Asistent pedagoga ve školní družině

Následující článek je věnován podmínkám využití asistenta pedagoga ve školní družině, a to v souladu se školským zákonem ve znění účinném od 1. 9. 2016 a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

Asistent pedagoga ve školní družině
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou problematiku
Informace o využití asistenta pedagoga ve školní družině lze analogicky použít v případě působení asistenta pedagoga ve školním klubu, resp. jiném školském zařízení, ve kterém se poskytuje zájmové vzdělávání.
Využití asistenta pedagoga ve školní družině
Podmínky využití asistenta pedagoga ve školní družině lze rozdělit do dvou oblastí:
1)
podmínky poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně,
2)
souhlas krajského úřadu nebo MŠMT k využití asistenta pedagoga, pokud je využití asistenta pedagoga spojeno s navýšením finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu.
Novelou školského zákona zavedené vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16, § 16a, § 16b) se vztahuje i na zájmové vzdělávání ve školských zařízeních, tj. i na poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině. Jednoduše řečeno, žákovi jsou (za podmínek, které jsou rozebrány dále) poskytována podpůrná opatření i při zájmovém vzdělávání ve školní družině.
Jak je známo, využití asistenta pedagoga je jedním z druhů podpůrných opatření [§ 16 odst. 2 písm. g) školského zákona] poskytovaných ve třetím, čtvrtém a pátém stupni podpory, a proto je podmínkou využití asistenta pedagoga ve školní družině doporučení školského poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.
Pomyslným začátkem procesu, který vyústí ve využití asistenta pedagoga ve školní družině, je vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení. Ustanovení § 16a odst. 2 školského zákona ukládá nejen škole, ale i školskému zařízení (tj. i školní družině) povinnost doporučit zákonnému zástupci nezletilého žáka, aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení, pokud to vyžaduje zájem tohoto žáka. Je samozřejmě možné, aby zákonný zástupce nezletilého žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení pro své dítě i bez doporučení školského zařízení, pouze na základě vlastního uvážení.
Jestliže následně školské poradenské zařízení doporučí pro vzdělávání žáka ve školní družině podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga, pak školní družina bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka uvedené podpůrné opatření poskytuje. Stupeň podpory, do kterého bude využití asistenta pedagoga zařazeno, a rozsah využití asistenta pedagoga (úvazek) závisejí na konkrétním obsahu doporučení školského poradenského zařízení.
Krátce shrnuto: Splnění první podmínky využití asistenta pedagoga ve školní družině je odvislé od obsahu doporučení školského poradenského zařízení. Školní družina v této oblasti se zákonným zástupcem aktivně spolupracuje (doporučí zákonnému zástupci žáka vyšetření ve školském poradenském zařízení jeho dítěte), avšak vlastní vyšetření ve školském poradenském zařízení může zajistit pouze zákonný zástupce dítěte. Stejně tak pouze zákonný zástupce dítěte může udělit informovaný souhlas s využitím asistenta pedagoga při vzdělávání jeho dítěte.
Další podmínka působení asistenta pedagoga ve školní družině je spojena s čerpáním finančních prostředků ze státního rozpočtu a je podmíněnou aktivitou právnické osoby vykonávající činnost školní družiny. Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud dal k využití asistenta pedagoga souhlas krajský úřad, resp. MŠMT (§ 16 odst. 11 školského zákona).
Některé souvislosti uvádí MŠMT v materiálu Zásady financování společného vzdělávání:
Pokud bude přiznané podpůrné opatření „asistent pedagoga“, musí ředitel školy požádat krajský úřad o schválení zřízení místa asistenta pedagoga a současně v žádosti uvést, odkdy bude tento asistent pedagoga činnost vykonávat. Na základě této žádosti pak krajský úřad provede úpravu rozpočtu dané školy. Pokud bude asistent pedagoga, jako podpůrné opatření, přiznán školskému zařízení (např. školní družina, domov mládeže), pak by měl ředitel postupovat obdobně, i když mu to školský zákon výslovně neukládá. Pro přiznání finančních prostředků je totiž důležité, aby krajský úřad věděl, odkdy bude asistent pedagoga skutečně vykovávat svoji činnost, která nemusí být vždy shodná s datem přiznání podpůrného opatření (škola nemůže sehnat vhodného uchazeče na tuto pozici). Pokud by totiž byly škole přiděleny finanční prostředky jen podle data přiznání podpůrného opatření a ve škole by asistent pedagoga nebyl, pak by to bylo posuzováno jako neoprávněné čerpání prostředků státního rozpočtu a pak by tyto prostředky byly škole nařízeny jako odvod.1)
Doporučení podpůrných opatření
V případě, že má být využíván asistent pedagoga ve školní družině, musí být tato skutečnost uvedena v doporučení vydaném školským poradenským zařízením.
