Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Systémový přístup jako spolehlivý průvodce otevřených a zodpovědných škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Kultura si dává strategii k snídani. Výrok Petera Druckera, který je nejen populární, ale navíc i pravdivý. Kultura je jakýsi univerzální multiplikátor, který ovlivňuje veškeré další aktivity a snažení.

 

 

 

Řízení školy onlineNaše zvyky, postoje, východiska a hodnoty, jejichž filtrem vnímáme svět, mají na naše chování obrovský vliv. Projevují se v různých oblastech s odlišnou intenzitou, někdy jsou dokonce dominantním faktorem. Nikoho tedy nepřekvapí, že kultura školy a její hodnotová východiska, mají na výsledek vzdělávání zásadní dopad.
Koncept Rosteme předpokládá, že v centru všeho je žáka rozvoj jeho potenciálu. Je určen školám, které se ztotožňují s principem otevřenosti a zodpovědnosti. Od toho se odvíjí vše podstatné. Toto východisko dává jasnou odpověď při plánování, formátu i obsahu výuky. Soustředění se na žákys sebou nese obrovskou odpovědnost, nutnost konzistence, ale i individuálního přístupu. Bez jasné struktury, cílů, vůle učit se a otevřeně naslouchat všem aktérům to možné není.
Řízení školy online
 • náš úkol je probrat látku, vyzkoušet, rozdat známky, padni komu padni
 • všichni na to nemají, je třeba ses tím smířit
 • na výchovu jsou tu rodiče, my jen učíme
 • na nedostatky je třeba upozorňovat, když nějaký najdeme, snižujeme hodnocení
 • jsme spravedliví, všichni mají stejné podmínky, pokud se to někomu nelíbí, jeho problém

 

 
 • žákům se chováme s respektem, našim hlavním úkolem je pomáhat jim maximálně rozvíjet jejich potenciál
 • vytváříme pro učení nejlepší možné podmínky
 • používáme efektivní výukové metody zjednodušující zapamatování i hloubku pochopení
 • žákům předáváme to, co v životě nejvíce ocení
 • všem se snažíme pomáhat, cílem zpětné vazby je kvalitnější výuka a podpora motivace
 • sami se učíme, jak učit lépe
 • cítíme velkou odpovědnost a svá rozhodnutí neopíráme jeno dobré úmysly
 • sledujeme, co se nám daří, a na základě dat hledáme nejlepší cestu ke zlepšení

 

Vzdělávání je složité, komplexní a dlouhodobé, mnoho věcí není snadné rozklíčovat jen prostým pozorováním. Je to podobné jako řídit v mlze. V té se rychle jet nedá, je to nebezpečné a nezodpovědné. Ale ve vzdělávání se mlha jen tak nerozplyne a jet pomalu dlouhodobě nejde. Rezignovat na rozvoj potenciálu jen proto, že je to náročné, je úplně stejně nezodpovědné jako chaotická, nedůsledná a didakticky lajdácká výuka. Často je mlha nevědomá, důsledek nedostatečné otevřenosti a neochoty cokoliv řešit, dokud nevznikne zásadní problém. To ale není případ škol, kterým je koncept Rosteme určen. Ty jen potřebují nástroje, které jim umožní mlhu rozfoukat, resp. zvládat komplexnost díky výrazně strukturovanějšímu a transparentnějšímu rámci, ve kterém se pohybují. Pak mohou jet rychle a přitom bezpečně. Mohou rozvíjet potenciál skutečně naplno, zároveň zodpovědně a predikovatelně. Škola má možnost získat ucelený obrázek – včetně měkkých prvků své kultury a případných slabin. Dokonce vidí i to, co „už všichni vědí!“ Má prostor, který dokáže nastavit zrcadlo a konfrontovat viděné s cíli vzdělávání. Systémový přístup není soutěž krásy. Jde o snahu za daných okolností dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Ne všechny předpoklady se naplní, ale důležité je rozklíčovat příčiny a zlepšit tak svůj příští odhad. Je důležité mít co nejlepší obraz reality a nelhat si do kapsy tam, kde tohok chlubení moc nenajdeme.

