258/2005 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.

Schválený:
258/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., a podle § 11d odst. 10 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb., se mění takto:
1. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 až 10e zní:
 
"§ 5
Schválení odběratele
(1) Žádost o schválení10) odběratele10a) se podává Fondu na Fondem vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o schválení odběratele je
a) doklad, že žadatel je podnikatelem podle obchodního zákoníku,
b) prohlášení žadatele, že každá dodávka mléka bude označena dokladem, který umožní identifikovat mléko10b),
c) prohlášení žadatele provádět činnosti týkající se výběru dávky a vedení evidence stanovených předpisy Evropských společenství10c),
d) prohlášení žadatele, že veškeré mléko bude dodávat výlučně do podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, ve kterých jsou mléko nebo mléčné výrobky ošetřeny, zpracovány a baleny (dále jen "zpracovatelský podnik").
(3) Fond schválí odběratele na základě žádosti o schválení odběratele, jestliže žadatel
a) zavedl evidenční systém schopný zajišťovat poskytování informací podle § 13,
b) bude provádět odběry mléka za účelem zjištění obsahu tuku v mléce, který je součástí plnění individuálního referenčního množství mléka, v laboratořích schválených podle zvláštního právního předpisu10d).
(4) Seznam schválených odběratelů uveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Jestliže schválený odběratel ukončí svoji činnost, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Fondu, včetně vyúčtování dosavadních plnění podle jednotlivých producentů2).
(6) Fond zruší schválení odběratele v případech stanovených předpisy Evropských společenství10e), při opakovaném porušení prohlášení odběratele podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d), při opakovaném porušení podmínek uvedených v odstavci 3 nebo při ukončení činnosti odběratele.
(7) Zrušení schválení odběratele Fond neprodleně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
10) Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
10a) Čl. 5 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
10b) Čl. 24 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
10c) Čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
Čl. 23 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
Čl. 24 odst. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
10d) Zákon č. 166/1999 Sb.
10e) Čl. 23 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.".
2. V § 6 odst. 3 se slovo "dvakrát" nahrazuje slovem "jednou" a slova "a 1. říjnu" se zrušují.
3. V § 6 odst. 4 se slovo "(elektronicky)" zrušuje.
4. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 10f zní:
 
"§ 6a
V dvanáctiměsíčním období 2005/200610f) lze rezervu rozdělovat ke dni 1. srpna 2005 a 1. března 2006. Pro rozdělování rezervy k 1. březnu 2006 platí § 6 odst. 4 obdobně.
10f) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.".
5. V § 7 odst. 1 větě první se slova "se podává" nahrazují slovy "musí být doručena".
6. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , požaduje-li producent2) přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky".
7. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; u žádostí o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej ve dvanáctiměsíčním období 2005/200610f) musí být doklad o schválení a registraci zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, doručen Fondu nejpozději v den zahájení přímého prodeje mléka".
8. V § 7 odst. 2 písm. e) se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a".
9. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
10. V § 7 odst. 3 větě druhé se slovo "nejméně" nahrazuje slovy "více než".
11. V § 7 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:
"(4) Ke dni 1. března příslušného kalendářního roku se producentům2), kteří požádali o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě propočtu jejich výrobní kapacity (§ 14 odst. 2) vynásobené koeficientem ne větším než 1, stanoveným Fondem na základě podílu vyčleněné části rezervy pro přidělení nových a zvýšení stávajících individuálních referenčních množství mléka pro dodávky (§ 6 odst. 4) a součtu všech nároků žadatelů o zvýšení stávajících individuálních referenčních množství mléka pro dodávky a žadatelů o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky.
(5) Producentům2), kteří požádali o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej nebo přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej, Fond přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě propočtu jejich výrobní kapacity (§ 14 odst. 2) vynásobené koeficientem ne větším než 1, stanoveným Fondem na základě podílu vyčleněné části rezervy pro zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej nebo pro přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej (§ 6 odst. 4) a součtu všech nároků žadatelů.
(6) Producentům2), kteří připravují opětovné zahájení produkce podle předpisů Evropských společenství12), Fond přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě propočtu jejich současné výrobní kapacity (§ 14 odst. 2). Žádost o přidělení individuálního referenčního množství mléka doručí producent2) Fondu nejméně 60 dnů před opětovným zahájením produkce, avšak nejpozději 31. ledna příslušného kalendářního roku.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.
12. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:
 
