Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

MŠMT předložilo návrh nařízení vlády, které zachová praktické vyučování na středních školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá do zkráceného meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Novela nařízení vlády reaguje zejména na přijetí zákona č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona“), který nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015, a na přijetí vyhlášky č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

Návrh reaguje na znemožnění praktického vyučování žáků mladších 18 let ve středních školách výše uvedenými předpisy, kdy je žákům těchto škol zakázáno manipulovat s vybranými chemickými látkami. V souvislosti s tímto tak nemohou naplnit rámcové vzdělávací programy.

Návrh zajistí opětovné pokračování praktického vyučování na školách v původním rozsahu.

Návrh novely nařízení vlády nemá nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Návrh bude mít příznivý dopad na podnikatelské prostředí v České republice, neboť zajistí dostatečné odborné vzdělávání budoucích pracovníků.

Vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout novou úpravu v co možná nejkratším čase, rozhodl ministr pro legislativu, lidská práva a rovné příležitosti a předseda Legislativní rady vlády, že se hodnocení dopadů regulace v případě předkládaného materiálu neprovede. Rovněž byla změněna lhůta pro uplatnění připomínek a omezen okruh připomínkových míst v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 361/2007 SB., KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

§ 12a

Mladiství žáci smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo žíravé jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dohledem odpovědné osoby. S chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické mohou nakládat jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu 24). Omezení nebo zákazy stanovené v jiných právních předpisech týkající se nakládání s látkami nebo směsmi uvedenými ve větě první se nepoužijí.

24) § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

ODŮVODNĚNÍ

Obecná část

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“).

Navrhované nařízení vlády reaguje na současný právní stav, který neumožňuje, aby v rámci praktického vyučování mohli žáci odborných škol nakládat se všemi chemikáliemi tak, aby mohly být naplněny požadavky rámcových vzdělávacích programů i aby žáci byli řádně připraveni na praxi. Co se týká praktického vyučování, platí podle § 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že se na žáky středních škol vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Ohledně pracovních podmínek žen a mladistvých je v současné době platná vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Tato vyhláška stanoví velmi přísná pravidla pro práci mladistvých s chemickými látkami a práci s většinou chemických látek, které lze označit za nebezpečné, žíravé či toxické, zakazuje. Práci s těmito látkami nepovoluje ani v rámci přípravy na povolání ani pod dohledem či dozorem odborně způsobilé osoby. Takováto pravidla reflektují skutečnost, že se jedná o pravidla určená pro mladistvé zaměstnance, kteří s látkami pracují trvale v rámci zaměstnaneckého poměru.

Do 1. prosince 2015 řešil otázku zacházení s chemickými látkami v rámci praktického vyučování také zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), který v § 44a odst. 6 stanovil, že fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo žíravé jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dozorem odpovědné osoby. S chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické mohou nakládat jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí. Toto ustanovení umožňovalo, aby v rámci přípravy na povolání žáci mladší 18 let nakládali se zmiňovanými látkami.

V rámci schválené novely zákona č. 258/2000 Sb. bylo toto ustanovení vypuštěno (účinnost 1. prosince 2015). Nebylo však vypuštěno z věcného důvodu, nýbrž proto, že do věcné materie zákona o ochraně veřejného zdraví systémově nepatří. Nastala tedy výše popsaná situace, kdy žáci odborných škol nemohou nakládat s řadou chemických látek v rámci výuky.

Tato situace je problematická hned z několika důvodů jak vzdělávacích, tak i praktických. Vzdělávání ve školách se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů (§ 3 odst. 3 školského zákona), které musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem (§ 5 odst. 1 školského zákona). Například Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie v části týkající se odborné chemie stanoví, že praktické činnosti musí činit minimálně 35 % výuky.

Střední vzdělávání má připravit na výkon povolání nebo pracovní činnosti (§ 57 školského zákona). V současné době právní předpisy neumožňují žákům mladším 18 let aktivně se účastnit praktického vyučování. Školy tuto situaci řeší například tím způsobem, že žáci sestaví aparaturu, avšak chemický pokus (či jiný pracovní postup) předvede pouze učitel a žáci jej pozorují. Takové praktické vyučování je zcela nevyhovující.

Nedostatečné řešení je rovněž přesunutí praktického vyučování do 4. ročníku, kde jsou zpravidla vyučováni zletilí žáci, neboť pouhý necelý školní rok výuky není dostatečný, aby si žáci vybudovali pracovní návyky, u tříletých oborů pak toto řešení je nemožné.

