Výzkum k tvorbě a realizaci ŠVP v ZUŠ

Vydáno:

V rámci projektu Podpora ZUŠ provádí Národní institut pro další vzdělávání (dále také „NIDV“) výzkum, jehož cílem je dodání údajů a podkladů pro zpracování strategických doporučení a návrhů na podporu kurikulární reformy a zejména dodání podkladů pro analýzu vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků ZUŠ.

Výzkum k tvorbě a realizaci ŠVP v ZUŠ
Mgr.
Luboš
Lisner
 
manažer projektu, NIDV
V rámci kvalitativní části výzkumu provedla agentura STEM/MARK 30 hloubkových rozhovorů s vedoucími pracovníky ZUŠ. Kvantitativní část výzkumu byla realizována prostřednictvím dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 262 ZUŠ. Dotazník vyplnilo 796 respondentů, z toho 381 vedoucích a 415 pedagogických pracovníků (494 respondentů hudebního oboru, 182 výtvarného oboru, 74 tanečního oboru a 46 literárně-dramatického oboru).
Následující text je výběrem z veřejné výzkumné zprávy, která je dostupná na stránkách http://www.nidv.cz/cs//projekty/projekty-esf/podpora-zus.ep/.
PROCES TVORBY ŠVP A PODMÍNKY ŠKOL PRO TVORBU ŠVP
Postoj k ŠVP, okolnosti tvorby ŠVP
Jak vyplývá z hloubkových rozhovorů,
většina ředitelů ZUŠ vítá zavedení ŠVP
především proto, že umožnil celkově modernizovat obsah výuky a sladit hodinové dotace vyučovaných předmětů s aktuálními potřebami. Podle výsledků kvalitativní i kvantitativní části výzkumu je
uvolnění hodinových dotací
nejčastěji uváděnou předností ŠVP a také nejvíce zjevným praktickým dopadem na vyučovací proces. ŠVP sice dává ZUŠ značnou autonomii, ale současně vnáší do výuky „pořádek“. Přiměl školy, aby své cíle fixovaly v závazném dokumentu.
Z mnoha rozhovorů však vyplývá, že hlavně zpočátku se školy při vytváření ŠVP
potýkaly s různými problémy
(čistě formální přístup, tvůrcům ZUŠ ve školách nebylo zcela jasné, co má ŠVP splňovat, aby mohl být schválen). Přímo odmítavý postoj k ŠVP je sice okrajový, nicméně část respondentů se o něm stále vyjadřuje zdrženlivě:
„Ono to ŠVP přijde jako dobrá myšlenka zvenku a pak to skončí na zoufalých prkotinách.“
ŠVP a vize školy
ŠVP měl kromě jiného
definovat zaměření školy
a její vizi budoucího vzdělávání. V tomto ohledu ukazuje výzkum neurčité a někdy ambivalentní výsledky. V přípravné kvalitativní části výzkumu se projevilo, že pro většinu účastníků hloubkových rozhovorů je odlišnost mezi jednotlivými ZUŠ samozřejmou skutečností. Mnozí jsou stejně přesvědčeni, že mezi ZUŠ žádné významné rozdíly nejsou. Zčásti jde zřejmě o nejasnost výkladu termínů „profilace“, „vize“ atd. Zdá se však, že část škol prostě rezignovala na nějaké obecnější cíle. Jak ukazuje kvantitativní výzkum, specifické zaměření deklaruje méně než polovina ZUŠ. Přičemž vedoucí pracovníci mnohem častěji považují svoji ZUŠ za odlišující se od jiných ZUŠ v regionu (tj. za školu s určitým zaměřením, profilem) než pedagogové.
Lze tedy usuzovat, že specializace je mnohdy jen pomyslná. Existuje spíše v mínění vedení školy než ve skutečnosti. Většina ZUŠ ve svých ŠVP jednoduše potvrdila svoji dosavadní orientaci a své přednosti (má-li takové), což zpravidla znamená zaměření na ten či onen (obvykle hudební) směr výuky.
„Zaměřujeme se hlavně na ten pop, na elektronické nástroje. Tady na Rakovnicku je to docela tradice.“
Pro profilaci školy se často ukazuje jako limitující okolnost
obsazení pedagogického sboru.
Školy se obvykle zaměřují hlavně na ty předměty (především nástroje), ve kterých mají zkušené a pro věc zapálené vyučující.
Vytvoření ŠVP
Jak plyne z kvantitativního výzkumu, ve všech ZUŠ pracovalo na
sestavení ŠVP
více osob a koordinátor ŠVP měl hlavně roli redaktora. Jednotlivé pasáže věnované oborům a specializacím vytvořili vyučující těchto specializací.