"§ 7a
(1) Producentům2), kteří ke dni 1. srpna 2005 požádají o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a kteří pro dvanáctiměsíční období 2004/200510f) měli přiděleno individuální referenční množství mléka pro dodávky, se přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) vynásobené koeficientem. Koeficient stanoví Fond na základě podílu vyčleněné části rezervy pro přidělení nových a zvýšení stávajících individuálních referenčních množství pro přímý prodej a součtu všech nároků žadatelů o individuální referenční množství přímého prodeje. Stanovený limit pro přidělení je plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) na více než 95 %. Nárok žadatele se vypočítá jako rozdíl plnění dodávek za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) a dodávek podle stanoveného limitu. Producent2) nesmí dosáhnout stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky převodem tohoto individuálního referenčního množství na jiného producenta2). Pokud producent2) nedosáhne výše stanoveného limitu individuálního referenčního množství pro dodávky a prokáže Fondu, že k dočasnému postižení výrobní kapacity došlo v důsledku zásahu vyšší moci12a), Fond zohlední dočasné postižení výrobní kapacity při stanovení limitu pro přidělení.
(2) Producentům2), kteří ke dni 1. srpna 2005 požádají o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, popřípadě pro přímý prodej a kteří pro dvanáctiměsíční období 2004/200510f) měli přiděleno individuální referenční množství mléka pro dodávky, popřípadě pro přímý prodej, se přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období na základě plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) vynásobené koeficientem. Koeficienty stanoví Fond na základě podílu vyčleněné části rezervy pro přidělení nových a zvýšení stávajících individuálních referenčních množství pro dodávky a pro přímý prodej a součtu všech nároků žadatelů o individuální referenční množství pro dodávky a přímého prodeje. Stanovený limit pro přidělení je plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) na více než 95 %. Nárok žadatele se vypočítá jako rozdíl plnění dodávek a přímého prodeje za dvanáctiměsíční období 2004/200510f) a dodávek a přímého prodeje podle stanoveného limitu. Producent2) nesmí dosáhnout stanoveného limitu individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej převodem tohoto individuálního referenčního množství na jiného producenta2). Pokud producent2) nedosáhne výše stanoveného limitu individuálního referenčního množství pro dodávky a přímý prodej a prokáže Fondu, že k dočasnému postižení výrobní kapacity došlo v důsledku zásahu vyšší moci12a), Fond zohlední dočasné postižení výrobní kapacity při stanovení limitu pro přidělení.
(3) Producentům, kteří ke dni 1. srpna 2005 požádají o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a kteří nejsou držiteli individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, Fond přidělí individuální referenční množství mléka pro příslušné období podle § 7 odst. 5.
(4) Není-li stanoveno jinak, platí pro přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej k 1. srpnu 2005 § 7 obdobně, s výjimkou § 7 odst. 2 písm. e).
(5) Pro přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej k 1. březnu 2006 platí § 7 obdobně.
12a) Čl. 40 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.".
13. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Snížení individuálního referenčního množství mléka se neprovede u producenta2), kterému bylo v příslušném dvanáctiměsíčním období10f) přiděleno nové individuální referenční množství mléka13a), a u producenta2), který v příslušném dvanáctiměsíčním období opětovně zahájil produkci mléka.".
Poznámka pod čarou č. 13a zní:
"13a) Čl. 15 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.".
14. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " ; o této skutečnosti Fond producenta2), který je nabyvatelem individuálního referenčního množství mléka nebo jeho části, neprodleně písemně vyrozumí".
15. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) darování referenčního množství mléka mezi příbuznými v řadě přímé.".
16. V § 8 odst. 5 se slovo "se" nahrazuje slovem "Fond".
17. V § 9 odst. 2 větě první se slova "s převodem nebo přechodem" nahrazují slovy "s potvrzením o převodu nebo potvrzením o přechodu" a ve větě druhé se slova "bez zbytečného odkladu" zrušují.
18. V § 10 odst. 2 větě první se slovo "jedenkrát" nahrazuje slovem "dvakrát" a věta druhá se zrušuje.
19. V § 10 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "a o provedení změny podle odstavce 1 neprodleně informuje žadatele".
20. Na konci textu § 11 se doplňují slova " , a to v listinné i elektronické podobě".
21. V § 12 odst. 1 se slovo "sdělí" nahrazuje slovem "rozhodne", slova "všem producentům2), kteří překročili" se nahrazují slovy "zda producent překročil" a slova "a jejich příslušným odběratelům" se nahrazují slovy "a neprodleně sdělí jeho příslušnému odběrateli".
22. V § 12 odst. 2 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "obdobně jako při stanovení dávky za překročení referenčního množství mléka podle odstavce 1, avšak nepřihlíží se k referenčnímu obsahu tuku8) v prodaném mléku a mléčných výrobcích21a).".
Poznámka pod čarou č. 21a zní:
"21a) Čl. 12 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.".
23. V § 13 odst. 1 se za slova "obsahu tuku v mléce" vkládají slova " , odběratel předloží Fondu také seznam22) zpracovatelských podniků zabývajících se ošetřením a zpracováním jím dodaného mléka, včetně množství mléka, které těmto zpracovatelským podnikům dodal", slovo " , popřípadě" se nahrazuje slovem "a" a slovo "(elektronicky)" se zrušuje.
24. V § 13 odst. 2 větě první se za slova "o plnění individuálního referenčního množství mléka" vkládají slova "pro dodávky v členění podle jednotlivých odběratelů, včetně množství jim dodaného mléka, a informace22) o plnění individuálního referenčního množství mléka" a slovo "(elektronicky)" se zrušuje.
25. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Na základě oznámení o plnění individuálních referenčních množství mléka podle odstavců 1 a 2 zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup plnění vnitrostátního referenčního množství mléka pro dodávky a pro přímý prodej v příslušném kalendářním měsíci nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.".
26. V § 14 odst. 1 se slova "období, počínaje 1. dubnem příslušného kalendářního roku23)" nahrazují slovy "období10f)" a poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.
27. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 14a
Společné ustanovení
Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematického zaokrouhlování na 2 desetinná místa.".
28. Příloha č. 3 se zrušuje.
29. V příloze č. 4 ve sloupci 1 se slovo "podání" nahrazuje slovem "doručení".
30. V příloze č. 4 ve vysvětlivce se slova "na základě podílu vyčleněné části z rezervy a součtu všech požadovaných nároků jednotlivých žadatelů podle sloupce 4" nahrazují slovy "podle § 7 odst. 4".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
2. Rozhodnutí o schválení odběratele vydaná podle dosavadních právních předpisů, která nebyla zrušena rozhodnutími o schválení odběratele vydanými na základě žádosti o schválení podle § 5 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a doručené Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pozbývají platnosti dnem 31. října 2005.
3. Fond nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o vyčleněné části rezervy, kterou použije k přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej a ke zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky a přímý prodej k 1. srpnu 2005.
4. Žádost producenta o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej nebo o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, popřípadě pro přímý prodej k 1. srpnu 2005 musí být doručena Fondu nejpozději do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Zgarba v. r.