Plán činnosti školy na 2. pololetí školního roku a hlavní prázdniny na středních školách

Doplněním plánu školy na 2. pololetí je následující článek zaměřený na činnosti střední školy. V textu jsou zapracovány změny vyvolané novelou školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, účinné od 9. 11. 2012.

Plán činnosti školy na 2. pololetí školního roku a hlavní prázdniny na středních školách
Bc. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
V textu jsou zkráceně uvedeny následující právní předpisy:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 
vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
 
vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 
vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, v platném znění
 
vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění
 
vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
 
vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
Oznámení rozhodnutí o přijetí na konzervatoř, do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
Oznámení rozhodnutí o přijetí do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je v současné době
upraveno protikladným způsobem:
 
podle § 62 odst. 4 školského zákona se „při přijímacím řízení podle tohoto ustanovení postupuje obdobně jako podle § 60“. To znamená, že rozhodnutí o přijetí se má oznamovat vyvěšením seznamu uchazečů pod přiděleným registračních čísel (§ 60 odst. 17, § 183 odst. 2 školského zákona),
 
současně § 62 odst. 2 školského zákona stanoví, že ředitel školy „odešle rozhodnutí o přijetí“.
Ze smyslu (nikoli však doslovného znění školského zákona) lze dovodit, že i v případě
oznámení rozhodnutí o přijetí do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
je rozhodnutí oznámeno vyvěšením seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
Stejná situace nastává při
oznamování rozhodnutí o přijetí na konzervatoř.
Podle § 88 odst. 2 školského zákona ředitel školy „zašle rozhodnutí o přijetí“. I v tomto případě lze uvedené ustanovení školského zákona interpretovat tak, že není žádný důvod, proč by se mělo v případě uchazečů o přijetí na konzervatoř postupovat jinak, než je tomu v případě středních škol.
Ze smyslu školského zákona opět vyplývá, že oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v konzervatoři je
vyvěšením seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
Jmenování zadavatelů a hodnotitelů společné části
Novela maturitní vyhlášky neodstranila mírný rozpor, který tato vyhláška obsahuje v části
termínů jmenování
tzv. dalších členů maturitní komise. Podle § 35 odst. 2 maturitní vyhlášky u ústní zkoušky společné části zastává jeden hodnotitel funkci zkoušejícího a druhý hodnotitel funkci přísedícího, tj. funkci dalšího člena zkušební maturitní komise.
V souladu s § 35 odst. 4 maturitní vyhlášky
ředitel školy jmenuje místopředsedu
a další členy zkušební maturitní komise pro jarní zkušební období
do 31. března.
Současně ustanovení § 44 odst. 2 maturitní vyhlášky ukládá řediteli školy
jmenovat hodnotitele ústní zkoušky
společné části a
hodnotitele písemné práce
z českého jazyka nejpozději
jeden měsíc před termínem
konání didaktických testů a písemných prací.
Podle novely maturitní vyhlášky lze v jarním zkušebním období konat písemnou práci společné části maturitní zkoušky nejdříve 1. dubna (§ 2 odst. 3 maturitní vyhlášky).
Podle tohoto ustanovení by měl ředitel školy jmenovat hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury
nejpozději na konci února.
Sdělením MŠMT ze dne 30. 11. 2012 se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2013 na pracovní dny od čtvrtka 2. května do úterý 14. května 2013.
Školní seznam literárních děl a seznam literárních děl žáka
Do novely školského zákona a maturitní vyhlášky
školy zveřejnily školní seznamy literárních děl
podle úrovní obtížnosti maturitní zkoušky. Na základě novely školského zákona a maturitní vyhlášky však různé úrovně maturitní zkoušky neexistují. Tuto situaci mění přechodná ustanovení maturitní vyhlášky, podle kterých se uvedené školní seznamy považují pro jarní a podzimní zkušební období roku 2013 za seznamy podle novelizovaného znění vyhlášky.
Oba zveřejněné seznamy zůstávají v platnosti
- vyhovují novelizovanému znění vyhlášky (oba obsahují nejméně 40 literárních děl), z obou si žáci vyberou literární díla do vlastního seznamu literárních děl.
Vlastní seznam literárních děl žáka již také nebude spadat do určité úrovně obtížnosti.
Nově si všichni žáci vyberou ze školního seznamu pouze 20 literárních děl.
Termín konání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení
Konání přijímací zkoušky již nezasahuje do měsíce května.
Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení
se koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do 30. dubna, a to pro denní formu vzdělání, jinou než denní formu vzdělání (večerní, dálkovou, distanční, kombinovanou), pro nástavbové a zkrácené studium.
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly a zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
Novela školského zákona účinná od 1. 1. 2012 a novela vyhlášky o přijímacím řízení účinná od 20. 3. 2012 vytvořily povinnost ředitele školy:
 
