Co chystají na léto a začátek podzimu projekty ESIF realizované NPI ČR?

Vydáno: 6 minut čtení

Devět systémových projektů, které běží v Národním pedagogickém institutu (NPI) ČR, nachystalo na letní měsíce a na začátek dalšího školního roku řadu aktivit. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací a zároveň poukazujeme na šíři oblastí pokrývaných projekty ve vzdělávání.

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů (PPUČ)

Hotové jsou materiály projektu TIO (technologie, informace, objevy) pro zapojení digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání. Bude vylepšen modul EMA pro vyhledávání digitálních vzdělávacích zdrojů do výuky. Učitelé jistě přivítají a využijí možnost nahrávat nové digitální vzdělávací zdroje přímo do systému EMA či možnost tyto materiály hodnotit. Na konci léta se bude konat jedna z minikonferencí projektu na téma matematické gramotnosti a v září se uskuteční minikonference na gramotnost digitální (informace zde).

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Řízení školy onlineProjekt zveřejní záznamy červnových webinářů na aktuální témata krajského akčního plánování, bude reflektovat dosavadní poznatky a plánovat další odborná setkání zástupců krajů, škol a jejich partnerů. Stranou zájmu nezůstanou ani zkušenosti z online výuky pro strategie dalšího rozvoje SŠ a VOŠ. Do časopisu Speciál pro SŠ se chystá článek o rozvoji nadání na SŠ, na web projektu přibydou příklady inspirativní praxe. Spolu s mezinárodní sítí EQAVET se uskuteční odborný panel P-KAP na téma výzvy související s průmyslem 4.0, s umělou inteligencí a s modulárně adaptovanými programy pro školy. Také Edusíť se dál rozroste, aby projekt školy i kraje postupně vybavoval databází odborníků na řízení, plánování a jednotlivé tematické oblasti akčního plánování.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Prázdniny projekt APIV B využije k dalšímu rozvoji vzdělávání na dálku a k rozvoji práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Vše pro případ, že by se znovu uzavřely školy, ale i proto, že se distanční formy DVPP v některých případech velmi osvědčily. Projekt aktuálně spustil webovou aplikaci zapojmevsechny.cz, která obsahuje praktické tipy a aktivity z oblasti společného vzdělávání, interaktivní mapu expertních služeb nebo poradnu. V září projekt školám přiblíží ještě více. Pokračovat bude v poskytování vzdělávacích programů, mentoringu, koučinku a odborných služeb školám. Obracet se můžete i na centra podpory, která zprostředkovávají poradenství v jednotlivých krajích.

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Projekt se aktuálně nachází ve dvou třetinách realizace. V průběhu léta bude nadále poskytovat metodickou podporu tvůrcům vzdělávacích programů, které budou v dalším roce postupně zveřejňovány na Metodickém portálu RVP.CZ. Nejen školy tak budou moci získat inspiraci pro další práci s dětmi, a to včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt se intenzivně soustředí také na přípravu celostátního setkání pro pracovníky formálního a neformálního vzdělávání (akce se uskuteční ve dnech 24.–25. 9.), zaměřeného na mapování přínosů uvedených dvou oblastí. 

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Projekt bude během letních měsíců připravovat cyklus webinářů, které krátce a výstižně provedou aktivitami projektů šablon. Školy si budou moci vybrat díly s tematikou, která je v rámci jejich konkrétních projektů přímo zajímá. Kromě informací o šablonách bude obsahem několika dílů i problematika strategického řízení a plánování ve školách ve spojitosti právě s realizací projektů šablon. Webináři budou provázet odborní poradci center podpory. Sledujte aktuality na webu NPI-SRP a během léta i jeho novou facebookovou stránku.

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)

Projekt bude pokračovat ve zpracování dat z výzkumu zavádění společného vzdělávání a v přípravě dalších etap šetření. Pro pedagogické pracovníky uskuteční programy aplikované behaviorální analýzy (ABA) pro vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a připraví výcvikový program Český znakový jazyk I. a II. pro asistenty pedagoga. Plánuje se dále metodický seminář na téma „podpora při vzdělávání žáků s PAS“. Dokončí se podoba úloh diagnostického nástroje pro zjišťování úrovně řečových dovedností v češtině žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem. Odborníci na společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR) budou připomínkovat kompendium (referenční rámec pro znakové jazyky), pokročí také popis úrovní A1–B2 českého znakového jazyka.

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Po velmi hektickém druhém pololetí, ve kterém projekt kromě webinářů k oborovým didaktikám přinesl více než 50 webinářů k online výuce, jej ani během školních prázdnin žádné velké volno nečeká. Pro obrovský zájem mezi učiteli plánuje pokračovat ve webinářích k online výuce, připravují se tedy nová témata a hledají zajímaví lektoři. Dále se budou vybírat členové do tří nově vznikajících metodických kabinetů a připravovat webináře k oborovým didaktikám. Aktualizuje se také podoba kurzů a další podpora pro školy se začínajícími učiteli.

UpSkilling

Projekt UpSkilling, jehož hlavním úkolem je síťovat klíčové aktéry v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, vstupuje do finální fáze úvodní etapy. To je stanovení a aktivace krajských koordinátorů na regionálních pracovištích NPI ČR. Aktuálně jsou obsazené těmito specialisty už téměř všechny regiony. Specialisté se během letních prázdnin zaměří na screening klíčové skupiny, a sice zaměstnavatele. Od září projekt začne oslovovat také školy.

Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR (MiZk)

Mistrovské kvalifikace z první vlny jsou pro mistrovskou zkoušku už připraveny a zrevidovány. Během prázdnin se k nim budou ve spolupráci s tzv. mistrovskými školami vytvářet výukové programy a učební texty. Druhá vlna tvorby mistrovských kvalifikací pokročí v úzké spolupráci s cechy a profesními sdruženími, jejichž členové tvoří základ pracovních skupin. Projekt čeká také dokončení koncepce spolupráce škol, cechů, hospodářské komory a agrární komory pro systém mistrovské zkoušky. Dále se navrhne způsob výběru zkušebních komisařů, pro něž připraví workshopy. Průběžně se pracuje na prostupnosti mistrovské zkoušky do terciárního prostoru. Jedním z dalších cílů je zkvalitnit a pozvednout přitažlivost řemesla.

 

Zdroj: Aktualita NPI ČR