Roli koordinátora
v některých případech plnil ředitel školy, většinou byl ale touto úlohou pověřen jeho zástupce. Pokud jde o metodickou podporu,
výstupy kvalitativního výzkumu
naznačovaly významnou a velmi pozitivní roli školení organizovaných NIDV a spíše ambivalentní hodnocení metodické příručky
„Manuál pro tvorbu ŠVP“
.
V kvantitativním výzkumu se ukazuje, že
vedoucí pracovníci
(kteří se nejspíš na tvorbě ŠVP podíleli nejvíce) hodnotí přínos Manuálu, seminářů NIDV a seminářů se zástupci škol v pilotním programu zhruba na stejné úrovni.
Dvojakost v hodnocení Manuálu
se v kvantitativním výzkumu nepromítnula. Pedagogové nejlépe hodnotí právě Manuál, seminářů se mnozí z nich nezúčastnili. Celkově vzato, z kvalitativního i kvantitativního výzkumu je zřejmé, že
respondenti považují metodickou podporu za uspokojivou.
OČEKÁVANÝ DOPAD ŠVP NA VYUČOVACÍ PROCES V ZUŠ
Jak naznačil kvalitativní výzkum, v minulých letech bylo běžné, že ZUŠ ve výuce využívaly postupy, které nebyly zcela v souladu s tehdejšími osnovami. Obvykle šlo o
odchylky od osnov v hodinových dotacích
u výuky předmětů (nástrojů), se kterými se ve starých osnovách nepočítalo. Nakolik rozšířenou byla tato praxe, nelze kvantitativním výzkumem zcela spolehlivě zjistit. Údaje poskytnuté vedoucími pracovníky se výrazně liší od údajů pedagogů.
Nicméně můžeme předpokládat, že vedoucí pracovníci jsou v tomto ohledu informováni lépe, a odhadnout, že
„neoficiální postupy ve výuce“
se týkaly necelé poloviny ZUŠ. Téměř všichni respondenti uvádějí, že ony „neoficiální postupy“ zahrnuli do ŠVP a tím je „legalizovali“. Prvním zřejmým dopadem ŠVP je tudíž
nové nastavení učebního plánu
a učebních osnov, a to
nastolení souladu mezi skutečností a dokumentem.
Kvantitativní i kvalitativní výzkum ukazují, že většina škol měla předem určité záměry, které chtěla do ŠVP prosadit (vedoucí pracovníci jsou si přirozeně těchto záměrů vědomi častěji). V řadě případů byla předem zamýšleným záměrem ona „legalizace neoficiálních postupů ve výuce“. Takže předem zamýšlenými záměry byly v naprosté většině
nové hodinové dotace
(více než dvě třetiny respondentů). Ale mnohé ZUŠ měly velkorysejší plány.
Výsledky kvalitativního výzkumu však ukazují, že v řadě škol se
plány na zásadnější změny
dostaly do ŠVP v poněkud skromnější podobě:
„Měli jsme odvážnější plány, ale nakonec jsme zůstali tak trochu při zemi. Chtěli jsme rozvinout kolektivní souborové hry, co se týče oboru, více propojit spolupráci jednotlivých oborů v rámci školy a více prezentace.“
Kvantitativní analýza poskytuje obdobné výsledky. Podle zhruba dvou třetin respondentů měla jejich ZUŠ určité záměry, které chtěla zařadit do ŠVP. Ale skutečně závažné změny, jako zavedení nových učebních metod, celková reorganizace výuky nebo nový přístup k žákům, by měly nastat jen v menšině ZUŠ. Nejběžnější z těchto závažných změn je zavedení nových učebních metod, se kterými počítá necelá polovina respondentů. Skutečně zásadní obrat, zahrnující všechny tři výše uvedené změny, lze očekávat nejvýše u pětiny – čtvrtiny škol.
Odpovědi na otázky po záměrech, které měly být vtěleny do ŠVP a po dopadech přijetí ŠVP na proces výuky, ukazují, jaké faktické změny ŠVP v ZUŠ přináší. Z kvalitativního i kvantitativního výzkumu vyplývá, že podle většiny vedoucích pracovníků i pedagogů
nebude přijetí ŠVP znamenat opravdu významnou změnu
v procesu výuky.
„Já si myslím, že významnou změnu to neznamená, jelikož ta škola jela už předtím a teď je to podpořeno papírově.“
Změny jsou v naprosté většině organizační (typicky jde o změnu hodinových dotací).
Změny v didaktice, přístupu k žákům jsou spíše okrajové.
Stojí za pozornost, že pedagogové si jednak častěji „vzpomínají“ na záměr zařadit nový přístup k žákům do ŠVP a také jsou mnohem pesimističtější, pokud jde o jeho skutečné uplatnění ve vyučovací praxi.
