Dozory

Jak je to s dozory? Jsme velká škola a držíme dozory v šatně před zahájením výuky do 8:05, na chodbách od 11:40 do 12:35, v jídelně od 11:40 do 12:35, protože končí některé třídy v tomto čase. Vše jako nepřímá práce vychovatelky školní družiny.

Dozory
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
ODPOVĚĎ
Odpověď vychází z předpokladu, že vychovatel školní družiny vykonává svou činnost ve škole zřízené MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy. Jestliže je v pracovní smlouvě sjednán druh práce „vychovatel školní družiny“, pak je zaměstnavatel povinen přidělovat práci právě „vychovatele školní družiny“. Zaměstnavatel nemá zaměstnanci přidělovat práci, která odpovídá jinému druhu práce.
Stejně jako jakýkoli pedagogický pracovník i vychovatel školní družiny ve své pracovní době vykonává přímou a tzv. nepřímou pedagogickou činnost (viz § 22a odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění).
-
Přímá pedagogická činnost je spojena s přímým působením na vzdělávaného (viz § 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění). V tomto případě vychovatel školní družiny přímo působí na vzdělávané (účastníky školní družiny) v souladu se školním vzdělávacím programem školní družiny a v době činnosti školní družiny.1)
-
Tzv. nepřímá pedagogická činnost je blíže vymezena v § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Základní charakteristika uvedené činnosti spočívá v tom, že se jedná o „další práce související s přímou pedagogickou činností dohodnuté s pedagogickým pracovníkem“. Odsud plyne, že v případě vychovatele školní družiny se musí jednat o další práce související s přímou pedagogickou činností vychovatele školní družiny.2)
Z dotazu nelze jednoznačně určit, zda dohledy v šatně, na chodbě nebo jídelně souvisejí s přímou pedagogickou činností vychovatele školní družiny. Základním vodítkem v tomto směru je však skutečnost, zda uvedený dohled vykonávají nad účastníky školní družiny a zda v této době vykonává školní družina svou činnost (lze si např. představit situaci, kdy účastníky školní družiny vychovatelka odvádí do školní jídelny a v tuto dobu vykonává tzv. nepřímou pedagogickou činnost).
Doporučuji na základě pracovní smlouvy (ve které je sjednán druh práce „vychovatel školní družiny“), pracovní náplně (ve které je podrobněji popsána práce vychovatele školní družiny včetně tzv. nepřímé pedagogické činnosti) a vnitřního řádu školní družiny(ve kterém je mimo jiné upraven provoz a vnitřní režim školní družiny) se zaměstnavatelem ujasnit charakter prací, které mohou být přidělovány vychovateli školní družiny.
Dotazy zodpověděla: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
1 MŠMT ve svém materiálu uvádí: „Za přímou pedagogickou činnost se také ve školní družině považuje veškerá práce vychovatelů s dětmi/žáky, kterou se naplňuje školní vzdělávací program školní družiny.“ (viz materiál MŠMT obsahující část Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti. [online]. [cit. 2018-10-11]. Dostupný z: http://www.msmt.cz/file/48393).
2 K příkladům nepřímé pedagogické činnosti vychovatele MŠMT zařazuje např. následující činnosti: příprava na přímou pedagogickou činnost, např. příprava pomůcek, materiálu, aktivit, apod., nákup materiálu na aktivity spojené s přímou prací u dětí; plánování a zajišťování aktivního a kvalitního využití volného času dětí; účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy a školní družiny (viz materiál MŠMT obsahující část Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti. [online]. [cit. 2018-10-11]. Dostupný z: http://www.msmt.cz/file/48393) .

Související dokumenty