Nevyzvednutí dítěte z mateřské školy, nevyzvednutí žáka ze školní družiny

Vydáno:

Krátkým doplněním článku o vyzvedávání dítěte, žáka z mateřské školy, základní školy nebo školní družiny (Řízení školy č. 10/2015) je popis postupu v případě nevyzvednutí dítěte, žáka.

Nevyzvednutí dítěte z mateřské školy, nevyzvednutí žáka ze školní družiny
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph. D.,
specialista na školskou problematiku
POSTUP V PŘÍPADĚ NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE, ŽÁKA
V praxi může dojít (a dochází) k tomu, že zákonní zástupci dítěte, žáka nebo osoby, které jsou k jeho vyzvednutí zmocněny, dítě z mateřské školy, školní družiny nevyzvednou, a to ani do konce doby jejich provozu. Důvody mohou spočívat jak v nedorozumění, nedochvilnosti, tak i v tom, že došlo k úrazu, nebo dokonce k tragické události, které zasáhly do života zákonného zástupce nebo osoby, která je zmocněna dítě vyzvednout.
Doba provozu mateřské školy je stanovena školním řádem mateřské školy, doba provozu školní družiny je stanovena vnitřním řádem školní družiny [§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona]. Doba vyzvednutí dítěte z mateřské školy je dohodnuta ředitelem mateřské školy a zákonným zástupcem dítěte v rámci písemné dohody o docházce dítěte do mateřské školy (§ 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění). Rozsah docházky do školní družiny a způsob odchodu jsou uvedeny v přihlášce k zájmovému vzdělávání ve školní družině (§ 9 odst. 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění).
Následný konkrétní postup učitele mateřské školy nebo vychovatele školní družiny určuje ředitel školy, současně je možné vyčlenit dva základní obecné kroky:
1)
Při nevyzvednutí dítěte v době, která je dohodnuta se zákonným zástupcem dítěte, nebo při nevyzvednutí žáka v době, která je určena přihláškou k zájmovému vzdělávání ve školní družině, pedagogický pracovník kontaktuje zákonné zástupce dítěte nebo další osoby, které jsou zmocněny dítě (žáka) vyzvednout.
2)
V případě, že se nepodaří spojit s žádnou z uvedených osob a současně nikdo dítě (žáka) nevyzvedne do konce doby provozu mateřské školy nebo školní družiny, pedagogický pracovník prostřednictvím Policie ČR (resp. městské policie) kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dětí. Je vhodné kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím policie, neboť je obvykle nutné tak učinit v pozdních odpoledních hodinách a tímto způsobem pedagogický pracovník snáze zjistí ten orgán sociálně-právní ochrany dětí, který má pohotovostní službu. Pokud bude situace taková, že se dítě ocitlo bez jakékoliv péče, je umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění).
Do doby, než je dítě (žák) opožděně vyzvednuto zákonným zástupcem nebo zmocněnou osobou nebo není předáno pracovníkovi orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pedagogický pracovník musí setrvat s dítětem ve škole (školském zařízení).
PRACOVNĚPRÁVNÍ SOUVISLOSTI
Doba, po kterou pedagogický pracovník ve škole (školském zařízení) pracuje po skončení své pracovní doby, protože dítě nebylo včas vyzvednuto, je z pracovněprávního hlediska nařízenou prací přesčas.
UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Nevyzvednutí dítěte (žáka) lze chápat jako závažné narušení provozu mateřské školy. V případě opakovaného závažného narušení provozu mateřské školy může mateřská škola svým ředitelem (při splnění dalších podmínek uvedených v § 35 školského zákona) rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte [§ 35 odst. 1 písm. b) školského zákona]. Přitom je vhodné upozornit na to, že pozdní vyzvednutí dítěte (tj. závažné narušení provozu mateřské školy) lze přičíst zákonnému zástupci dítěte i tehdy, pokud dítě nevyzvedne osoba, kterou zákonný zástupce vyzvednutím dítěte pověřil.
ZÁVĚR
-
Je účelné konkrétní postup v případě nevyzvednutí dítěte, žáka zpracovat v interní dokumentaci školy (např. ve školním, vnitřním řádu).
-
Pedagogický pracovník nemůže nevyzvednuté dítě (žáka) „vzít domů“. Postup v souladu se zákonem předpokládá kontaktování osob, které jsou oprávněny dítě (žáka) vyzvednout, a v případě bezvýsledného kontaktování řešení situace s pomocí policie a orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
-
Vlastní řešení situace nevyzvednutého dítěte (žáka) z úhlu pohledu školy nebo školského zařízení dále souvisí s pracovněprávní otázkou přesčasových hodin pedagogického pracovníka a z úhlu pohledu mateřské školy s případným rozhodnutím o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Související dokumenty