Kvalitativní výzkum také ukazuje, že ředitelé škol na téma
„nový přístup k žákům“
reagují spíše rozpačitě. Jednak nemají zřetelnou představu, co by měl „nový přístup k žákům“ znamenat, a za druhé mají většinou za to, že jde o jakousi „fakultativní“ stránku výuky – někteří pedagogové mají učitelský dar a jiní jej prostě nemají. Druhořadé zastoupení „nového přístupu k žákům“ jak mezi záměry, které by měly být zařazeny do ŠVP, tak mezi očekávanými dopady ŠVP, poukazuje na možný obecný problém ZUŠ, jejichž
pedagogové mnohdy nemají žádné nebo téměř žádné obecně pedagogické vzdělání.
V ZUŠ zcela převažují učitelé hudebního a výtvarného oboru, kteří jsou absolventy konzervatoří a uměleckých akademií.
NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ZUŠ
Z výsledků výzkumu plyne, že mezi učiteli ZUŠ je
mimořádný zájem o další vzdělávání.
Zcela spontánně se takto vyslovují ředitelé škol v hloubkových rozhovorech a soudí tak zhruba 80 % respondentů kvantitativního výzkumu. Přičemž shoda panuje mezi vedoucími pracovníky i mezi pedagogy a projevuje se zhruba stejně mezi vyučujícími všech oborů (pouze vyučující literárně-dramatického oboru hodnotí své kolegy mírně skeptičtěji).
Více než dvě třetiny dotázaných soudí, že je
nabídka dalšího vzdělávání pro učitele ZUŠ
dostatečná. V tomto ohledu se shodnou jak vedoucí pracovníci, tak pedagogové. Bližší pohled však ukazuje, že v hodnocení dostatečnosti, „objemu“ vzdělávacích akcí se projevují některé rozdíly.
Možné disproporce naznačily už hloubkové rozhovory, z nichž vyplynulo, že nedostatkem nabídek trpí některé „nové“ nástroje, větší by mohla být nabídka DVPP v nehudebních oborech, až znevýhodněny jsou zřejmě některé regiony a obecně ZUŠ vzdálené regionálním centrům. Výrazně se liší hodnocení vyučujících různých oborů. Nejlépe hodnotí situaci učitelé literárně-dramatického oboru; 80 % z nich soudí, že nabídka vzdělávání je dostatečná. Mezi vyučujícími oboru hudebního a oboru tanečního vyjadřuje tento názor zhruba 70 %. A mezi učiteli výtvarného oboru jen 55 %. Ukazuje se, že výtvarný obor je podstatně méně než ostatní obory saturován nabídkou vzdělávacích aktivit.
Kvantitativní výzkum se zaměřil na zájem o DVPP, na „objem“ nabídky vzdělávacích akcí, jejich obsah a na případné bariéry účasti. Výsledky ukazují, že zájem o vzdělávací akce je velký, nabídka je nehledě na mnohé disproporce velká, obsah je hodnocen spíše příznivě a uplatnění této nabídky se nesetkává se zásadními bariérami. Situace se tedy může na první pohled jevit jako uspokojivá.
Z hloubkových rozhovorů však vyplynulo, že některé ZUŠ sice samy připravují
vzdělávací akce
(což kvantitativní šetření potvrzuje; asi 10 % vzdělávacích akcí pořádají ZUŠ), ale nehledě na to, ZUŠ jsou jako „zákazníci“ zcela pasivní, tj. ředitelé čekají, jaká nabídka jim přijde na stůl („... jak to během roku přijde, tak na to jezdíme.“).
Nabídka akcí DVPP
je tedy zcela nahodilá, bez zpětné vazby ze strany ZUŠ. Odtud plynou disproporce v nabídce vzdělávacích akcí a nesystematičnost, na kterou si stěžují respondenti kvantitativního výzkumu.
Pokud jde o optimální formu akcí DVPP, naprostá většina dotázaných preferuje
semináře, kurzy a workshopy.
Druhou nejčastěji uváděnou formou jsou
on-line dostupné materiály
(zhruba 42 %). Na třetím místě jsou materiály tištěné, kterým však dává přednost jen menšina dotázaných. Pedagogové a vedoucí pracovníci jsou v tomto ohledu ve shodě. Z pohledu oborů je zájem o různé formy akcí DVPP mírně odlišný.
Semináře jsou s velkým předstihem na prvním místě,
ale on-line materiály se ve významném počtu objevují jen u hudebního a výtvarného oboru. U oboru tanečního a literárně-dramatického mají on-line i tištěné materiály zhruba stejnou váhu, přičemž zcela zaostávají za favorizovanými semináři.