Řešení formou úpravy školského zákona je nedostatečné, neboť jeho novela (sněmovní tisk 611) je teprve v 1. čtení, zatímco situaci je třeba napravit co možná nejdříve.

V případě zachování stávajícího právního stavu střední školy nebudou schopné dodržet rámcový vzdělávací program, absolventi oborů nebudou připraveni pro výkon povolání ani pracovní činnosti, neboť nebudou mít dostatečně upevněné pracovní návyky a postupy.

Z důvodů výše uvedených se navrhuje, aby nařízení vlády stanovilo speciální pravidlo vztahující se na mladistvé žáky středních škol při praktickém vyučování, studenty vyšších odborných škol při praktické přípravě a studenty vysokých škol při praktické výuce a praxi, tj. aby mladiství žáci směli nakládat se zmiňovanými látkami. Úprava se přebírá ze zákona č. 258/2000 Sb. (ve znění do 30. 11. 2015). Odborná příprava mladistvých žáků tak bude moci opět probíhat v původním rozsahu.

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení byla vydána, a s předpisy Evropské unie

Předložený návrh novely nařízení vlády respektuje rozsah a meze zákonného zmocnění stanoveného v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento zákon v § 7 odst. 7 zmocňuje k vydání prováděcího právního předpisu ke stanovení rizikových faktorů pracovních podmínek, jejich členění, hygienických limitů, způsobu jejich zjišťování a hodnocení a minimálního rozsahu opatření k ochraně zdraví zaměstnance.

Návrh novely nařízení vlády je v souladu s předpisy Evropské unie. Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků v článku 7 odst. 3 stanoví, že členské státy mohou právními nebo správními předpisy povolit pro dospívající odchylky od odstavce 2, pokud jsou nezbytné pro jejich odborné vzdělávání a za podmínky, že ochrana jejich bezpečnosti a zdraví bude zajištěna tím, že práce budou vykonávány pod dohledem příslušné osoby ve smyslu článku 7 směrnice 89/391/EHS a s výhradou zajištění ochrany poskytované uvedenou směrnicí.

3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny

Za platného právního stavu není možné při praktickém vyučování ve školách dodržet podmínky vyhlášky č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, praktické vyučování tak nemůže probíhat a příprava žáků na povolání je výrazně ztížena.

Přijetím novely nařízení vlády se zajistí opětovné pokračování praktického vyučování na školách v původním rozsahu.

Bližší odůvodnění návrhu je uvedeno výše v bodu 1.

4. Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)

Žádost o neprovedení hodnocení dopadů regulace je zdůvodněna obecnou potřebou přijmout novou úpravu v co možná nejkratším čase. Nad to návrh novely nařízení nepředpokládá žádné dopady s výjimkou pozitivního dopadu na podnikatelské prostředí v ČR, když pouze navazuje na stav, který úspěšně fungoval do 30. 11. 2015. Oproti právnímu stavu před 1. 12. 2015 tedy nedochází k žádným věcným změnám. Výjimka z RIA byla povolena předsedou Legislativní rady vlády dopisem ze dne 6. 1. 2016.

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí

Návrh novely nařízení vlády nebude mít nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Návrh bude mít příznivý dopad na podnikatelské prostředí v České republice, neboť zajistí dostatečné odborné vzdělávání budoucích pracovníků. Rovněž se nepředpokládají sociální dopady ani dopady na životní prostředí.

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace

Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu diskriminace.

7. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

Navrhovaná úprava nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů a ani nemění již existující zpracování osobních údajů. Zavedením právní úpravy nevzniká potenciální nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů.

8. Zhodnocení korupčních rizik

Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst.

9. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy na rovnost mužů a žen

Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady rovnosti mužů a žen.

Zvláštní část

K Čl. I:

Navrhuje se, aby mladiství žáci směli nakládat se zmiňovanými látkami. Úprava se přebírá ze zákona č. 258/2000 Sb. (ve znění do 30. 11. 2015). Odborná příprava mladistvých žáků tak bude moci opět probíhat v původním rozsahu.

K Čl. II:
Naléhavý obecný zájem na zajištění dostatečného odborného vzdělání budoucích pracovníků vyžaduje, aby novela nařízení vlády vstoupila v účinnost dnem vyhlášení.


Diskuse - Počet příspěvků: 0