Tlumočníci pomáhají

Vydáno:

Na našem gymnáziu s celkovým počtem 350 studentů studuje 21 cizinců. V rámci podpory jejich vzdělávání jsme jako škola navázali spolupráci se Sdružením pro příležitosti mladých migrantů META, o. s., www.meta-os.cz, Integračním centrem Praha, o. p. s., www.icpraha.com a Sdružením pro integraci a migraci, www.migrace.com. Všechny organizace působí v oblasti integrace cizinců z třetích zemí a nabízejí řadu užitečných služeb. Pro naše studenty byly zajímavé dvě oblasti - přítomnost tlumočníka na třídních schůzkách a doučování češtiny.

Tlumočníci pomáhají
RNDr.
Radka
Balounová
Ph. D.
výchovná poradkyně, Gymnázium, U Libeňského zámku 1, Praha 8
TLUMOČNÍCI
Jak to všechno začalo?
Na začátku 2. pololetí školního roku 2012/2013 jsem na gymnázium pozvala zástupce sdružení META, o. s., a zorganizovala setkání s našimi vyučujícími českého jazyka. Zástupci sdružení, Petra Vávrová a Lukáš Radostný, nás seznámili s nabídkou služeb pro naše studenty. Kromě doučování češtiny zdarma a seznámení s informačním portálem Inkluzivní škola (www.inkluzivniskola.cz) mě nejvíce zaujala možnost bezplatného
využití služeb komunitních tlumočníků na třídních schůzkách.
META, o. s., nabízela tlumočení z/do ruštiny, vietnamštiny a ukrajinštiny. Nejdříve jsem požádala sdružení META o přeložení tzv. zvacího dopisu pro rodiče, kde jsem se snažila vysvětlit důvod naší nabídky –
možnosti využití tlumočníka na třídních schůzkách
. Dále následovalo přeložení pozvánek na třídní schůzky do všech třech jazyků. Na historicky první třídní schůzku na našem gymnáziu dne 10. 4. 2013, kdy jsme poslali rodičům cizincům pozvánku v jejich rodném jazyce, přišli i rodiče, kteří do té doby na třídní schůzky nechodili. Služeb komunitních tlumočníků využili rodiče ukrajinských a vietnamských studentů.
Zeptala jsem se jednoho z rodičů, maminky studenta Ngo Phuong Duy, na několik otázek.
 
Jak jste byla spokojena se službami komunitních tlumočníků?
Jsem velmi spokojena.
 
V čem vidíte výhody přítomnosti tlumočníka na třídních schůzkách?
 
Ovládá oba jazyky na perfect. V mluvení je velice opatrná. Vše přeloží a pomůže nejen na třídních schůzkách, ale i v soukromém životě.
 
Co byste doporučila ke zlepšení služeb komunitních tlumočníků?
Dle mého názoru jsou tlumočníci na úrovni placeného tlumočníka. Nic bych jim nepodotkla.
 
Co byste ráda vzkázala vašim tlumočníkům?
Chtěla bych jim velice poděkovat a dále s nimi spolupracovat.
Začátkem školního roku 2013/2014 jsme potřebovali dalšího tlumočníka do vietnamštiny, a proto jsem se obrátila na Integrační centrum Praha.
Slečna Trâ` nVu~ Vân Anh zde pracuje jako tlumočnice a kulturní mediátorka. Na moji prosbu reagovala velmi ochotně a již u nás tlumočila na dvou třídních schůzkách. Také jí jsem položila pár otázek:
 
Co vás přivedlo k tomu, že jste se stala součástí pracovního týmu Integračního centra Praha?
Dlouhodobě se zabývám tématem integrace a migrace cizinců se specializací na vietnamskou komunitu. IC Praha bylo založeno Magistrátem HMP z důvodu koordinace neziskových organizací, které pracují s migranty. Nabídku práce v ICP jsem tudíž brala jako dobrou příležitost pracovat v oboru, který mě baví a zajímá.
 