Jestliže je školní družina součástí školy (přesněji - právnické osoby vykonávající činnost školy), je činnost asistenta pedagoga ve školní družině zohledněna v doporučení určeném škole. To znamená, že se pro účely školní družiny použije doporučení uvedené v příloze 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb. označené jako A) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
Zohlednění skutečnosti, že asistent pedagoga bude působit ve školní družině, znamená, že se v doporučení vyčlení využití asistenta pedagoga ve školní družině a pro školní družinu se uvede stupeň podpory, počet hodin a normovaná finanční náročnost.
V případě, že školní družina není součástí školy (přesněji - právnické osoby vykonávající činnost školy), ve které se žák vzdělává, je využití asistenta pedagoga ve školní družině uvedeno v doporučení označeném v příloze 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb. jako B) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení. Také v tomto případě se při doporučení využití asistenta pedagoga uvádí stupeň podpory, počet hodin a normovaná finanční náročnost.
Pravidla pro stanovení rozsahu podpory, ze kterých vychází školské poradenské zařízení, jsou vymezena v příloze 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. takto:
Puskinova
Jak již bylo uvedeno, jestliže je školní družina součástí školy (přesněji - právnické osoby vykonávající činnost školy), je činnost asistenta pedagoga ve školní družině zohledněna v doporučení určeném škole. Lze očekávat, že školské poradenské zařízení v doporučení uvede „celkovou“ výši úvazku (zahrnující využití jak ve škole, tak ve školní družině) a dále v komentáři obsaženém v doporučení upřesní výši úvazku vyčleněnou pro školní družinu. Z logiky věci lze dovodit, že rozsah práce asistenta pedagoga ve školní družině bude odpovídat 0,25 úvazku.
Některé další souvislosti s působením asistenta pedagoga ve školní družině
S využitím asistenta pedagoga ve školní družině také souvisí
a)
průběžné vykazování změn poskytovaných podpůrných opatření,
b)
počet žáků v oddělení školní družiny,
c)
specifika pracovního poměru asistenta pedagoga.
Činnost asistenta pedagoga se promítá i do výkazu Z 2-01 (podle stavu k 31. 10., závazný termín pro předání výkazu je 11. 11.). V případě, že ve výkazu Z 2-01 školní družina uvedla žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření ve druhém až pátém stupni (tj. i žáky s přiznaným podpůrným opatřením - využití asistenta pedagoga) s normovanou finanční náročností podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., školní družina dále předává přílohu R 43-01 (podle stavu k 31. 10., závazný termín pro předání přílohy je 11. 11.).
Údaje o každém novém podpůrném opatření ve druhém až pátém stupni (tj. i o novém poskytování podpůrného opatření - využití asistenta pedagoga) s normovanou finanční náročností, které bude poskytováno počínaje 1. 11. a údaje o personálním podpůrném opatření ve druhém až pátém stupni (tj. i o poskytování podpůrného opatření - využití asistenta pedagoga s normovanou finanční náročností), které bude po 31. 10. ukončeno, se předávají prostřednictvím výkazu R 44-99. Údaje se předávají průběžně. Data budou agregována a předávána příslušnému krajskému úřadu jednou měsíčně.
Krajský úřad každý měsíc na základě uvedených změn upraví právnické osobě, vykonávající činnost školní družiny, rozpočet.
Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků (§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění). Je vhodné upozornit, že vyhláška č. 27/2016 Sb. v § 17 odst. 1, 2 a 5 upravuje nejvyšší počet žáků s určitým stupněm přiznané podpory v oddělení školní družiny, jejich podíl ve vztahu k počtu žáků v oddělení a nejvyšší počet žáků podle § 16 odst. 9 školského zákona (tj. žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) v oddělení školní družiny.
V případě, že se v oddělení školní družiny vzdělává více než 5 žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně, kterým nebylo doporučeno využití asistenta pedagoga, pak je možné využití asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření podle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Tehdy škola (přesněji právnická osoba vykonávající činnost školní družiny) žádá o finanční podporu na využití asistenta pedagoga v rámci rozvojového programu MŠMT.
Dále je účelné připomenout, že působení asistenta pedagoga ve školní družině také podstatným způsobem ovlivňují speciální pravidla uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků dle § 23a zákona o pedagogických pracovnících.
Shrnutí
Jestliže školské poradenské zařízení doporučí určitému žákovi využití asistenta pedagoga ve školní družině (v určitém stupni podpory a v určitém rozsahu) a zákonný zástupce žáka s tím vysloví informovaný souhlas, pak je školní družina povinna toto podpůrné opatření žákovi poskytovat. Další podmínky využití asistenta pedagoga ve školní družině zajišťuje právnická osoba vykonávající činnost školní družiny, a to zejména souhlas krajského úřadu, resp. MŠMT k využití asistenta pedagoga, statistické vykazování a uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.
1 Zásady financování společného vzdělávání. [online]. [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/38980/

Související dokumenty