Řízení školy online

Aby mohl lékař udělat správnou diagnózu, potřebuje znát všechny projevy včetně těch nepříjemných. Čím více informací má, tím přesnější diagnózu a účinnější a šetrnější léčbu může určit. Žáci ani rodiče nejsou žádní pacienti. Jsou to aktivní účastníci vzdělávacího procesu a tím spíše je důležité si sdílet své pohledy. Otevřenost školy umožňuje všem sdílet své dojmy a zásadně tak zpřesnit vzájemnou představuo tom, co se reálně děje a jak příslušné situace vnímají jejich aktéři. Nezkreslený pohled pak vytváří skvělé předpoklady pro kompetentní a zodpovědné rozhodování a otevírá prostor pro používání sofistikovanějších nástrojů, které jsou při absenci otevřenosti a systémového přístupu jen obtížně použitelné.
Není žádným paradoxem, že díky otevřenosti se škola chová i daleko odpovědněji.
Situace A: Myslíme to dobře, spoléháme se na vlastní letité zkušenosti. Pokud vzniknou problémy, otevřeně se je snažíme řešit. Nároky jsou ale velmi vysoké, narážíme na přetížení. Ne vše, do čeho se pustíme, přinese očekávané výsledky.
Situace B: Pravidelně sledujeme všechny klíčové faktory. Kromě vlastních pozorování máme k dispozici i zpětnou vazbu od rodičů a žáků. Díky tomu máme velmi dobrou představu o skutečném stavu věcí a jsme schopni velmi rychlea efektivně konat. Postupně také roste důvěra žáků i rodičů, kteří vnímají a respektují naši kompetentnost a stále více se aktivně zapojují a vhodně doplňují výuku. Spoustu věcí dokážeme předjímat, prevence není jen prázdný pojem a víme, kam investovat svůj čas, kde žákům přinese nejvíce. Můžeme plánovat dlouhodobě.
Příklad: Vyberme 3 faktory. V Rosteme jich sledujeme 36, pro příklad stačí tyto. U každého využíváme škálu A0 až C2, ke všem úrovním existují konkrétní nástroje a doporučení, včetně jejich náročnosti a např. také podmíněnosti ostatními faktory či specifickými okolnostmi.
 Řízení školy online
 
 
vzájemná důvěra
maximální hloubka zpracování, minimální
kognitivní
zátěž
svědomitost, akceschopnost, směřování k mistrovství
Sounáležitost je zásadní prvek pocitu bezpečí, vzájemná důvěra je nutnou podmínkou pro efektivní výukua vnitřní motivaci žáků. V této oblasti neděláme nikdy kompromisy, cíleně na posilování důvěry pracujemea v případě jakýchkoliv problémů je prioritně řešíme, i na úkor ostatních aktivit.
Dbáme na to, aby si žáci odnesli maximum již ze školy. Sledujeme a jsme schopni odlišit, co se naučili během výuky a co v rámci domácí přípravy. Stejně tak přesně chápeme, co navíc díky zvládnuté didaktice žákům dáváme ve srovnání se samostudiem. Aktivity jsou strukturovány tak, aby minimalizovali vnější
kognitivní
zátěž a žáci tak měli větší prostor pro vytváření náročnějších a pevnějších schémat.
Po inteligenci je míra svědomitosti nejlepším prediktorem spokojeného života, proto se tomuto faktoru velmi věnujeme. Není to jen nahodilý vedlejší produkt výuky, ale cíleně aktivity strukturujeme tak, aby žáci jasně vnímali výhody důslednosti, spolehlivosti a kvalitní práce. Systém hodnocení jasně zvědomuje vazbu mezi pílí a výsledkem, vyzdvihuje podíl každého žáka a dopad jeho rozhodnutí na sebe a ostatní. Svým vzorem dáváme jasně najevo, že je třeba vždy začínat u sebe a nečekat, až někdo jiný vyřeší náš problém nebo nám ukáže cestu.
Řízení školy onlineUčitelé mají obrovskou odpovědnost. Pečlivá příprava tak není práce navíc. Reálný obraz umožňuje i správnou prioritizaci a dokáže tak přetížení velmi efektivně předcházet. Dává žákům vzhledem k dané situaci maximum možného. Umožňuje učitelům rozvíjet se rychleji než jen přirozeným sbíráním zkušeností. Školám, kde je alfou a omegou rozvoj potenciálu, dodává koncept Rosteme nadhled, přehlednost a spolehlivější výsledky.
Průvodce škol, které rostou společně se svými žáky.

 

Zdroj: Pro časopis Řízení školy Tomáš Hruda, propagátor studijní autonomie a celoživotního systémového rozvoje talentu

 

 

 


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Archiv článků