Průměrné platy pracovníků v zařízeních školního stravování

Vydáno:

Nejčastěji využívanou charakteristikou pro sledování platové úrovně ve školství je aritmetický průměr, a to i přesto, že je svým způsobem charakteristikou méně vhodnou. Jeho nevýhodou je obecně skutečnost, že jej zkreslují krajní hodnoty. Platí, že čím jsou tyto hodnoty extrémnější, tím větší je výsledné zkreslení. Vyšší platy vedoucích pracovníků průměr navyšují, naopak nižší platy běžných zaměstnanců zase ponižují. Výsledný mix hodnot pak vede k takové průměrné hodnotě, ve které se ve skutečnosti pozná jen málokdo. Vhodnějším ukazatelem by byl medián, pro jehož výpočet však nejsou k dispozici zcela spolehlivé údaje.

 

Průměrné platy pracovníků v zařízeních školního stravování
Ing.
Václav
Jelen
ředitel odboru školské statistiky, analýz a informační strategie, MŠMT
Průměrný měsíční nominální plat/mzda (dále jen plat) pracovníků ve školství1) dosáhl v roce 2016 26 523 Kč (nárůst o 1 034 Kč oproti roku 2015). V případě regionálního školství odpovídal celkově 24 814 Kč (nárůst o 1 177 Kč oproti roku 2015), ale v rámci jednotlivých druhů škol, resp. typů školských zařízení samozřejmě varioval. Kupříkladu v mateřských školách činil 22 256 Kč, v základních školách 26 785 Kč a ve středních školách 27 760 Kč.2)
Nejnižší hodnoty dosahoval v zařízeních školního stravování, a to 15 750 Kč
(zde zejména jako důsledek skutečnosti, že zde nejsou téměř žádní pedagogičtí pracovníci charakterizovaní vyššími platy). Vývoj platů v regionálním školství uvádí
graf 1.
Graf 1 Vývoj průměrného platu v regionálním školství v letech 2012–2016
Pracovníci v zařízeních školního stravování spadají do kategorie nepedagogických pracovníků, tedy do kategorie, na niž se mnohdy neoprávněně zapomíná. Pod termínem nepedagogičtí pracovníci si je možné představit zejména pracovníky technickohospodářské, provozní a obchodně provozní. Průměrný plat nepedagogických pracovníků v organizacích veřejného zřizovatele3)činil v roce 2016 16 253 Kč, tj. o 723 Kč více než v předchozím roce. V případě subjektů, kde je zřizovatelem soukromník nebo církev, odpovídal průměrný plat nepedagogických pracovníků hodnotě 18 940 Kč, tedy o 604 Kč více než v roce 2015. Pohled na rozdíly mezi průměrnými platy nepedagogických pracovníků vybraných druhů škol a typů školských zařízení přináší
graf 2.
Data za organizace veřejných zřizovatelů umožňují za jistých omezení4)i pohled na platy nepedagogických pracovníků očištěné o vedoucí pracovníky. Toto srovnání pak demonstruje
graf 3.
Graf 2 Průměrný plat nepedagogických pracovníků v regionálním školství u vybraných druhů škol a typů školských zařízení v roce 20162)
Průměrný plat nepedagogických pracovníků v zařízeních školního stravování veřejného zřizovatele3) činil v roce 2016 15 743 Kč, tj. o 782 Kč více než v předchozím roce. V případě subjektů, kde je zřizovatelem soukromník nebo církev, odpovídal průměrný plat nepedagogických pracovníků v těchto zařízeních 15 856 Kč, tedy o 549 Kč více než v roce 2015. Data za organizace veřejných zřizovatelů umožňují za jistých omezení4)i pohled na platy očištěné o vedoucí pracovníky. Toto srovnání demonstruje
graf 4.
Přestože se asi nikdo nikdy neubrání srovnávání svého příjmu s příslušnou hodnotou průměrného platu, je závěrem nutné zdůraznit, že tento údaj je třeba chápat především jako informaci o obecné platové úrovni, jejích změnách v čase a její relaci k jiným průměrným veličinám. Neoddiskutovatelným faktem nicméně zůstává, že jsou platy nepedagogických pracovníků velmi nízké, což v zařízeních školního stravování platí více než jinde. Jako drobný pozitivní signál je v tomto ohledu možné vnímat trend, kdy se meziroční tempo růstu průměrných platů nepedagogických pracovníků v zařízeních školního stravování v posledních letech zvyšuje (za posledních čtyři roky se téměř zešestinásobilo, a to z 0,9 % na více než 5,1 %). Nezbývá tedy než doufat, že budou investice i do této oblasti školství v následujících letech růst daleko rychlejším tempem, ale to už přirozeně není tématem statistiky.
Graf 3 Vývoj průměrného platu nepedagogických pracovníků (NPP) v regionálním školství u organizací veřejného zřizovatele v letech 2012–20164)
Graf 4 Vývoj průměrného platu nepedagogických pracovníků (NPP) v zařízeních školního stravování (ZŠS) veřejného zřizovatele4)
Tabulka: Tempo míry růstu průměrných platů pracovníků školství v letech 2013–2016
I----------------------------------------I-----------------------------------I 
I Průměrný plat/mzda I Meziroční tempo růstu I
I I--------I--------I--------I--------I
I I 2013 I 2014 I 2015 I 2016 I
I----------------------------------------I--------I--------I--------I--------I
I ČR I -0,1 % I 2,9 % I 3,2 % I 3,7 % I
I----------------------------------------I--------I--------I--------I--------I
I Pracovníci v regionálním školství I 0,6 % I 1,6 % I 2,3 % I 5,0 % I
I----------------------------------------I--------I--------I--------I--------I
I Nepedagogičtí pracovníci v zařízeních I I I I I
I školního stravování I 0,9 % I 1,9 % I 3,7 % I 5,1 % I
I----------------------------------------I--------I--------I--------I--------I
Zdroj dat: MŠMT, ČSÚ
1 Všechny hodnoty vycházejí z výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství. Tento výkaz přináší údaje o průměrných přepočtených počtech zaměstnanců a o celkových objemech prostředků vyplacených na mzdách a platech. Na jeho základě je možno určit průměrný plat pracovníků ve školství jako celku i u vybraných kategorií pracovníků (pedagogové/nepedagogové, učitelé, asistenti apod.). Pokud není výslovně uvedeno jinak, zahrnují všechny údaje rovněž vedoucí pracovníky (tj. ředitele, zástupce ředitele a další vedoucí pracovníky). Rovněž se jedná, není-li uvedeno jinak, o hodnoty vypočtené za organizace všech zřizovatelů (tj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraj, obec, svazek obcí, soukromník a církev). Průměrné platy nezahrnují ostatní platby za provedenou práci (OPPP) a ostatní osobní náklady (OON). Všechny údaje jsou uváděny bez státní správy ve školství.
2 Tyto údaje jsou očištěny o vyšší platy nepedagogických pracovníků ve školách pro děti/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ve školách pro studenty se zdravotním postižením.
3 Jedná se o pracovníky škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraje, obce a svazky obcí.
4 Z důvodu charakteru srovnávaných dat je vycházeno z průměrných platů zahrnujících pouze mzdové prostředky ze státního rozpočtu (kapitola 333-MŠMT) včetně ESF. Nejsou zde tedy zahrnuty jiné zdroje financování.

Související dokumenty