou zkoušku úspěšně

§ 75 odst. 3: nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

§ 44 odst. 2: žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal neúspěšně závěrečnou zkoušku

Školský zákon nepředjímá situaci, kdy by žák nevykonal závěrečnou zkoušku úspěšně v červenci daného školního roku, proto by ve školním roce 2019/2020 mohlo v dané situaci vzniknout právní vakuum. Zákon č. 135/2020 Sb. vymezuje speciální pravidlo, které je odstraňuje.

 

Závěrečná zkouška bude vykonána náhradním způsobem dle § 42 zákona č. 135/2020 Sb. a žák nevykonal komisionální přezkoušení dle § 42 zákona č. 135/2020 Sb.

Jestliže nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání a závěrečná zkouška bude vykonána náhradním způsobem dle § 42 zákona č. 135/2020 Sb., pak je pro žáka zásadní, zda prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku.

Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením závěrečné zkoušky komisionální přezkoušení (§ 42 odst. 2 zákona č. 135/2020 Sb.).

Podle § 44 odst. 4 zákona č. 135/2020 Sb. platí: Pokud žák komisionální přezkoušení nevykoná úspěšně nebo se k němu nedostaví, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020.

Důsledky § 44 odst. 4 zákona č. 135/2020 Sb. v souvislosti s načasováním komisionálního přezkoušení jsou porovnány dále

 

komisionální přezkoušení proběhne do 30. 6. 2020

komisionální přezkoušení proběhne po dni 30. 6. 2020

žák komisionální přezkoušení nevykoná úspěšně nebo se k němu nedostaví

žák přestává být žákem školy 30. června 2020.

žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení

 

Opakování ročníku

Opakování ročníku žáka střední školy je upraveno § 66 odst. 7 školského zákona.

§ 66 odst. 7 školského zákona

 

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.

Z uvedeného je zřejmé, že školský zákon

 • spojuje žádost o opakování ročníku se situací, kdy žák neprospěl nebo nemohl být hodnocen na konci druhého pololetí (nikoli na konci prvního pololetí),
 • pokud žák již splnil povinnou školní docházku, ředitel školy má možnost (nikoli povinnost) žádosti vyhovět.

Ustanovení § 44 odst. 5 zákona č. 135/2020 Sb. zakotvuje pravidlo nadělující určitou skupinu žáků speciálním oprávněním a ukládající řediteli školy speciální povinnost:

 • žáci, kteří dle § 44 odst. 5 zákona č. 135/2020 Sb. nevykonali úspěšně komisionální přezkoušení dle § 42 zákona č. 135/2020 Sb. nebo se k tomuto komisionálnímu přezkoušení nedostavili a přestali být žáky školy 30. června 2020 nebo dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, mají právo do 5 pracovních dnů ode dne, kdy přestali být žákem školy, požádat ředitel školy o umožnění opakování posledního ročníku,
 • ředitel školy je povinen žádosti vyhovět.

Žák v konzervatoři

Období, ve kterém žáci konzervatoře konají absolutorium, je vymezeno v § 7 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění: Obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy se koná v termínech stanovených ředitelem školy v období od 1. do 30. června; v případě, že žáci konají ve stejném ročníku také maturitní zkoušku, v období od 1. června do 31. července.

Podle obecné právní úpravy dané § 90 odst. 10 školského zákona platí: Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium v konzervatoři. Nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně absolutorium v konzervatoři a byla mu povolena opravná zkouška nebo odklad zkoušky, zachovávají se mu práva a povinnosti žáka do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Zákon č. 135/2020 Sb. reaguje na situaci, kdy má podle obecné právní úpravy žák konat absolutorium do 30. června a do uvedeného termínu nebude možné, aby se absolutorium konalo. Proto § 43 odst. 2 zákona č. 135/2020 Sb. stanoví: Žák v konzervatoři v posledním ročníku studia je považován za žáka konzervatoře do dne konání absolutoria.

Porovnání důsledků možných situací dle obecné právní úpravy a zákona č. 135/2020 Sb. je uvedeno dále.

 

absolutorium se uskuteční do 30. 6. 2020

 

§ 90 odst. 10 školského zákona

§ 43 odst. 2 zákona č. 135/2020 Sb.

žák vykoná absolutorium úspěšně

žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium v konzervatoři

žák v konzervatoři v posledním ročníku studia je považován za žáka konzervatoře do dne konání absolutoria

žák nevykoná absolutorium úspěšně

nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně absolutorium v konzervatoři a byla mu povolena opravná zkouška nebo odklad zkoušky, zachovávají se mu práva a povinnosti žáka do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

žák v konzervatoři v posledním ročníku studia je považován za žáka konzervatoře do dne konání absolutoria

 

 

absolutorium se uskuteční po dni 30. 6. 2020

 

§ 90 odst. 10 školského zákona

§ 43 odst. 3 zákona č. 135/2020 Sb.

žák vykoná absolutorium úspěšně

žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium v konzervatoři

žák v konzervatoři v posledním ročníku studia je považován za žáka konzervatoře do dne konání absolutoria

žák nevykoná absolutorium úspěšně

---

žák v konzervatoři v posledním ročníku studia je považován za žáka konzervatoře do dne konání absolutoria

Student vyšší odborné školy

Podle § 7 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, řádné termíny absolutoria stanovuje ředitel školy v období:

 1. v případě vzdělávacího programu v délce studia 3 nebo 4 roky od 1. do 30. června,
 2. v případě vzdělávacího programu v délce studia 3,5 nebo 4,5 roku od 2. do 31. ledna.

Podle obecné právní úpravy dané § 102 odst. 7 školského zákona platí: Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium v případě vzdělávacího programu v délce 3 roky v řádném termínu, přestává být studentem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit, v případě vzdělávacího programu v délce 3,5 roku přestává být studentem školy 31. ledna roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Zákon č. 135/2020 Sb. reaguje na situaci, kdy má podle obecné právní úpravy student konat absolutorium do 30. června a do uvedeného termínu nebude možné, aby se absolutorium konalo. Proto § 43 odst. 3 zákona č. 135/2020 Sb. stanoví: Student vyšší odborné školy v posledním ročníku studia je považován za studenta vyšší odborné školy do dne konání absolutoria.

Porovnání důsledků možných situací dle obecné právní úpravy a zákona č. 135/2020 Sb. je uvedeno dále.

 

absolutorium se uskuteční do 30. 6. 2020

 

§ 102 odst. 7 školského zákona

§ 43 odst. 3 zákona č. 135/2020 Sb.

student vykoná absolutorium úspěšně

student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium

student vyšší odborné školy v posledním ročníku studia je považován za studenta vyšší odborné školy do dne konání absolutoria

student nevykoná absolutorium úspěšně

nevykonal-li student úspěšně absolutorium v případě vzdělávacího programu v délce 3 roky v řádném termínu, přestává být studentem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

student vyšší odborné školy v posledním ročníku studia je považován za studenta vyšší odborné školy do dne konání absolutoria

 

 

absolutorium se uskuteční po dni 30. 6. 2020

 

§ 102 odst. 7 školského zákona

§ 43 odst. 3 zákona č. 135/2020 Sb.

student vykoná absolutorium úspěšně

student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium.

student vyšší odborné školy v posledním ročníku studia je považován za studenta vyšší odborné školy do dne konání absolutoria

student nevykoná absolutorium úspěšně

---

student vyšší odborné školy v posledním ročníku studia je považován za studenta vyšší odborné školy do dne konání absolutoria

 

 

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.