Asistent pedagoga ve školní družině

V naší škole působí 2 asistentky pedagoga, které bych potřebovala využít i odpoledne ve školní družině, kam docházejí žáci s těžkým mentálním postižením. Z legislativy vyplývá, že asistent pedagoga může pracovat pod vedením učitele nebo vychovatele. Při žádosti o AP na další školní rok mi bylo sděleno, že není prováděcí vyhláška, kde by bylo přesně definováno, zda může být AP i ve školní družině. Prosím o radu.

Asistent pedagoga ve školní družině
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
 
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
Školský zákon uvádí asistenta pedagoga v ustanovení § 16 odst. 9, dle kterého může funkci asistenta zřídit ředitel školy, nikoli však ředitel školského zařízení (tj. i školní družiny).
Zákon o pedagogických pracovnících v § 20 (ve znění novelizovaném s účinností od 1. 9. 2012) vyčleňuje dva druhy pedagogických asistentů:
 
pedagogického asistenta ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace,
 
pedagogického asistenta, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, tento asistent může vykonávat přímou pedagogickou činnost ve školní družině.
Z publikace J. Valenty
Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem
uvádím možné řešení:
Novelizujícím ustanovením zákona o pedagogických pracovnících se do jisté míry legalizuje stávající praxe, kdy jsou se souhlasem krajského úřadu (popř. MŠMT) zřizovány funkce asistenta pedagoga právě u školských zařízení.
Z uvedeného plyne, že v případě souhlasu krajského úřadu lze zřídit funkci asistenta pedagoga ve školní družině, a to na základě zákona o pedagogických pracovnících. Bez souhlasu krajského úřadu však funkci asistenta pedagoga ve školní družině zřídit nelze.

Související dokumenty