Zpoplatněné pozdní příchody rodičů pro děti v mateřské škole po provozní době

Vydáno:
Zpoplatněné pozdní příchody rodičů pro děti v mateřské škole po provozní době
PhDr. Mgr.
Jiří
Valenta
 
 
Ředitelka mateřské školy vydala školní řád a v něm mimo jiné upravila příchody rodičů po provozní době v tomto znění: „Veškeré pozdní příchody jsou porušením školního řádu a budou zaznamenány. Rodič je povinen tyto záznamy stvrdit svým podpisem. Náklady z výše uvedené činnosti hradí zákonní zástupci. Za každou započatou hodinu práce učitelky MŠ navíc (po 17:00 hodině) je účtováno 250 Kč.“ Chtěla jsem se zeptat, zda je to správně ošetřeno?
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
§ 2, § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění p. p.
 
§ 420 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění p. p.
 
§ 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Uvedená sankce je nevymahatelná,
protože je v rozporu s platnou právní úpravou. Platná právní úprava připouští v souvislosti se vzděláváním výběr úplaty jen v případech, které stanoví zákon. Ustanovení § 123 školského zákona a zejména pak ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.stanoví poměrně jasná pravidla pro určení výše úplaty za předškolní vzdělávání. Úplata požadovaná v případě zmíněném v dotazu pak je
evidentně mimo tuto zákonem předvídanou a přípustnou úplatu a má zjevně povahu sankce.
Tu však zákon výslovně neupravuje a tedy ani nepřipouští. V tomto ohledu je totiž nezbytné přistupovat k právní úpravě ve školském zákoně jako k veřejnoprávní (a nikoli soukromoprávní), a to zejména s ohledem na ustanovení § 2 odst. 3 školského zákona. Podle tohoto ustanovení je vzdělávání poskytované podle tohoto zákona veřejnou službou.
Veřejnoprávní charakter
úpravy úplaty ve věcech vzdělávání
znamená, že účastníkům vzdělávání (a jejich zákonným zástupcům) nelze ukládat jiné povinnosti než ty, které stanoví zákon. V tomto ohledu není možné připustit rozšíření takových povinností dokonce ani v případě, že by s tím část zákonných zástupců souhlasila.
Vymáhání sankce za pozdní příchod zákonného zástupce
tak připadá v úvahu jen v případě, že ji škola uplatní jako
náhradu vzniklé škody,
a to podle obecných pravidel odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku.