Výuková videa pro češtinu jako druhý jazyk

Vydáno:

Jazyková podpora hraje rozhodující roli v procesu integrace cizinců s odlišným mateřským jazykem. Mezi vhodné nástroje výuky jazyka patří krátká hraná videa zachycující každodenní situace - u lékaře, v práci, na úřadě apod. Cizinci takové situace denně zažívají, ale učebnice je na ně zpravidla nepřipraví. Národní ústav pro vzdělávání proto zveřejnil sérii výukových videí, bezplatně zveřejňovaných na YouTube kanálu NÚV, která mohou využít jak učitelé a lektoři češtiny jako druhého jazyka, tak samotní studenti.

 

Výuková videa pro češtinu jako druhý jazyk
Mgr.
Kamila
Sladkovská
vedoucí referátu Čeština pro cizince NÚV
Videa NÚV zachycují situace, kdy cizinec vstupuje do formální komunikace s většinovou společností, a mají za cíl ho povzbudit ke komunikaci v češtině i mimo formální situace. Vychází se přitom z přesvědčení, že se cizinci nemohou dobře integrovat do společnosti, když jediné neformální vazby, které mají, jsou kontakty pouze v rámci jejich komunity.
Videa zprostředkovávají situace, které se ve výuce dají těžko simulovat, a to také proto, že se neobjevují v učebnicích. Pro studenty znamená video zpestření výuky - podporuje k aktivitě všechny studenty zároveň a ve stejném časovém úseku a seznamuje je s českým prostředím. Videa jsou primárně určena pro lektory kurzů češtiny jako druhého jazyka, zároveň se však předpokládá, že se k nim studenti mohou sami vracet prostřednictvím snadno dostupných moderních technologií. Videa lze snadno využít i ve výuce žáků cizinců ve středním vzdělávání.
Jak překonat strach z komunikace s Čechy
Videa jsou srozumitelná a pochopitelná pro všechny cizince, nehledě na jejich úroveň znalosti češtiny. Jsou srozumitelná i v případě, že cizinci navštěvují kurzy bez zprostředkovacího jazyka. Kontext studenti vidí ve videu, není potřeba uvádět je do něj slovně, což je mnohokrát nejen bez zprostředkovacího jazyka u studenta začátečníka obtížné, ne-li nemožné.
Videa zahrnují témata
bydlení (dvě situace), řešení krizových situací, zdravotní péče a zdravotní pojištění (tři situace), styk s policií, práce a styk s úřady
, celkově tedy devět situací. Každá situace je připravena jak na jazykové úrovni A1, tak na jazykové úrovni A2. Každé video je navíc zpracováno ve variantě bez českých titulků a ve variantě s českými titulky. Na dvou jazykových úrovních se ve videích ukazuje, že s nabýváním jazykové
kompetence
se zvyšuje i samostatnost uživatele jazyka, snižují se náklady na jazykovou asistenci cizince a současně se zvyšuje potenciál integrace do majoritní společnosti. Videa mají motivovat cizince k překonání strachu v kontaktu s Čechy, naučit je, jak se mohou jazyk učit a také jak kompenzovat jeho (prozatím) nedostatečnou znalost. Mezi cíle videí patří upozornit na to, že bez vstřícnosti komunikačního partnera je domluva na úrovni A1 obtížná a že rodilý mluvčí musí být k úspěšné komunikaci nápomocen.
Témata zohledňují potřeby cílové skupiny cizinců žádajících o trvalý pobyt. Např. v tématu bydlení se cizinci neubytovávají v hotelu, ale řeší problém s majitelem bytu. V tématu práce si vyměňují směnu kvůli zkoušce z českého jazyka a dotazy směřují ke kolonce ve formuláři úřadu. Videa zprostředkovávají celou autentickou komunikační situaci a dávají možnost seznámit se s jazykovými strukturami v konkrétním kontextu i se sociokulturním kontextem.
V běžných situacích běžně mluvená čeština
Cizinci mají možnost vidět a slyšet různé mluvčí a jejich mluvní styly. Ve videích figurují v rolích jak muži, tak ženy různého věku. Usiluje se i o to, aby čeština byla co nejpřirozenější a co nejméně upravovaná; mluvčí ve videích používají běžně mluvenou češtinu.
V každé situaci si navíc cizinci mohou osvojit více komunikačních dovedností, s videonahrávkami lze tudíž pracovat nejen na základě tematickém (v lékárně - lék, na recept, na lačno, rýma, kašlat atp.), ale i jazykově funkčním (žádost, dotaz, omluva, poděkování, ověření informace). Video lze využít pro nácvik komunikačních strategií, které mohou cizinci uplatnit v mnoha běžných komunikačních situacích (žádost, omluva, ověření porozumění atd.) v autentickém kontextu. Zároveň nabízí studentům vhled do interkulturního vzdělávání; mají možnost seznámit se s typickými gesty a zvyky, které doprovázejí různé komunikační situace. Videa rovněž zahrnují potřebné sociokulturní informace, jako jsou formy pozdravu, vzdálenost mezi osobami při komunikaci, použití tykání a vykání, pomoc starým lidem a všem, kteří to potřebují, atd.
Výuková videa lze efektivně zapojit do výuky, která cíleně rozvíjí řečové dovednosti a podporuje komunikační kompetenci cizince v jazyce. Videa svou délkou a zaměřením na jazykové úrovně A1 a A2 podporují především rozvoj produktivní dovednosti mluvení.
Před zapojením výukového videa do výuky je třeba dobře připravit výukový plán, který jasně stanoví cíl hodiny ve spojitosti s obsahem videa, stejně jako sled strategií a aktivit. Výukové aktivity je nutné rozdělit minimálně do tří fází: aktivity před prací s videem, aktivity pracující s videem a aktivity následující po práci s videem, včetně např. zadání domácího úkolu.
Chcete se dozvědět více o tom, jak pracovat s výukovými videi ve výuce? Podívejte se na webové stránky
http://trvalypobyt. cestina-pro-cizince.cz/
a informujte se ohledně možnosti účasti na semináři.
Čeština jako druhý jazyk
Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s externími pracovníky dlouhodobě vyvíjí koncepci češtiny jako druhého jazyka. Základem této koncepce je
Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2
(
http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/?p=referencni-popis-cestiny&hl=cs_CZ
), který konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem (SERR). Popis představuje základní rámec jak pro tvorbu zkoušek pro migranty, tak pro pomocné a přípravné materiály pro tuto zkoušku a je také výchozím materiálem pro tvorbu výukových videí.

Související dokumenty