STRATEGICKÁ DOPORUČENÍ PRO PODPORU KURIKULÁRNÍ REFORMY
Koncepční východisko
Předmětem dosavadních školských reforem byl vzdělávací obsah. Současná kurikulární reforma se soustřeďuje na žáka a jeho vzdělávací výsledky (cílem je utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a zvládnutí základů vzdělání v uměleckých oborech).
Prostředkem je
diferenciace výukových postupů i žáků
a individualizace výuky, kdy je kladen důraz na spravedlivé vzdělávací výsledky (dosažení stropu vzdělavatelnosti u každého žáka) a formativní hodnocení jako účinnou zpětnou vazbu.
Situace
Výsledky výzkumu ukazují, že skutečné změny, jak se projevují v ŠVP ZUŠ i ve výukové praxi, se týkají především školy jako organizace a jen zprostředkovaně žáka. Je faktem, že ředitelé ZUŠ vtělili do ŠVP v prvé řadě své
představy o optimálním objemu výuky
jednotlivých předmětů (což bylo jistě nutné). Modernizační cíle, které si ZUŠ stanovují (přičemž mnohé si nestanovují žádné), se vztahují k profilu školy a mají zpravidla organizační povahu, kdy je za nejdůležitější považováno nastolení souladu mezi dokumentem a skutečností. Nový přístup k žákovi sice deklarují úvodní, obecné kapitoly ŠVP, ale učební plány a osnovy zůstávají vesměs tradiční, nanejvýš obecně odkazují na individualizaci výuky.
Zájem o DVPP je sice značný,
nabídka vzdělávacích akcí není však zcela vyvážená
a je nesystematická. Kromě toho se nabídka soustřeďuje na nové metodiky výuky v rámci jednotlivých předmětů a
pomíjí obecnou pedagogickou průpravu
(která u učitelů ZUŠ, hlavně hudebního a výtvarného oboru, citelně chybí).
Situaci po zavedení ŠVP v ZUŠ je možno považovat za uskutečnění prvního kroku k naplnění cílů kurikulární reformy, protože pro ně poskytuje dostatečný prostor a pobízí školy k celkové modernizační změně. Bezprostředně však ŠVP věnují větší pozornost obecným cílům školy než didaktice, tj. potřebám žáků.
Z výsledků výzkumu vyplývá, že ZUŠ zatím na nový přístup k žákům spíše rezignují a v současné době považují za dostatečný pokrok „legalizaci“ svých dosavadních postupů.
Konkrétní záměry (z hlediska NIDV) pro podporu kurikulární reformy v ZUŠ:
*
Koordinovat nabídku vzdělávacích akcí
a překonat tak disproporce a nesystematičnost nabídky vzdělávacích akcí v rámci DVPP. Většina „bílých míst“ je zřejmá: vzdělávací akce pro výtvarný obor, vzdělávací akce pro některé předměty v rámci všech oborů,
posílení aktivity DVPP v krajích
Ústeckém, Plzeňském, Libereckém a Pardubickém. Není v možnostech NIDV řídit aktivitu soukromých vzdělávacích agentur, může však ve prospěch DVPP ZUŠ využít samotné ZUŠ. Pro překonání disproporcí by NIDV mělo
cíleně podněcovat vzdělávací akce pořádané ZUŠ
(tj. jedna ZUŠ pro ostatní ZUŠ), a to tak, aby jimi byla co nejvíce pokryta ona „bílá místa“. Lze předpokládat, že tímto způsobem lze obejít i jeden z významných problémů, a to problém finanční.
*
Pro překonání nesystematičnosti by NIDV mělo vytvořit
„balíčky“ představující vzdělávací programy pro jednotlivé předměty či oblasti
(přinejmenším pro předměty nejvíce poptávané), aby každý zájemce o vzdělávací akce předem věděl, co a v jakém objemu, posloupnosti se mu nabízí. Vzdělávací akce mohou mít také podobu
on-line dostupných materiálů
v kombinaci se související nabídkou speciálně zaměřených kurzů.
Překonání disproporcí a nesystematičnosti
může vyplnit „bílá místa“ v nabídce vzdělávacích akcí pro obory a pro předměty a učinit tuto nabídku systematičtější, ale to samo o sobě nezaručuje obrat k žákovi, jak předpokládá kurikulární reforma. Pro takový obrat je nutné, aby se učitelé věnovali pedagogickým teoriím, aby se dozvídali, jak uplatnit principy didaktiky ve svých předmětech. Klíčovým zjištěním tohoto výzkumu je, že v podmínkách ZUŠ by měla
podpora kurikulární reformy
spočívat právě v pedagogické průpravě – využívání metod sociálního učení, aktivizujících výukových metod apod.

Související dokumenty