Činnost školní družiny v kontextu změn právních předpisů

Cílem článku je popsat a pomocí příkladů demonstrovat změny právních předpisů, které ovlivňují přerušení činnosti/provozu školní družiny, stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a poskytování podpůrných opatření ve školní družině.

Změny právních předpisů

Změny právních předpisů, které ovlivňují činnost školní družiny, jsou následující:

  • novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (dále jen „vyhlášky č. 74/2005 Sb.“), která nabyla účinnosti 23. 10. 20201),
  • novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen „vyhlášky č. 27/2016 Sb.“), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 20212).

Přerušení činnosti, provozu školní družiny z úhlu pohledu zřizovatele

Normy spojené s přerušením činnosti, resp. přerušením nebo omezením provozu školní družiny, se různě vztahují na školní družiny různých zřizovatelů.

Ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., podle kterého může ředitel po projednání se zřizovatelem přerušit činnost družiny v době školních prázdnin, se vztahuje na činnost všech školních družin bez ohledu na jejich zřizovatele. To znamená, že upravuje činnost ředitele školní družiny zřízené veřejným zřizovatelem (státem, krajem, obcí, svazkem obcí) i neveřejných zřizovatelů (školních družin soukromých, církevních).
Ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb. spojující dobu omezení, přerušení provozu školní družiny v určitém měsíci s poměrným snížením úplaty upravuje činnost pouze školních družin veřejných zřizovatelů (zřízených státem, krajem, obcí, svazkem obcí).
V jakých případech může dojít k „uzavření“ školní družiny
Z úhlu pohledu účastníků školní družiny, resp. jejich zákonných zástupců, je podstatné, zda žáci mohou, nebo nemohou „chodit do školní družiny“ a zda dojde, nebo nedojde k „uzavření“ školní družiny.

Ředitel však musí rozlišov

Související dokumenty