Logopedické depistáže v mateřských školách

Vydáno:

V obecném výkladu znamená depistáž vyhledávání zdrojů infekce, časných stadií nemoci apod. (Slovník cizích slov, SPN Praha, 1983). Obsahem logopedické depistáže (dále jen „LD“) je včasné vyhledávání řečových vad nebo možných komplikací v rozvoji komunikačních schopností, v našem případě u předškolních dětí. Je to jedna z forem logopedické prevence. Řadíme ji k primárním a širokozáběrovým.

Logopedické depistáže v mateřských školách
PhDr.
Renata
Škaloudová
Ph. D.
školský logoped ve speciálně pedagogickém centru
Nabídka možnosti LD není ze strany mateřské školy (dále jen „MŠ“) povinná.
Vývoj komunikačních schopností dítěte
sleduje spolu s rodinou také pediatr při pravidelných preventivních prohlídkách. Zprostředkováním LD se ale MŠ ještě více zapojí do týmu, který napomáhá rozvoji dítěte a snaží se předcházet případným problémům.
Nejpříhodnější dobou pro
provedení LD
bývá zhruba přelom září a října, tedy čas, kdy už se děti na pobyt vMŠ adaptovaly a zároveň je před nimi téměř celý školní rok, v němž může eventuální logopedická práce probíhat. Je tedy vhodné, aby mateřská škola začala organizovat tuto akci v průběhu června předchozího školního roku, nejpozději pak v přípravném týdnu. Zajištění se může ujmout buď
logopedický asistent
působící přímo v MŠ a spolupracující s konkrétním logopedem, vedení MŠ, nebo pověřený pedagog. Je třeba navázat kontakt s odborným logopedickým pracovištěm, školským (například SPC), klinickým nebo soukromým, a domluvit termín. Ten by neměl kolidovat s jinými aktivitami dětí v plánovaném dni (plavání, tanečky apod.).
Bez ohledu na profesní pozici smluveného logopeda (klinický, školský nebo soukromý) je základním formálním dokumentem k provedení LD souhlas rodičů dětí. Osvědčuje se umístit s dostatečným předstihem na nástěnky v šatnách oznámení o plánované LD s prostorem pro zapsání. Rodiče uvedou jméno dítěte, datum narození (podstatné pro posouzení řečových schopností vzhledem k věku) a podpisem potvrdí souhlas s provedením LD. Vykazuje-li klinický logoped vyšetřené děti jako klienty pro pojišťovnu, bude požadovat navíc rodné číslo (o případném zdravotnickém poplatku pak musí být rodiče také informováni).
Je vhodné v oznámení upozornit, že při LD bude přítomen zástupce MŠ, kterého rodiče znají, a zároveň jim nabídnout přímou účast. Dále by jim měla být stručně objasněna
jednorázovost akce a její orientační výstup.
LD by neměla (respektive nemusí) být prováděna u dětí, které již na logopedii docházejí, duplicita diagnostiky je zbytečná. O to, aby rodiče tyto děti nezapisovali, je lze požádat.
Věkové rozpětí vhodné pro LD je celé předškolní období.
U
tříletých a čtyřletých dětí
se hodnotí celková úroveň rozvoje vyjadřovacích schopností a jazykový cit, výslovnost ještě nikoli (v tomto věku ovšem mohou být včas zachyceny náznaky některých vývojových vad řeči, případně vyjádřeno podezření na opožděný vývoj řeči).
U pětiletých
je již stav výslovnosti předmětem LD a
u předškoláků
se navíc posuzuje dosažený stupeň rozvoje předčtenářských dovedností jako fonematický sluch a fonologické uvědomění (schopnost určení první hlásky ve slově, slabičná nebo hlásková syntéza a analýza apod.).
Samotná LD by měla probíhat v dobře dostupné, ale pokud možno oddělené místnosti, kam nebude doléhat ruch z okolních tříd a kde není uloženo množství atraktivních podnětů (pomůcky, keramické výrobky). Logopedovi provádějícímu LD může děti přivádět pověřený zaměstnanec. Ostýchavé děti lze vyšetřovat po dvojicích.
Výstupem LD pro rodiče by měla být
krátká orientační zpráva o stavu komunikačních schopností dítěte
vzhledem k věku, s případným doporučením obrátit se na logopedická pracoviště. Kontakty na ta nejbližší by měl provádějící logoped nabídnout například opět centrálně na nástěnkách spolu s pochvalou dětí za spolupráci. Co by však na nástěnkách rozhodně být nemělo, jsou zprávy o jednotlivých dětech. Bylo by velmi neetické, kdyby se všichni rodiče mohli dočíst o stavu řeči všech dětí. Vhodnou formou sdělení závěrů LD jsou například jednotlivé krátké písemné zprávy, které učitelka předá rodičům osobně.
Cizojazyčným nebo méně zdatným rodičům je dobré taktně nabídnout pomoc s interpretací. Zprávy by měly popisovat zjištěnou
aktuální úroveň řečových schopností dítěte
a podle věku také další sledované jevy (viz výše) s poukázáním na případné nedostatky. Protože se jedná o
vyšetření orientační
(navíc prováděné v terénu a s omezeným množstvím diagnostických nástrojů), při němž není z časových důvodů prostor pro komplexní plnohodnotnou diagnostiku, nebývá součástí zprávy jednoznačná logopedická diagnóza. Tu lze stanovit snad jedině v případě evidentní prosté dyslalie, například při pouhé absenci R a Ř v řeči.
Jak rodiče s výsledky LD u svého dítěte naloží, je na nich. Můžeme jim pomoci například poskytnutím osvědčených kontaktů nebo vyjádřením podpory a pozitivní motivací. Také projevený
zájem o postup eventuální logopedické nápravy
rodiče jistě uvítají. Kontrola nebo upomínání ze strany MŠ se nehodí, podle našich zkušeností budí spíše záporné reakce. A to by bylo proti zájmu dětí, o který nám jde především.

Související dokumenty