zveřejnit seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly; zveřejnění tohoto seznamu má právní důsledky (oznámení rozhodnutí o přijetí) a je upraveno v § 60 odst. 16 a odst. 17, § 183 odst. 2 školského zákona,
 
zveřejnit pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení; v tomto případě se zveřejňuje pořadí všech uchazečů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (proto je vhodné také použít přidělená registrační čísla), ale zveřejnění tohoto pořadí nemá právní důsledky [§ 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky o přijímacím řízení].
Jsem toho názoru, že zejména kvůli
přehlednosti seznamu přijatých uchazečů
pod přiděleným registračním číslem není vhodné tyto dva „seznamy“ spojovat.
Rozhodnutí o přijetí na střední školu
se poprvé oznamovalo zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem v dubnu 2012.
Z různých variant těchto oznámení se lze poučit a
vyvarovat se zásadních chyb
nebo „kosmetických“ nepřesností:
 
často je v záhlaví seznamu uveden pouze název školy a školní rok; není však uvedeno, kterého kola přijímacího řízení a kterého oboru vzdělání se zveřejněné údaje týkají,
 
v některých případech ředitelé uvádí jména a příjmení přijatých uchazečů, nikoli jim předělená registrační čísla,
 
není uvedeno datum vyvěšení,
 
v seznamu určeném pro oznámení rozhodnutí o přijetí se uvádějí registrační čísla i nepřijatých uchazečů; dále jsou v některých seznamech kromě přijatých a nepřijatých uchazečů uvedeny kategorie uchazečů, které nezná školský zákon ani vyhláška o přijímacím řízení („uchazeči, kteří neuspěli“, „uchazeči, kteří vykonali zkoušky“),
 
často není ve zveřejněném seznamu uveden výsledek řízení u každého uchazeče,
 
často neobsahuje zveřejněný seznam poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku,
 
registrační číslo přidělené uchazeči je označeno například jako „číslo jednací“, „kód“.
Ukončení vzdělávání v závěrečném ročníku, vydání ročníkového vysvědčení
Novelizované znění školského zákona podmiňuje konání didaktických testů a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
úspěšným ukončením závěrečného ročníku středního vzdělávání
(§ 78a odst. 4). Bez úspěšného ukončení posledního ročníku (tj. do 2. května) může žák konat písemnou práci společné části, písemnou a praktickou zkoušku profilové části (§ 2 odst. 3 a odst. 4 maturitní vyhlášky).
V souvislosti s úspěšným ukončením závěrečného ročníku (a proto i konáním opravných komisionálních zkoušek) připomínám, že podle § 6 odst. 3 vyhlášky o středním vzdělávání může žák posledního ročníku
požádat ředitele školy o dřívější termín konání komisionální opravné zkoušky
a ředitel této žádosti vždy vyhoví.
Nové znění § 3 odst. 1 vyhlášky o organizaci školního roku posunuje
předání vysvědčení v závěrečném ročníku
středního vzdělávání do dubna. Podle předchozího znění této vyhlášky bylo možné předat vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek maturitní zkoušky (tj. i v květnu, protože ústní zkoušky probíhají od 16. května).
Současná úprava stanoví, že se
vysvědčení v závěrečném ročníku středního vzdělávání
předává žákům v posledním dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky (tj. i před konáním didaktických testů nebo písemných prací, které probíhají od 2. května).
Maturitní zkouška
Podobě maturitní zkoušky po novele školského zákona a maturitní vyhlášky je věnován článek Podoba maturitní zkoušky na jaře 2013, který naleznete také v tomto Speciálu.

Související dokumenty