V čem spatřujete přínos vaší práce?
Největším přínosem svojí práce vidím v tom, že mohu pomáhat svým krajanům, kteří nemají výhodu znalosti jazyka a prostředí, ve kterém se pohybují.
 
Vzpomněla byste si na zajímavý zážitek či zkušenost při tlumočení?
Zajímavých zkušeností mám hodně. Během své práce potkávám mnoho pozitivních lidí, se kterými se dobře pracuje, ale bohužel také mnoho lidí, kteří mají různé existenční problémy – právě těm je důležitější pomáhat.
 
Jaký jste měla pocit z tlumočení rodičům na našich třídních schůzkách?
Velice mile mě překvapilo, že Gymnázium u Libeňského zámku je v otázkách integrace natolik proaktivní, což není zcela běžné. Rodiče už si zvykli na to, že jim ICP pravidelně poskytuje tlumočnické služby a asistenci při komunikaci se školou.
Slečna Trâ` n Vu~ Vân Anh připravuje také přednášky o Vietnamu a vietnamské komunitě pro základní a střední školy v Praze a dalších městech v rámci multikulturní výchovy ve školách. Při krátké schůzce s našimi studenty, kteří využívají služeb komunitních tlumočníků, se diskutovalo i o možnosti uspořádání přednášky o Vietnamu.
V současné době jsme zahájili spolupráci s neziskovou organizací – Sdružení pro integraci a migraci. Dobrovolníci pomáhají převážně studentům z Ruské federace s doučováním češtiny k maturitní zkoušce přímo na našem gymnáziu.

META, o. p. s.

Od začátku března do konce srpna 2013 poskytovala organizace META v rámci projektu
Cizinci jako komunitní tlumočníci
zdarma služby komunitních tlumočníků z/do těchto jazyků: arabština, mongolština, ruština, španělština, ukrajinština a vietnamština.
Všichni komunitní tlumočníci byli nejdříve proškoleni rekvalifikačním kurzem
Komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami
pořádaným Ústavem translatologie Univerzity Karlovy a následně pak zaměstnáni v organizaci META.
Nejčastějším působištěm komunitních tlumočníků byly školy, kde tlumočili u zápisu do škol, během rodičovských schůzek, během výchovných komisí, u konzultací v pedagogicko-psychologických poradnách či u nostrifikačních zkoušek. Dále pak tlumočili pro instituce spojené s cizineckou agendou, jako je Správa uprchlických zařízení a Oddělení azylové a migrační politiky. V těchto institucích působili tlumočníci jak na objednání klientů, tak i pracovníků příslušných složek, kteří jejích služby hodnotili jako profesionální a oceňovali především nestranný přístup k vyslýchaným osobám. Dalšími působišti komunitních tlumočníků byly nemocnice a lékařské ordinace a celá škála úřadů, např. Úřad práce, zdravotní pojišťovny, živnostenské úřady, ale také banky nebo exekutorské úřady. Tlumočníci spolupracovali též se zaměstnanci METY a jiných neziskových organizací, pro které často tlumočili během sociálního nebo právního poradenství a doprovázeli klienty (cizince) tam, kde bylo potřeba komunitní tlumočení. V tomto ohledu byla významnou součástí jejich práceasistence při mediacích ve školách a školských zařízeních.
Komunitní tlumočníci se kromě tlumočení věnovali také překladům různých materiálů do svých rodných jazyků, čímž napomohli šíření mnoha podstatných informací v rámci svých komunit. Jednalo se jak o informace pro rodiče žáků-cizinců, tak i o materiály informačního a preventivního rázu.
Komunitní tlumočníci překládali například letáky s informacemi pro cizinky – oběti domácího násilí a také zprávu od Státního zdravotnického ústavu, jejímž cílem byla osvěta očkování proti zarděnkám a tím pádem prevence možných onemocnění mladých vietnamských matek touto nemocí.

POZNÁMKA REDAKCE
28. 1. 2014 byla META zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností jako META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů.

Související dokumenty