NIDV - ucelená koncepce vzdělávání učitelů ZUŠ

Vydáno:

Proces kurikulární reformy základního uměleckého vzdělávání v České republice a realizace projektů ESF Národním institutem pro další vzdělávání vyvolaly potřebu posílení dalšího vzdělávání pedagogů a managementu základních uměleckých škol a vytvoření specifické a funkční struktury a systému vzdělávání pro tuto cílovou skupinu napříč celou republikou.

NIDV – ucelená koncepce vzdělávání učitelů ZUŠ
PhDr.
Ilona
Juhásová
 
vedoucí krajského pracoviště NIDV Karlovy Vary
Potřeba vytvořit
celostátně systematickou podporu vzdělávání pedagogů a manažerů základních uměleckých škol
vzniká v souvislosti s probíhající kurikulární reformou v oblasti uměleckého vzdělávání. RVP ZUV byl schválen v roce 2010 a od 1. 9. 2012 základní umělecké školy v celé republice vyučují podle vlastních školních vzdělávacích programů, přičemž proces zavádění ŠVP do praxe bude trvat minimálně 7 let. Situace v poskytování metodické pomoci základním uměleckým školám v této oblasti nebyla oficiálně, odborně ani lektorsky zajištěna a nebyla i nijak koordinována.
Proto dochází od 1. 2. 2014 k vyčlenění vzdělávací oblasti Základní umělecké vzdělávání ze stávající vzdělávací oblasti Základní vzdělávání na NIDV. V rámci nové vzdělávací oblasti Základní umělecké vzdělávání budou zajišťovány státem požadované kroky při zavádění školních vzdělávacích programů do praxe, tj. bude základním uměleckým školám poskytována kvalitní metodická podpora a bude připraven a realizován celostátně celistvý systém dalšího vzdělávání pedagogů a manažerů ZUŠ.
JAKÝ PŘÍNOS JE V PRAXI OČEKÁVÁN?
Vzdělávací programy budou navazovat na projekty již ověřenými obsahy i strukturou dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ.
Především však budou specificky cílené pro pedagogy základních uměleckých škol, jejichž vzdělávací potřeby jsou odlišné od vzdělávacích potřeb učitelů základních škol. Potřeba širší a kvalitnější nabídky vzdělávacích programů pro pedagogy základních uměleckých škol byla v uplynulém období často deklarována, např. výzkum v rámci projektu Podpora ZUŠ. Hlavní přínos lze spatřit ve
vytvoření základního pilíře pro vznik vzdělávání pedagogů a manažerů ZUŠ v rámci připravovaného kariérního systému.
NÁSLEDUJÍCÍ KROKY
Po oddělení vzdělávací oblasti Základní umělecké vzdělávání od vzdělávací oblasti Základní vzdělávání dojde k praktickému zahájení metodické podpory v potřebném rozsahu, k vytvoření týmu krajských garantů vzdělávací oblasti, k vytvoření obsahu a struktury vzdělávacích programů a k vytvoření týmu lektorů, včetně nastavení mechanismů kvality poskytovaných programů (akreditace) a kontrolních mechanismů (evaluační dotazníky, celkové vyhodnocení kvality).
NAVRHOVANÁ STRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ
A)
Dvouletý program – v každém kraji
 
dvouletý cyklus odborných jednodenních seminářů – celkem 16, z toho každé pololetí 4 kurzy
 
dvouletý cyklus jednodenních ICT kurzů – celkem 8, tj. každé pololetí 2 kurzy
 
dvouletý cyklus vícedenních manažerských kurzů – tj. 1–2x ročně
B)
Celoroční program během jednoho školního roku
 
balíček 4 kurzů / 32 hodin pro začínající učitele
 
balíček 4 kurzů / 32 hodin pro management školy
 
balíček 4 kurzů / 32 hodin pro zkušené učitele
C)
Celostátní programy – každoročně 1x
 
pro učitele výtvarného oboru
 
pro učitele tanečního oboru
 
pro učitele literárně-dramatického oboru
 
pro učitele určitých studijních zaměření hudebního oboru
OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
Pilíř B
je obsahově členěn na kurzy pro začínající učitele, pro zkušené učitele a pro ředitele ZUŠ.
Začínající učitelé
zde získají základní informace o zařazení ZUŠ ve vzdělávacím systému ČR, budou umět odlišit základní umělecké od zájmového vzdělávání, seznámí se s principy kurikulární reformy a pochopí provázanost uměleckého vzdělávání v ČR (ZUŠ – konzervatoře – AMU apod.). Dále získají veškeré potřebné znalosti z adaptačního procesu – od nástupního pohovoru až po zásady spolupráce s kolegy, rodiči, přípravy na vyučování, vedení třídní dokumentace a plán osobního rozvoje. Jako podstatná oblast je zde také obsažena schopnost zvládnout základní principy hodnocení žáků (kritéria, formy, diagnostika) a pochopení specifik hodnocení žáků v uměleckém vzdělávání.
Druhá oblast
je zaměřena na zkušené učitele, kteří se již pedagogické činnosti dlouhodobě věnují a potřebují si doplnit znalosti v oblastech osobního managementu, realizace a aktualizace ŠVP, v obecné didaktice a práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Třetí oblast
se věnuje ředitelům ZUŠ. Především jde o oblast time managementu (plánování, organizace práce, řešení problematiky syndromu vyhoření apod.). Dalším okruhem je získání schopnosti správně a účelně zajistit vlastní hodnocení školy, řídit proces aktualizace ŠVP a zajistit jeho naplňování.
Hlavní garant vzdělávací oblasti ZUŠ/SUŠ: PhDr. Ilona Juhásová, vedoucí krajského pracoviště NIDV Karlovy Vary, juhasova@nidv.cz

Související dokumenty